Thursday, March 27, 2014

ေကာသလမင္း အိမ္မက္(၁၆)ခ်က္


(၁)
*ႏြားလားဥႆဘတို႔သည္ မင္းရင္ျပင္သို႔ လာေရာက္၍ေဝွ႔ၾကမည္ ဟု မာန္ဝင့္ျပီး မေဝွ႔ဘဲ ေရွာင္ဖယ္သြားၾကသည္ဟု ျမင္မက္သည္
* ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ သူတို႔ လက္ထက္၌ မိုးသည္ ရြာမလိုႏွင့္ လြင့္ေပ်ာက္ သြားလိမ့္မည္။
(၂)
သစ္ပင္တို႕သည္ ငယ္စဥ္မွာပင္ ဖူးၾက ပြင့္ၾက သီးၾက သည္
* ေနာင္အခါ သက္တမ္းတိုေသာ ကာလ၌ လူတို႔သည္ ရာဂလြန္ ကဲေသာေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳ၍ ေနထိုင္ၾက လိမ့္မည္။
(၃)
*ႏြားမႀကီးက ႏြားငယ္ႏို႔ဆို႔ သည္ဟု ျမင္မက္သည္။
* ေနာင္အခါ ႀကီးေသာသူတို႔ကို အရိုအေသ နည္းလာမည္ျဖစ္၍ သားသမီးတို႔ထံ စားေသာက္ရန္ အတြက္ ခယ၍ ေတာင္းခံ ယူရလိမ့္ မည္။
(၄)
ခြန္အားႀကီးေသာႏြားႀကီးတို႔ကို မခိုင္းဘဲ ႏြားငယ္တို႔ကို လွည္း၌ ဝန္မ်ားစြာ တင္၍ ခိုင္းသည္။
* ေနာင္အခါ အရြယ္ႀကီးေသာ ပညာရွိတို႔ကို ေဘးဖယ္ထားျပီး ငယ္ရြယ္ေသာသူတို႔ကို တရားဆံုးျဖတ္ေစခ်င္းျဖင့္ လူတို႔ဆုတ္ယုတ္ လာလိမ့္မည္။
(၅)
ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးပါရွိေသာ ျမင္းသည္ *ႏွစ္ဖက္ေသာ အစာကို စားသည္ဟုု ျမင္မက္သည္။
* ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ ဆုတ္ ယုတ္ေသာ ကာလ၌ လူတို႔သည္ တရားစီရင္ျခင္းကို ႏွစ္ဖက္ေသာ သူတို႔ထံမွ လာဘ္စား၍ဆံုးျဖတ္ လိမ့္မည္။
(၆)
ေျမေခြးထီးသည္ လူအေပါင္းတို႔ က်င္ငယ္စြန္႔ရန္ ေပးထားေသာ အဖိုးတစ္သိန္းထိုက္သည့္ ေရႊခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔၍ေနသည္ဟု ေကာသလမင္းႀကီး အိမ္မက္ျမင္ မက္ေတာ္မူသည္။
* ေနာင္အခါ အမ်ိဳးျမတ္ေသာ သူတို႔သည္ ဆင္းရဲၾကမည္။ အသက္ေမြးျမဴ လြယ္ကူရန္ အလို႔ငွါ အမ်ိဳးယုတ္ေသာ သူတို႔အား သမီးရတနာကို လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေပးအပ္ျပီး မွီခိုေန ထိုင္ၾကလိမ့္မည္။
(၇)
*ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာ ေျမေခြး သည္ ႀကိဳးက်စ္ေယာကၤ်ား၏ ႀကိဳးကို ခိုးစားသည္ဟု အိမ္မက္ ျမင္မက္ သည္။
* ေနာင္အခါ မိ္န္းမတို႔သည္ ေသာက္ စားမူးယစ္ေပ်ာ္ပါး မ်ားလာမည္။ လင္ေယာကၤ်ားရွာေဖြ အပ္ႏွင္းေသာ ဥစၥာတို႔ကို အျခားေယာကၤ်ားႏွင့္ သံုးျဖံဳးကာ ကာမဂုဏ္အာရံုအလို လိုက္မွားၾက၍ ဆင္းရဲစြာ ေနၾကရ မည္။
(၈)
*အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေရသယ္လာ သည့္ လူအေပါင္းတို႕သည္ ေရမ ရွိေသာ အိုးငယ္တို႔ကို မျဖည့္ဘဲ ေရအျပည့္ရွိေသာ အိုးႀကီးကိုသာ ေရမ်ားေလာင္းထည့္ၾကသည္ဟု ျမင္မက္သည္။
* ေနာင္အခါ ဇနပုဒ္မွလူအေပါင္းတို႔ သည္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို စြန္႔၍ မင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ဟု ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္ မူသည္။
(၉)
*အနားၾကည္၍ အလယ္မွာ ေနာက္ေသာေရကန္ႀကီး၏ ကမ္းေျခမွာ ေက်းငွက္သတၱဝါမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္ဟု အိမ္မက္ ျမင္မက္ သည္။
* ေနာင္အခါ လူတို႔မွာ ခႏီၲေမတၱာ တရားမ်ား မရွိၾက၍ အခြန္အေကာက္ *ႏွိပ္စက္လြန္းေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕ေန လူတို႔သည္ ျမိဳ႕စြန္ရြာနားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနရလိမ့္မည္။
(၁၀)
*ထမင္းအိုး တလံုးထဲတြင္ ထမင္းေပ်ာ့ျခင္း မနပ္ျခင္း ေကာင္းစြာ က်က္ျခင္း သံုးမ်ိဳးျဖစ္လာ သည္ ဟု ျမင္မက္သည္။
* ေနာင္အခါ လူတို႔သည္ တရား မေစာင့္၍ မိုးမ်ားလြန္း မိုးနဲလြန္း မိုးသင့္ရံု ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရြာလိမ့္မည္။
(၁၁)
*အဖိုးတစ္သိန္းတန္ေသာ စႏၵကူးနစ္ကို ရက္တက္ပုတ္ရည္ျဖင့္ လဲ၍ေရာင္းစား သည္ဟု ျမင္မက္ေတာ္ မူသည္။
* ေနာင္အခါ သာသနာဆုတ္ ယုတ္ေသာ ကာလမွာ သီလပ်က္ သူတို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ျမတ္ကို အသျပာရ လိုမႈေရွ႕ရႈ၍ လူတို႔အႀကိဳက္လိုက္ျပီး ေဟာၾကားလိမ့္မည္။
(၁၂)
*ဗူးေတာင္တို႔သည္ ေရ၌ နစ္သည္ဟု ျမင္မက္သည္။
* ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ သူတို႔ လက္ထပ္၌ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ၏ စကားကိုပယ္၍ သူယုတ္မာတို႔၏ စကားကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္။
(၁၃)
*ဖားမငယ္သည္ ေျမြႀကီးကို ကိုက္ျဖတ္ စားေသာက္ ဝါးျမိဳသည္ဟု ျမင္မက္ သည္။
* ေနာင္အခါ လူတို႔သည္ ဆုတ္ ယုတ္ေသာ ကာလဝယ္ ရာဂလြန္ကဲ အလိုလိုက္၍ လင္ေယာကၤ်ားတို႕သည္ ငယ္ရြယ္ေသာ ဇနီးမယားတို႔ကို အလိုလိုက္ၾကမည္။ ေက်းကြ်န္က့ဲသို႔ ဆဲေရးေျပာဆုိ ရန္ေထာင္ျခင္း လည္း ခံရမည္။
(၁၄)
ေက်ာက္ျဖာႀကီးသည္ ေလွက့ဲသို႔ ေရ၌ေပၚေနသည္ဟု ျမင္မက္သည္။
* ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ေသာ ကာလ၌ လူတို႔သည္ သီလႏွင့္ျပည္႔စံုေသာ ရဟန္းသံဃာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ေရွာင္ခါြသြားၾက လိမ့္မည္။
(၁၅)
*သူယုတ္မာတို႔ ေနထိုင္ေသာ ရြာမွ က်က္စားေသာ က်ီးတို႔ကို ေရႊဟသၤာ တို႔က ျခံရံ၍ ေနၾကသည္ဟု ျမင္မက္ သည္။
* ေနာင္အခါ အမ်ိဳးျမတ္ေသာ သူတို႕သည္ ဆင္းရဲၾကကုန္သည္ျဖင့္၍ အသက္ေမြးျခင္းငွာ အမ်ိဳးယုတ္ေသာ သူတို႔ထံမွာ ေအာက္က်ိဳ႕ခယ မွီခို ၾကရလိမ့္မည္။
(၁၆)
*ဆိတ္တို႔သည္ က်ားသစ္တို႔ကို ဖမ္းယူကိုက္ျဖတ္ စားေသာက္ၾက သည္ဟု ျမင္မက္၏။
* ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ ကာလမွာ သူယုတ္မာတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ႏွိပ္စက္ျပီး လယ္ယာေျမ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို လုယူသိမ္း ပိုက္ၾက လိမ့္မည္။
Credit to MrMaung KoThet

No comments: