Monday, June 19, 2017

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
~~~~~~~~~~~~~~~~
ကေနဒါႏုိင္ငံ ၊မဟာဓမၼိကေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ား (တုိရန္တုိ) ဗုဒၶရံသီေက်ာင္းဆရာေတာ္ (ဗန္ကူူးဘား) တုိ႔ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ တပည့္ ဒကာ/ဒကာမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း"သည္ ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ဆုမ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္လွ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာထူးခြ်န္ၿပီး ဘဝအေျခအေန မျပည့္စုံသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍
ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလလစဥ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ဆုမ်ားကို ေက်ာင္းျပီးသည္အထိ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကေနဒါစင္တာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္

လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
၁။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
မိသားစုဓာတ္ပုံ အိမ္ေရွ႕တြင္ရုိက္ရမည္၊ ေက်ာင္းသား ကုိယ္ပုိင္းတစ္ပုံ
၂။ ေက်ာင္းသားကိုယ္တုိင္၏ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလႊာ (လက္ေရးမူျဖင့္ေရးရန္)
၃။ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ထိန္းသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္
၄။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ
၅။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မိတၱဴ
၆။ အိမ္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ
၇။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ေထာက္ခံခ်က္
- ေလွ်က္ထားသူသည္ အထက္ပါ အခ်က္အလတ္မ်ား ျပည့္စုံေစလွ်က္
(၂၅-၁၀-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။
- သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်မွ ေရာက္လာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုမွ ပညာသင္ဆု လက္ခံထားျပီးသူမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။

- အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၏ ေမဂ်ာ(major)ဘာသာအေပၚ မူတည္၍ ေထာက္ပ့ံဆုေငြ အနည္းအမ်ားကို စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အေရြးခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း ဆုေပးပြဲသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် တတ္ေရာက္ လာယူရမည္ျဖစ္သည္
အေရြးခံေက်ာင္းသားမ်ားအားအြန္လႈိင္းမွ ျပန္လည္အေၾကာင္း၍ ျဖစ္ေစ အဖြဲ႕ဝင္းမ်ားက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ျဖစ္ေစ အေရြးခံေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးပါမည္။

အေရြးမခံရေသာ ေက်ာင္းသာမ်ား ျပန္လည္အေၾကာင္းမၾကားပါ
The Canada Centre Foundation is an officially registered non-profit charity organization in Myanmar. The purpose of the foundation is to promote the health, education and living standards of the people in Myanmar, especially on the needs of Myanmar’s rural areas.
We receive funds from Members in Myanmar as well as from friends of Myanmar in abroad; we are able to accept charitable donations, public and private subsidies and legacies according to the law.
We invite you to join Canada Centre Foundation as a member both local and international expertise that can be targeted to meet the real needs of people in Myanmar

ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ
သနပ္ပင္ရြာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မႏၲေလး
ဦးသိန္းဝင္း ( သနပ္ပင္) ဖုန္း ၀၉ ၃၃၀ ၂၈၈ ၉၈
မဝင္းဝင္းခ်ဳိ ( ရန္ကုန္)
09 798 469724/ 09 5030 245
ေဒၚဝင္းဝင္းခ်ိဳ တိုက္ ၈ အခန္း ၅ ဦးဝိစာရအိမ္ယာ
ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ မင္းမနိဳင္အိမ္ယာ

Email/ facebook ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္
သုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

--
in metta
Burmese Buddhist Society, BC
6700 NO 4 Road, Richmond, BC
V6Y2S9
604-207-0068
We build strong kids strong families and strong community

Visit at
http://bbsbc.blogspot.ca/
Like us
 https://www.facebook.com/BBSBC

The information contained in this email message is privileged and confidential and is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by telephone or email and delete the message.

No comments: