Wednesday, August 16, 2017

မကဒတနဲ႔လူတစ္စုကုိကြဲျပားေအာင္လုပ္ရေတာ့မယ္၊

မကဒတနဲ႔လူတစ္စုကုိကြဲျပားေအာင္လုပ္ရေတာ့မယ္၊
မကဒတဆုိသည္မွာဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔အညီ
ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ကုိဦးလည္မသုန္
အသက္ေသြးေခြ်းမ်ားကုိေပးဆပ္ျပီး
ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ကုိထမ္းရြက္သူကုိဆုိလုိသည္၊
လူတစ္စုဆုိသည္မွာဖြဲ႔စည္းပုံကုိဥပေကၡာျပဳကာ
မိမိတုိ႔၏လုပ္ရပ္အမွားမ်ားကုိ၀န္ခံလုိျခင္းစိတ္
အလွ်င္းမရွိပဲ ဆင္ၾကီးကုိဆတ္သားေရးနဲ႔ဖုံးဖိ
ေနၾကေသာလူတစ္စုကုိဆုိလုိသည္၊
---------------------------------------
ဗဟုိေကာ္မီတီတစ္ဦးရဲ႔တာ၀န္ကဘာေတြလဲ၊
ႏိုင္ငံေရးအရ
ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ေအာင္ျမင္လာေရးအတြက္
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရသကဲ့သုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ျပဌါန္း
ထားသည့္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိတရားမွ်တစြာစီမံေဆာင္ရြက္ရမဲ့တာ၀န္ရွိသည္၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ဗဟုိေကာ္မီတီသည္ျပသနာျဖစ္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္
ပထမဦးစြာမိမိတုိ႔၏တပ္ဖြဲ႔၀င္ရဲေဘာ္မ်ားကုိဥ႔ေဒနဲ႔အညီ
အကာအကြယ္ေပးရမည္၊ အကယ္၍ဥပေဒအရအကာအကြယ္
ေပးရန္လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခါမွထုိက္သင့္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ကုိ
ေပးရမွာျဖစ္သည္၊
ဥပေဒတြင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကုိယုံမွားသံသယျဖင့္
မည္သုိ႔ေသာ္အခါမွဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊
တစ္ဖက္သတ္စစ္ေဆးျခင္း သံသယျဖင့္
အျပစ္ေပးျခင္းျပဳလုပ္လုိ႔မရပါ၊
ဥပမာ..ေတာထဲေရာက္လာကာစေသေပါဘုိးစခန္း
ကုိးဦးေကာ္မီတီကာလတြင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ
ဥပမာေပးလုိပါတယ္၊
ရဲေဘာ္ေမာင္ပိန္(ခ)မ်ဳိးျမင့္ႏိုင္ဟာေသေပါဘုိးစခန္းေနရာသစ္ေရာက္ျပီး
မၾကာခင္ရန္သူသူလွ်ဳိဆုိတဲ့တံဆိပ္အကပ္ခံရျပီး
ကရင္လက္ေအာက္ခံမူဆလင္တပ္ထဲမွာအခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံ
ေနရတဲ့သတင္းက်ေနာ္တုိ႔စခန္းေကာ္မီတီစီကုိတစ္ညမွာ
ဆုိက္ေရာက္လာတယ္၊
ညတြင္းခ်င္းရွီသမွ်စခန္းေကာ္မီတီ၀င္မ်ားစည္းေ၀းျပီး
ေမာင္ပိန္ကုိညတြင္းခ်င္းျပန္လည္ေတာင္းခံဖုိ႔ညအခ်ိန္မေတာ္
မွာပဲက်ေနာ္တုိ႔တစ္ခုလမ္းေလွ်ာက္ျပီး ေမာင္ပိန္ကုိျပန္ေပးရန္
သြားေတာင္းခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဆင္ေျပခ်င္ေတာ့
ေက်ာင္းသားေတြကုိအလြန္ခ်စ္ျပီးအလြန္နားလည္တဲ့
ဗုိလ္မႉးေရာဘတ္ဇံနဲ႔ေတြ႔ျပီးေမာင္ပိန္ကုိျပန္ရခဲ့တယ္၊
ေမာင္ပိန္ဟာျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ(၄၄)ကကြန္မန္ဒုိ
ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဒါကုိသိတဲ့တစ္ေယာက္က
ခြ်န္လုိက္တာနဲ႔သူချမာကံဆုိးရတယ္၊
အကယ္လုိ႔စခန္းေကာ္မီတီက မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးကုိ
ထိခုိက္မွာစုိးလုိ႔ျဖစ္ေစေခါင္းေရွာင္လုိ၍ျဖစ္ေစ
မ်က္ႏွာလြဲခဲျပစ္လုပ္ခဲ့သည္ရွီေသာ္ ေမာင္ပိန္အနာဂတ္က
တြက္ဆလုိ႔မရႏိုင္ဘူး၊
ေနာက္ဆုံးေမာင္ပိန္ဟာ တပ္ရင္း(၁၀၂)မွာတာ၀န္ကုိ
ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရင္းတုိက္ပြဲမွာသူရဲေကာင္းပီသစြာ
က်ဆုံးခဲ့တယ္၊
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဟာ ရဲစခန္းအက်ဥ္းေထာင္
အျပည့္အစုံရွိတဲ့ ျပည္တြင္းအစုိးရတပ္နဲ႔လုံး၀မတူတဲ့အတြက္
ယံသယျဖင့္အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းကုိဗဟုိကာ္မီတီတစ္၀င္
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေသာ္၌င္း စခန္းေကာ္မီတီအေနနဲ႔ေသာ္၄င္း
လုံး၀မျပဳလုပ္မိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားဟာ မဆီမဆုိင္သူမ်ားကုိလက္ညွိဳးထုိးျပီး
အျပ္စကုိေရွာင္လႊဲရန္ၾကဳိးစားမည့္အစား မိမိတုိ႔မ်ားခဲ့သည့္အစိတ္အပုိင္း
အလုိက္ တာ၀န္သိသိသတၱိရွိရွိ၀န္ခံယုံမွအျခားမရွိေတာ့ေပ၊
မကဒတ ဘယ္ေတာ့မွမက်ရႉံးဘူး၊
လူတစ္စုသာက်ဆုံးျခင္းျဖစ္တယ္၊

No comments: