Tuesday, April 22, 2014

ျမန္မာ ပင္လယ္ၿပင္ ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကို ဖ်က္ဆီးေန ေသာ SHWE သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ DAEWOO


22 April 2014
၂၁.၄.၂၀၁၄ ေန. မနက္ ပိုင္း ၇း ၄၅ နာရီ တြင္ SHWE သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ စင္ ေအာက္ ေရၿပင္ တခု လုံး ဆီ မ်ားေ၀့ ေန သည္။ ပင္လယ္ တြင္ က်က္ စား ေသာ ငါး မ်ား အေ၀း သုိ ့ ကူး ခတ္ ေၿပး ေန သည္။ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ စင္ မွ အသုံး ၿပဴ ၿပီးေသာ ေခ်ာဆီ ၊ ဒီဇယ္ မ်ား ကို ပင္ လယ္ တြင္း သို ့ တုိက္ ရုိက္ သြန္ခ် လုိက္ သလား ပင္ ထင္ ရ၏။ ေ၀့၀ဲ ေန ေသာ ဆီ မ်ား ကို ၄င္း စင္ေပၚ တြင္ အလုပ္လုပ္ေန ေသာ လူ တုိင္း ေတြ ့ ၿမင္ ရ၏။
သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ နွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ မွ သတ္ မွတ္ ထားေသာ စြန္. ပစ္ ေရ တြင္ ဆီ ပါ ၀င္ ႏႈန္း (oil in water) 30 ppm ႏွင္. ႏႈိင္းယွဥ္ လွ်င္ အလြန္ အမင္း မ်ား ၿပားေန ပါသည္။ 5၀၀ ppm နွင့္ အထက္ ရွိေပ မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခု ကဲ့ သို ့ ၿဖစ္ရသည္ကို စင္ ေပၚ ရွိ လူ မ်ား ကို လုိက္ လံ ေမး ၿမန္း ၾကည့္ ရာ Operation ဘက္ ရွိ ဒီဇယ္ သိုေလွာင္ကန္ မွ ဒီ ဇယ္ အေဟာင္း မ်ား အား ပင္ လယ္ တြင္း သို ့ သြန္ ခ် ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္ သည္ ဟု ဆုိ သည္ ။ ခန္ ့မွန္း ေၿခ ဒီ ဇယ္ ၅၀၀၀ လီ တာ မွ် ပင္ လယ္ အတြင္း သို ့ သြန္ ခ် လိုက္ ၿခင္း ဟု သိ ရ သည္။
ယခု ၿဖစ္ စဥ္ တြင္ ဒီ ဇယ္ မ်ား သာ မက condensate ဟု ေခၚ ေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ ့ ရည္ မ်ား ပါ ပင္ လယ္ တြင္း သို ့ ေရာက္ ရွိ သြား ေပသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆုိ ေသာ္ ဒီဇယ္ ဆီ မ်ား ေ၀့ ၀ဲ ေန သည့္ အခ်ိန္ တြင္ လူ ေန ခန္း မ်ား တြင္ condensate အနံ မ်ား စူး ရဲ စြာ နံ ေန ေပသည္။
ယခု ကဲ့ သို ့ ၿဖစ္ ရပ္ အား တၿခား ႏုိင္ငံ မ်ား တြင္ ၿဖစ္ ေပၚ ပါ က ခ်က္ ခ်င္း ဆုိ သလို အေရး ယူ မႈ ရွိ ေပ မည္။ ယခု ၿဖစ္ စဥ္ ကို ကၽြန္ေတာ္ ႏွင္. အတူ ၿမင္ ေတြ ့ လိုက္ေသာ ဥေရာပ တုိက္ သား ႏုိင္ငံ ၿခား သား မ်ား က ထုိ ကဲ့ သို ့ပင္ လယ္ ၿပင္ တြင္း ဆီ က် ပါ က ခ်က္ ခ်င္း အေရး ယူ ၿခင္း၊ တာ၀န္ ရွိ သူ အား ထိေရာက္ စြာ အေရးယူ ၿခင္း၊ ကုမၸဏီ အား ဒဏ္ေငြ တပ္ ၿခင္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ သည္ ဟု သိရ ၏။ ၿမန္ မာ ေရ ၿပင္ သဘာ ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ကို ထိ ခိုက္ ေစ ေသာ ယခု အၿပဴ အမႈ တြင္ မည္ ကဲ့ သိို ့ အေရး တယူ ၿပဴ မည္ ကို မသိ ရေပ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ၏ သဘာ ၀ သယံဇာတ ကို ထုတ္ ယူ ၿပီး အေရးမစိုက္ ၿမန္မာ သဘာ၀ ပတ္ ၀န္း က်င္ ကို ထိ ခိုက္ ေစ ၿခင္း မွာ ေစာ္ ကား မႈ ပင္ ၿဖစ္သည္။
ၿမန္မာ အစိုး ရ ႏွင္ ့ ကုပဏီ ၾကား သေဘာ တူ ခ်က္ အရ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံ သား မ်ား ကို နည္းပညာ အေတြ ့ အၾကဴံ ရ ေစ ရန္ ႏုိင္ငံၿခား သား မ်ား နွင္ ့ ပူးတဲြ ၿပီး အလုပ္ လုပ္ ေစ သည္။ သို ့ေသာ္ နည္းပညာ ပိုင္း အားနည္း ေသာ ဖိလစ္ ပိုင္ လူမ်ဴိး မ်ား အား ေရႊ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ ့စင္ ၏ Operation and Maintenance အတြက္ ခန္.ထားေၾကာင္း သိရ သည္။ ထုိ ဖိလစ္ ပိုင္ မ်ား သည္ နည္းပညာ ပိုင္း ႏွင္. ပတ္ သက္ ၍ ႏုိင္နည္း မႈ မရွိ သၿဖင့္ မိမိ တုိ. ႏုိင္ငံ ၏ ရွယ္ ယာ တပိုင္း ၿဖစ္ ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ ့ လုပ္ ငန္း အတြက္ အက်ဴိး ဆုတ္ယုတ္ မႈ သာ ၿဖစ္ ေစ သည္။
ေရႊ သဘာ ၀ဓာတ္ ေငြ ့ လုပ္ ငန္း တြင္ နည္းပညာ ရ ရွိ ေရး အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ မ်ား ကို ခန္ ့ ထားေသာ္ လည္း အဂၤလိပ္ စကား မွ လြဲ ၍ ၄င္း တုိ. သည္ သက္ ဆုိင္ ရာ လုပ္ ငန္း နယ္ ပယ္ နွင့္ ပတ္ သက္ ၍ အင္ ဂ်င္ နီ ယာ ဘြဲ.ရ မ်ား မဟုတ္ ဘဲ သာ မန္ စက္ မႈ လက္ မႈ အထက္ တန္း လက္ မွတ္ မ်ား သာ ရ ရွိ သူ မ်ား ၿဖစ္ ၿပီး အေၿခ ခံ အင္ဂ်င္နီ ယာ ေတြးေခၚ မႈ မွ် မတတ္ ေသာ သူ မ်ား သာ မ်ား သည္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အစိုးရ အေန ႏွင္. ၿမန္မာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ. လုပ္ ငန္း တြင္ ၿမန္မာ မ်ား ေန ရာ ယူ ႏုိင္ေရး အတြက္ ၿမန္မာ အင္ဂ်င္ နီယာ မ်ား ကို ၄င္း ဖိလစ္ ပိုင္ မ်ား နွင့္ တြဲ ဖက္ ခန္ ့ ထား ေသာ္ လည္း အရည္အခ်င္း မၿပည့္ ၀ေသာ ဖိလစ္ ပိုင္ မ်ား ေၾကာင့္ အက်ဴိးေက်း ဇူး ထက္ ဆုံးရႈံးမႈ သာ မ်ား သည္။ ေရႊ သဘာ ၀ ဓာတ္ ေငြ ့ လုပ္ ငန္း သည္ ၿမန္မာ အစိုးရ ရွယ္ယာ အၿဖစ္ ပါ ၀င္ ေသာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ပိုင္ လုပ္ ငန္း တခု ပင္ၿဖစ္ သည္။ ထုိ လုပ္ ငန္ း ၏ ဆုံးရႈံး မႈ သည္ ၿမန္မာ နုိင္ ငံ အတြက္ ဆုံး ရႈံး မႈ ပင္ ၿဖစ္ သည္။
ထုိ ၿပင္ ယခု ၿဖစ္ ရပ္ ကဲ့ သို ့ ပင္ လယ္ ၿပင္ သဘာ ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိခုိက္ မႈ သည္ ေရရွည္ တြင္ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြက္ ၾကီး မား စြာ ထိခုိက္ ေပ လိမ့္မည္။ တၿခား ႏုိင္ငံ မ်ား တြင္ ပင္ လယ္ ၿပင္ သုိ ့ ဆီ က် ပါ က ဒဏ္ေငြ ရိုက္ ၿခင္း ၊ တာ၀န္ရွိ သူ ကို ထိေရာက္ စြာ အေရးယူ ၿခင္း ၊ လြန္ကဲစြာ ထိခိုက္ မႈ ၿဖစ္ ပါ က ခုံ ဖြဲ. စစ္ေဆး ၿခင္း မ်ား ၿပဳလုပ္ ၾကသည္။ ယခု မႈ ၿမန္မာ အစိုးရ ၏ သဘာ၀ ပတ္ ၀န္း က်င္ ဆုိင္ ရာ အသိ အားနည္း မႈ၊ ႏုိင္ငံၿခား ရင္းႏွီး ၿမဴပ္ႏွံ မႈ မ်ား ကို လြန္ကဲ စြာ မ်က္နွာ သာ ေပး မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၿမန္မာ ပတ္၀န္း က်င္ ညစ္ ညည္း ရေပ မည္။
ထုိ ့ ေၾကာင့္ အထက္ ပါ ၿဖစ္ ရပ္ အား ထိေရာက္ စြာ အေရး တယူ ၿပဳ ေပး ရန္ တာ ၀န္ ရွိ သူ မ်ား ကို တင္ ၿပ အပ္ ပါ သည္။
ေ-ေရႊ မွ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးက သစ္ထူးလြင္ သုိ ့ ေရးသားေပးပုိ ့သည္။ (via Myanmar Forward)

No comments: