Friday, May 2, 2014

တမ္းတမိေသာလက္တစံု´ဆံခ်ေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့မယ္တဲ့့့့့့့့ ”
ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ကလာေျပာေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့
ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းကိုစမ္းလုိက္မိသည္။လြန္ခဲ့သည့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္အပတ္ကမွေသေသခ်ာခ်ာပံုသြ
င္းထားသည့့့့့့္ ဆံပင္ေလးေတာ့သြားေတာ့့့့မည္။ ေက်ာင္းသားေလးက
လံုခ်ည္အသစ္တစ္ထည္ႏွင့့့့့့့့့့့့့့့့့့္စြပ္က်ယ္အသစ္တစ္ထည္ကုိ ကမ္းေပးလုိ႕ကြ်န္ေတာ္
လဲ၀တ္လုိက္ျပီး ေက်ာင္းသားေလးေနာက္ကုိေလးတြဲ႕သည့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့့့့့့့့့္
လုိက္ခဲ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့သည္။ ေခါင္းရိတ္ေပးမည့္ဦးဇင္းက
သင္တံုးဓါးကုိတျဖန္းျဖန္းႏွင့့္ခတ္ေနသည္မွာ အသဲယားစရာပင္။ ´ ျမန္ျမန္လာပါ
ပဥၨင္းေလာင္းရဲ႕´ သူ ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ေခၚသံၾကားမွကြ်န္ေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ေျခလွမ္းက ပုိၿပီးေႏွးသြားသည္။
´ ေခါင္းကုိေရသြားဆြတ္လုိက္´ ဖိတ္စာ ႏွင့့့့့့္မဖိတ္ထားေသာ္လည္း
ရဟန္းေလာင္းမ်ားရဲ႕နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားကေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ လာႀကပါ သည္။
တစ္ဖက္နိုင္ငံမွာအလုပ္သြားလုပ္ေနေသာကၽြန္ေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္
ကိုအေဖကလကုန္အမွီျပန္လာခိုင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္မည္ဆိုေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ အတူေန
တစ္ျမိဳ႕တည္းသား ၀င္းကိုႏွင့္
မင္းထက္တို႕လည္းလိုက္ျပန္လာႀကသည္။ ျပန္ေရာက္ လာေတာ့့့့့့့မွအေဖက “
သား ..မင္းကိုရဟန္းတက္ေပးမလို႕ ျပန္ေခၚလိုက္တာ..” အေဖ့စကားေႀကာင့္
သထံုမွာတေပါင္းပြဲ ကဲရန္စိတ္ကူးလာေသာ
ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြေမာသြားႀကသည္။ဒါေပမဲ့ မုဆိုးဖိုဖခင္ႀကီးရဲ႕ ဆႏၵ
ကိုလည္းမလြန္ဆန္နိဳင္ေတာ့သေဘာတူလိုက္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ရဟန္း၀တ္မည္ဆိုေတာ့လည္း ၀င္းကိုတို႕လည္းလိုက္၀တ္ဖို႕
ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႕ သူတို႕မိဖမ်ားလည္းေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္သြားႀကသည္ပင္။
ကၽြန္ေတာ္အေဖကိုလည္းေက်းဇူးတင္ႀကပါသည္။
သည္လိုႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႕သံုးေယာက္ရဟန္း၀တ္ျဖစ္ႀကျခင္းျဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္ကေရတစ္ခြက္ကုိ
အုတ္ကန္ထဲကခတ္ၿပီး ေခါင္းကုိေရဆြတ္လုိက္သည္။ ´ ေတာ္ၿပီ
သိပ္အမ်ားၾကီးမဆြတ္နဲ႕´ အေဖ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့အသံေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းေရဆြတ္တာကုိ
ရပ္လုိက္သည္။ေနာက္ေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့လည္းဦးဇင္း
အေရွ႕မွာသူ႕ကိုေက်ာခိုင္းၿပီး ေဆာင့့့့့့့့့့့့့္ေဆာင့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ေလး၀င္ထုိင္လုိက္သည္။
အုတ္ေရကန္ေလးရဲ႕တစ္ဖက္မွာေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့
မင္းထက္ႏွင့့့့့့့္၀င္းကုိတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့့့့့့့့့့့့့့့ ေခါင္းရိပ္ႏွင့္ေလ
သည္။မင္းထက္ဆုိတစ္ေခါင္းလံုးေတာင္ကုန္ခါနီးေနၿပီ။၀င္းကုိကေတာ့့့့့့့့့့့့့
တစ္ျခမ္းက်န္ေနေသးသည္။သူတုိ႕အသီး
သီးေရွ႕ကပိတ္ျဖဴေလးေတြကုိအသီးသီးျဖန္႕ထားၿပီး
သူတုိ႕အေဖနဲ႔အေမေတြကတစ္ဖက္စီအသီးသီး ကုိင္ထား ၾကသည္။
အမွတ္မထင္သူတုိ႕မ်က္ႏွာကုိၾကည့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္မိေတာ့့့့့
၀င္းပၾကည္လင္ေနတဲ့ပီတိအၿပံဳးေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ျမင္လုိက္
ရသည္။ရုတ္တရက္ကြ်န္ေတာ့့့့့့္ရင္ထဲမွာ
ဒိန္းခနဲတုန္လွဳပ္သြားမိသညိ။အမည္မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ၀မ္းနည္းမႈတစ္ခုကုိ
ခံစားလုိက္ရသည္။ျပီးေတာ့အေဖ့ကိုလွမ္းႀကည့္လိုက္မိသည္။
အေဖကလက္ထဲမွာကုိင္ထားေသာပိတ္ျဖဴစေလးကုိ ျဖန္႕ခ်လုိက္သည္။ေဘးမွာရ
ပ္ေနေသာေက်ာင္း သားေလးက က်န္သည့့့့့့့့့့့့့့့့့့္အစႏွစ္ဖက္ကုိကုိင္ၿပီး
ၿပိဳင္တူထုိင္ခ်လုိက္သည္။
ဦးဇင္းကကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းကုိေနာက္မွႏွိမ့္ၿပီးတြြန္းလုိက္ေတာ့့့့့
ကြ်န္ေတာ္အလုိက္တသိပင္ေခါင္းငံု႕ေပး
လုိက္သည္။သင္တုန္းဓါးႏွင့့့့့္ရိတ္ခ်လုိက္ေသာဆံပင္တစ္ေထြး
ပိတ္ျဖဴေပၚသုိ႕က်လာသည္။ ထုိအခုိက္
ကြ်န္ေတာ့့့့့့့္ညာဖက္ကပိတ္ျဖဴအစြန္းကုိကုိင္ထားေသာ
အေဖ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့လက္တုတ္တုတ္ႀကီးႏွစ္ဖက္ကုိ
ၾကည့္မိလိုက္သည္။အေဖ့လက္ႏွစ္ဖက္ကုိသည္လုိအနီးကပ္မေတြ႕ရသည္မွာ
ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။အေဖ့လက္မွာ
အရင္လုိမတင္းေတာ့ပဲအေရျပားတစ္ခ်ိဳ႕ေပ်ာ့့့့့့့့့့လာၿပီး
အရစ္ေတြေပၚလာေနၿပီေကာ။ထုိလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ကြ်န္ေတာ့့္ ကုိရုိက္ခဲ့့့့ဖူးသလို
သည္လက္ႏွစ္ဖက္ကကြ်န္ေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ဦးေခါင္းကုိပြတ္ၿပီးၾကည့္စယ္ခဲ့့့ဘူးသည္။သည္လ
က္ႏွစ္ဖက္က ကြ်န္ေတာ့့့့့့့့့့့္ကုိမုန္႕ဖုိးေတြေပးခဲ့သည္။သည္လက္ႏွစ္ဖက္သည္
ကြ်န္ေတာ့္ကုိလူလားေျမာက္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ္ဘယ္ဖက္ကုိမ်က္လံုးေ၀့ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေလးရဲ႕ပိတ္ျဖဴစ
ကိုကုိင္ ထားေသာလက္ႏွစ္ဖက္ကုိေတြ႕ရသည္။အမွန္ဒီေနရာမွာ အျခား
လက္တစ္စံုုျဖစ္ေနသင့္သည္။ကြ်န္ေတာ္အရမ္း ျမတ္ႏုိးေသာျဖဴ၀င္းၿပီးသြြယ္တန္းေ
နေသာလက္တစ္စံု၊ ပိန္လီွေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ကုိအင္အားေတြေပးခဲ့ေသာ
လက္တစ္စံု၊ ကြန္ေတာ္အိပ္ေနစဥ္ နဖူးေလးကုိလာလာစမ္းေသာလက္၊
ကြ်န္ေတာ္ႏိုးလာလွ်င္ ပါးကုိဆြဲဆြဲလိမ္ တတ္ေသာလက္၊ ကြ်န္ေတာ္၀မ္းနည္းလွ်င္
ကြ်န္ေတာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္ေခါင္းကုိထုိးဖြၿပီးႏွစ္သိမ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့္တတ္ေသာလက္၊
ယခုေတာ့့ ့့ဒီလက္ႏွစ္ဖက္မရွိေတာ့။ ေခါင္းမွာဆြတ္ထားေသာေရက
နဖူးမွတဆင့္ပိတ္ျဖဴေပၚသုိ႕တစက္စက္က်ေန၏။ေရစက္တုိ႕က်ထိသည့့့္ ေနရာတြင္
အစုိကြက္ေလးမ်ားျဖစ္သြားသည္။ရိတ္ခ်လိုက္ေသာဆံပင္ကလည္းစိုေနေတာ့
ပိတ္ျဖဴစမွာအစုိကြက္
ကစုစုၿပီး ေရကြက္ႀကီးျဖစ္သြားသည္။ကြ်န္ေတာ္သတိထားမိသည့့့္အခ်ိန္မွာ
က်ေနေသာေရစက္မ်ားႏွင့္အတူကြ်န္ ေတာ့့့့္မ်က္လံုးမွမ်က္ရည္စက္မ်ားပါေနၿပီေ
ကာ။ ပိတ္ျဖဴစကိုကုိင္ထားေသာအေဖ့လက္အစုံလည္း
တေျဖးေျဖးတုန္လာပါသည္။မေမွ်ာ္လင့္ပဲအေဖ့့့့့့့့့့့့ေရွ႕က
ပိတ္ျဖဴစမွာေရကြက္ေလးႏွစ္ခုကုိ ကြ်န္ေတာ္ျမင္လုိက္ရသည္။ ` အေဖရယ္
.....သားလုိပဲသတိရေနတာလားေနာ္ ´
ဒီတစ္ခါေတာ့အေဖေျပာေနက်စကားကုိပဲ သားရင္ထဲကျပန္ေျပာလိုက္မိသည္။
`` ျဖစ္တတ္ရင္ ပ်က္တတ္ပါတယ္အေဖရယ္ ´´ ထိုအခိုက္ေလးမွာပင္
အေဖ့ႏွဳတ္ဖ်ားမွတိုးညွင္း ေသာ္လည္းပီသေသာစကားလံုးအခ်ိဳ႕ကိုရင္မွာနင့္ ေနေ
အာင္ ႀကားလိုက္ရပါေတာ့သည္။ “ အေမႀကီးေရ..... မင္းသားရဟန္းေဘာင္ကို
တက္ေတာ့မည္ေနာ္ ေရာက္ေလရာဘံုဘ၀ကေနျပီး တို႕သားအဖျပဳတဲ့
ဒါနကုသိုလ္ကို သာဓုေခၚလိုက္ပါေတာ့ေနာ္.. အေမႀကီးေရ.. အမွ် အမွ် အမွ်
ရပါေစကြယ္..........”
သားေယာက္က်ားတိုင္းအမိအဖတို႕အတြက္
ရဟန္းတက္ျပီး ကုသိုလ္ဆက္ခြင့္ေပးနိဳင္ႀကပါေစ။
အစဥ္ေလးစားလွ်က္
တတိုင္းေမႊး။ ။2-5-2014

No comments: