Thursday, October 12, 2017

အခြင့္အေရးယူေတာင္းဆိုလာတဲ့ ခိုးဝင္ဘဂၤလီတို႔ရဲ႕ ရာဇသံ ၂၁ ခ်က္


➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳
1. All he Rohingya people will have to give them compulsory civil rights and we have to retum them without giving any conditions on behalf of the Burmese government.
၁။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ေပးရပါမယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မထားဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ျပန္လာနိုင္ေရးကို ခြင့္ျပဳရမည္။
2 Security must be provided before Rohingyas can be taken back home.
၂။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ျပန္လာနိုင္ေရး အတြက္ လုံျခဳံေရး ေပးရမည္။
3. Offically, the Rohingyas who have been burnt by fire have to pay their full compensation.
၃။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ မီးေလာင္ဆံုးရႈံးသြား ေသာ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ တရားဝင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အျပည့္အဝ ေပးရမည္။
4. Rohingyas will have to give rights to all education.
၄။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ပညာေရးအခြင့္အေရး အားလံုး ေပးရမည္။
5. Rohingyas will have to return the land and property on paper without any conditions.
၅။ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ မရွိဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ကို စာရြက္စာတန္းျဖင့္ အတည္ျပဳ ေပးရ မည္။
6. The Rohingyas will have to give the old name Arakan State.
၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အမည္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ အာရကန္ျပည္နယ္ ဟု အမည္ေပးရမည္။
7. Rohngyas will have to give free trade rights and security of trade goods.
၇။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္နွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ လုံျခဳံေရး ေပးရမည္။
8. Separate judical system for the Rohingya in Arakan Judge, the magistrate has to pay the Rohingya.
၈။ ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားစီရင္ေရးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ သီးျခားတရား စီရင္ေရးစနစ္ ထားေပးရမည္။ တရားသူႀကီးမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခန္႔ထားရမည္။
9. Holding the Rohingya prisoners and imprisoning them in jail, day after day, they will have to leave their conditional and have to set up separate jail for Arakan for Rohingyas .
၉။ ရိုဟင္ဂ်ာအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ေျမာက္နိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အာရကန္ျပည္နယ္မွာ သီးျခားအက်ဥ္း ေထာင္ ထူေထာင္ေပးရမည္။
10.The establishment of a separate Muslim Ministry for Rohingyas.
၁၀။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ သီးျခား မြတ္စ္လင္ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းေပး ရမည္။
11. Any NGOs will not be allowed, to allow foreign and foreign journalists to enter Arakan as well as to prevent their own TV channel running.
၁၁။ ျပည္တြင္း NGOs မ်ားကို အာရကနမျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ နိုင္ငံျခားNGOs မ်ားနွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုသာ ဝင္ခြင့္ျပဳပါမယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာတီဗီ႐ုပ္သံလိုင္း ထုတ္လႊင့္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ ခြင့္ျပဳခြင့္ျပဳရမည္။
12. The weapon and bombs that were given at the homes of the Buddhist people living in Arakan lands will be fully returned.
၁၂။ အာရကန္ျပည္နယ္အတြင္းေန ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားမွာ ေပးထားေသာ လက္နက္ႏွင့္ဗုံးမ်ားကို အျပည့္အဝ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း ေပးရမည္။
13. The genocide of women raped and secretly revealed to the youth of Rohingya women over the ages has to be tried in the International Court of Justice.
၁၃။ နွစ္မ်ားစြာကတည္းက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မ်ိဳးျဖဳတ္သုတ္သင္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ားအေပၚ လၽွိဳ႕ဝွက္တရားစီရင္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတကာတရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုဖို႔ ႀကိဳးစားမႈကို ခြင့္ျပဳရမည္။
14. For Rohingyas, the OIC and UN peacekeeping force must be assigned to the police station in every thana.
14 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ OIC ႏွင့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို ရဲစခန္းတြင္ တာဝန္ေပး အပ္ထားရမည္။
15. All religious establishment including mosque tadrasa Madrasa Maktab Tabli's dead body must be set up for the Rohingya mosque.
၁၅။ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဗလီမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာအေလာင္းရံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရမည္။
16. Rohingyas will be given Jobs in all government departments. All students, including teachers and students, will have to give rights.
၁၆။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အား အစိုးရဌာနအားလံုးတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။ ဆရာ, ဆရာမမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအပါအဝင္အားလုံးေက်ာင္းသားမ်ား, လူ႔အခြင့္အေရးေပးရပါလိမ့္မယ္။
17. Rohingya have the right to move from anywhere in Arakan and Burma to anywhere.
၁၇။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အာရကန္ျပည္နယ္နွင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာမဆို သြားလာခြင့္ ျပဳရမည္။
18 Rohingyas will have to arrange a visa for their own country. Passport offices must be in Arakan and Rohingyas will have the opportunity to go abroad.
၁၈။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သူတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ စီစဥ္ခြင့္ ေပးရမည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျပည္ပ ထြက္ခြာနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စ္ပို႔ရံုးကို အာရကန္ျပည္နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ရမည္။
19. Without any case, any army including the district police will not be able to enter the name of Rohingya in the name of the Rohingya.
19. မည္သည့္ကိစၥအေၾကာင္းထူးမရွိရင္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ မည္သည့္စစ္တပ္မဆို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး၏ အမည္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ၏အမည္ကို မသံုးေစရ။
20. Do not obstruct the wearing of pajama hat in the Rohingya Alem Ullamas, besides preventing religious activities.
20. ဘာသာေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ား တားဆီးမႈမွတပါး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား pajama ဝတ္ဆင္မႈ၊ ဦးထုတ္ဆင္မႈကို မတားဆီရ။
21. There will be not compensation for the cattle poultry rearing.
၂၁။ ႏြား၊ ၾကက္ ေမြးျမဴေရးမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရွိေစရ။
ေဒါက္တာေက်ာ္ေဆြ
Via..ckkm.

No comments: