Wednesday, January 1, 2014

သတိရစရာ အမွတ္တရမ်ား (၂၁)သတိရစရာ အမွတ္တရမ်ား (၂၁)
မိုးေဇညိမ္း

NLD ပါတီဟာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြထဲမွာ အင္အားအမ်ားဆံုး ျဖစ္တာရယ္၊ NLD ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲကအခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္သူေတြ ႏွစ္သက္လိုလားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ေနတာေတြေၾကာင့္ စစ္အစိုးရဟာ NLD ကို ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးရန္သူ နံပတ္(၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ “ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ အင္အားအေကာင္းဆုံးသည္ NLD ပါတီျဖစ္၍ ၎ပါတီအား၊ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္မွ ပ်က္သုဥ္းသြားေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေရးဆဲြတင္ျပရန္” ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြကို ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုကေတာ့ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“(၁) NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္းသို႔ စိမ္႔ဝင္ၿဖိဳခြဲျခင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းသိုု႔ မိမိ ေလ့က်င့္ ေပးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမာခံအဖြဲ႔မ်ား စိမ့္ဝင္ေစၿပီး စိတ္ထက္သန္မႈ အားနည္းသူမ်ားအား စတင္ ခ်ည္းကပ္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ အားကို ရယူ၍ စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္သူမ်ားအား သိမ္းသြင္းစည္း႐ုံးေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။

(၂) NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အဖဲြ႔၀င္မ်ားကို ႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ အင္အား အေကာင္းဆုံးသည္ NLD ပါတီျဖစ္၍ ၎ပါတီဝင္မ်ား ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္သည္အထိ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါမည္။ (က) နည္းလမ္း မ်ဳိးစုံအသုံးျပဳ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းပါမည္။ (ခ)မိမိအမာခံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ မိသားစုထံ အသြင္ယူခ်ဥ္းကပ္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးသမားအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အနိဌာ႐ုံမ်ားအား အလ်ဥ္းသင့္တိုင္း ေျပာၾကားေစျခင္း။ (ဂ) ၎တို႔အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ၍ ဥပေဒညိစြန္းမႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအမႈဖြင့္ အေရးယူေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

(၃) ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳကာ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္အေႏွာင့္အယွက္ျပဳရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၄) NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အတြင္းသ႐ုပ္အား အမွန္သိရွိေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၅) NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပား အားၿပိဳင္မႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ခံယူခ်က္ နည္းပါးသူအား ေဖၚထုတ္ပါမည္။

(၆) NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ခံယူခ်က္နည္းပါးသူအား ဖဲ့ထုတ္စည္း႐ုံး သတင္းေဖၚထုတ္ပါမည္။

(၇) NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အားၿပိဳင္မႈမ်ားအၾကား မိမိအမာခံမ်ားႏွင့္သပ္လွ်ိဳျခင္း ျဖင့္ ပုိမုိေသြးကြဲ ေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လုိအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ပါတီအတြင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။”

အဲဒီ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ NLD ပါတီ ပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားလိုက္တာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေလးလပတ္ ကာလတစ္ခုအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀) ခုက ပါတီ၀င္ (၄၃၄) ဦး ႏႈတ္ထြက္ေအာင္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ တျခား တိုင္းေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အမ်ားအျပားႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ (၃) ျဖစ္တဲ့ ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳကာ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အေႏွာင့္ အယွက္ျပဳရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကေတာ့ NLD ပါတီ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္လို အေႏွာက္ အယွက္ေပးရမလဲဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ စရဖ၊ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႔၊ နယ္ေျမခံရဲေတြ အပါအ၀င္ အစိုးရဌာန အသီးသီး ပူးေပါင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတာပါ။ ဥပမာ - ထမင္းဆိုင္၊ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္တို႔လို ဖြင့္ထားတဲ့ ပါတီ၀င္ေတြဆိုရင္ စည္ပင္ကို အသံုးခ်ၿပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးရပါတယ္။ စည္ပင္သာယာဥပေဒ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မေတြအရ ညိစြန္းတာမို႔ ဆိုၿပီး ျပႆနာရွာခိုင္းပါတယ္။ က်ဴရွင္ဆရာေတြ၊ ဆရာ၀န္ေတြ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အစရွိသျဖင့္ NLD ပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြေပၚမူတည္ၿပီး ရမယ္ရွာ၊ ျပႆနာဖန္တီးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလိုဖန္တီးတဲ့အခါမွာလည္း NLD ပါတီ၀င္မို႔ ျပႆနာရွာခံေနရတယ္ဆိုကို ကာယကံရွင္နားလည္ေအာင္ နီးစပ္ရင္းႏွီးတဲ့သူ၊ ဆယ္အိမ္မွဴးတို႔၊ ရယက ဥကၠဌတို႔၊ ဓမၼာ႐ံုဥကၠဌ စတဲ့လူေတြကို သံုးၿပီး တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ေျပာျပ၊ အသိေပးခိုင္းပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းေတြ၊ NLD ပါတီ၀င္စာရင္းေတြကိုလည္း ရပ္ကြက္ အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ မွတ္တမ္းေတြ ျပဳစုထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္/တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ တာ၀န္ယူထားသူေတြနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့သူေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ဖို႔၊ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြအနီးနားမွာရွိတဲ့ ကြမ္းယာသည္တို႔၊ ဆိုက္ကားသမား၊ ဆယ္အိမ္မွဴး စတဲ့လူေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးသမားေတြအျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔ခ်က္ေတြ မၾကာခဏ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔၊ သတင္းယူဖို႔ တာ၀န္ခံရတဲ့ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြဟာ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေတြသြားလဲ၊ ဘာေတြလုပ္လဲ၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ စကားေျပာလဲ၊ သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရး စသျဖင့္ အေသးစိတ္ကိစၥေတြကအစ ေန႔စဥ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရပါတယ္။ “NLD ပါတီမွာ ဘယ္သူသည္ ယေန႔ ၀၁၀၃၅ အခ်ိန္တြင္ ေအာင္သာယာေစ်းထိပ္ရွိလက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ၎၏မိတ္ေဆြ ဘယ္သူဘယ္၀ါေတြနဲ႔ ၃၅ မိနစ္ခန္႔ စကား၀ိုင္းဖဲြ႔ ေျပာဆိုခဲ့” စသျဖင့္ အစီရင္ခံတာေတြကို ဖတ္မိရင္း တစ္ခါတစ္ေလ ရယ္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္မိပါတယ္။ အဲဒီေန႔စဥ္ အစီရင္ခံစာေတြကို တစ္ပတ္စာ၊ တစ္လစာ၊ ေလးလစာ စုၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႐ံုးကို တင္ျပရပါတယ္။

NLD ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ အခမ္းအနားတို႔၊ အစည္းအေ၀းတို႔ လုပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာလည္း တိုင္းတစ္ခုလံုးမွာရွိတဲ့ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြကို အသင့္အေနအထားတပ္လွန္႔ထားရပါတယ္။ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္အတြင္းမွာ ၀င္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ အကြက္ေပၚလာရင္ ၀င္ၿပီး ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။ NLD ပါတီ၀င္ေတြ ေၾကာက္ရြံ႕လာေစဖို႔ လက္နက္ အသင့္ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ရဲေတြအျပည့္နဲ႔ရဲကားေတြကိုလည္း ႐ံုးခ်ဳပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏ ျဖတ္သန္းၿပီး ေမာင္းျပရပါတယ္။ အင္အားျပတာေပါ့။ အသင့္အေနအထားနဲ႔ တပ္လွန္႔ထားတဲ့ ေနရာနဲ႔ အင္အားစာရင္းက ဒီလိုပါ။
“NLD ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၁) ေရႊတိဂံုဘုရား ♦ ဒုတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၅ဝ)ဦး
(၂) ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး - ယာဥ္တင္အသင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၅ဝ)ဦး + ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂)စီး
(၃) ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး - ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅ဝ)ဦး + ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂)စီး
(၄) ဦးလွသိန္းဓမၼာရံု - တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၅ဝ)ဦး
(၅) ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္း - မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၅ဝ)ဦး
(၆) ကုကၠိဳင္းမီးပိြဳင့္ - ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၅ဝ)ဦး
(၇) အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး - အရန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅ဝ)ဦး
(၈) NLD ႐ံုးပတ္ဝန္းက်င္ - ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးအနီး + အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲမွဴး(ဦးစီး)+ရဲအုပ္ ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၂+၈)ဦး (အရပ္ဝတ္ျဖင့္)
(၉) ေက်ာက္ဆည္ဓမၼာရံု - ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅ဝ)ဦး
(၁၀) ေျမနီကုန္းမီးပိြဳင့္ႏွင့္ဝိဇယမီးပိြဳင့္ - စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္/အရန္ရဲ(၅ဝ)ဦး
(၁၁) လွည္းတန္းမီးပြိဳင့္ - ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္/အရန္ရဲ (၅ဝ)ဦး
(၁၂) ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီး - အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅ဝ)ဦး
(၁၃) သန္လ်င္တံတားထိပ္ႏွစ္ဖက္ - ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲမွဴး (ဦးစီး) မွ ဦးစီ တပ္ဖဲြ႔၀င္/ အရန္ရဲ အင္အား (၂၀၀)
(၁၄) ဒလ/ကြမ္းၿခံကုန္း/တံြေတး/ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အရန္တပ္ဖဲြ႔၀င္ (၂၀) ဦးစီ
(၁၅) မဂၤလာဒံု/အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီး၊ လွည္းကူး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္အင္အား တပ္ဖဲြ႔၀င္ (၂၀၀) ဦးစီ
(၁၆) ထန္းတပင္/လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ထုတ္ႏုတ္အင္အား + အရန္တပ္ဖဲြ႔၀င္ (၅၀) ဦးစီ”

No comments: