Monday, March 31, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဒႆမ အႀကိမ္ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
ဒႆမ အႀကိမ္ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ
နိဒါန္း
မကဒတ ၏ န၀မအႀကိမ္ညီလာခံ သက္တမ္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈ ပံုစံမ်ားမွာလည္း အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာခဲ့ေပၿပီ။ မိမိတို႔ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)၏ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္ကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာေသာ ပကတိအေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစုလိုက္သည္။

၁။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ႏွင့္ လမ္းျပေျမပံုအား ကိုင္တြယ္အသက္သြင္းခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေျခအေန
(က) န၀တ၊ နအဖ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံမွသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚခ်က္
န၀တ စစ္အစိုးရ၏ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ အေျခခံမူ ၆ ခ်က္၊ အေသးစိပ္အေျခခံရမည့္မူ ၁၀၄ ခ်က္ေပၚမူတည္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ “တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ရမည္”ကို အတိအလင္း ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ ၉၂.၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု တဖက္သတ္ေၾကျငာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ယင္း ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵ သေဘာ ထားမ်ား ေထာက္ခံမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို တဖက္သတ္ က်င္းပကာ ယင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား အာဏာသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အာဏာရွိသူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ တတိယေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ)ေၾကာ႐ိုးတခုေပၚထြက္လာကာ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳ ပါတီ၊ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳ လြတ္ေတာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ ဘ၀မွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အကာအကြယ္ယူျပီး ေရြးေကာက္ခံ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တျဖစ္လည္း စစ္တပိုင္း အရပ္တပိုင္း အစိုးရ ပံုစံ ေျပာင္းလာခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ေမလ ၄ ရက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္အပါအ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ (တပ္မႉး ၄၆ဦး) အပါအ၀င္ ထိပ္ပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အရပ္၀တ္လဲကာ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းကို တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။
(ခ) ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အာဏာ ဘယ္မွာလဲ
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းေသာ စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ားသည္ လြတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားျပီးျဖစ္သလို အဓိကက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးမွာ ၎တို႔၏ သေဘာထားဆႏၵ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေပသည္။ ထို႔အျပင္ နအဖ စစ္ေကာင္စီဘ၀မွ လူ၀တ္လဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းလဲလာေသာ ၾက့ံခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၈၈၂ ေနရာ ရယူထားသျဖင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တင္ျပေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ ထိေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိသလို လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားအမွန္မ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေပ။
တဖက္တြင္လည္း လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္ေရးရာကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား (ဥပမာ- ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး) ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ်ား (ဥပမာ လက္ပန္းေတာင္း ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း) ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
ထို႔အျပင္ သမၼတ၊ ဒု-သမၼတမ်ား၊ လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးစသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆႏၵသေဘာထား သာလွ်င္ အခရာက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ေနရာ ျဖစ္ေနျပန္သည္။
ထိုကဲ့သို႔အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ထားသည့္အျပင္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္သာမက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သီးျခား အထူးအခြင့္အေရး ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားတြင္ ၎တို႔သေဘာထားက အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္သည့္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရဘ၀မွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအပါအ၀င္ အဓိကက်ေသာစီမံခန္႔ခြဲေရး အခန္းက႑မ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား(ခ႐ုိနီ)သည္လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အထူးအေလးထားေစာင့္ၾကည့္သြားရန္ လိုအပ္သည္။
(ဂ) တရား၀င္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္
နအဖ စစ္အုပ္စု၏ တဖက္သတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဖိအားေပးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္သို႔ အတင္းသြတ္သြင္းခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲ တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အတင္းအဓမၼဖိအားေပး ေျပာင္းခိုင္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္ န၀တ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ တန္ျပန္ ခုခံစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။
လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စီအာပီပီ၊ ယူအန္ေအ စသည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားဖက္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရား၀င္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းကလည္း စစ္အုပ္စု၏ တရား၀င္မႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။
တဖက္တြင္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ျမန္မာ့ ေငြေၾကးစနစ္၊ ဘဏ္စနစ္မ်ားကို ႏို္င္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းအညီ ျပဳျပင္ရန္ ကမၱာ့ေငြေၾကးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တႏိုင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အာစီယံ အလွည့္က် သဘာပတိအျဖစ္ လက္ခံျခင္း၊ ဆီးဂိမ္းက်င္းပျခင္း စသျဖင့္ တရား၀င္မႈ ရရွိေအာင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
(ဃ) ဖိအားမ်ားအားေလ်ာ့ခ်ျခင္းေနာက္က စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖိအားေပးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တေျဖးေျဖးခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ကာ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္။
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္ လိုက္ပါေရးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ အစား ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည့္ အဆင့္ ၂ ဆင့္ပါသည့္ ၅ ခ်က္ ၈ ခ်က္ ပါ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံခ်က္မွာ ပံုစံသစ္ မဟုတ္ဘဲ အားလံုးအား ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာျပီး ပါတီေျပာင္း လြတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ေရး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ သေဘာတူညီမႈမရွိခဲ့ေပ။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ေဆြးေႏြးေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္အသစ္ တရပ္ကို ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထပ္မံေျပာဆိုလာခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကိုပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ဆႏၵသေဘာထားအေပၚ သံသယရွိေနဆဲျဖစ္သလို စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ အနာဂါတ္တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခြင့္ႏွင့္ အာမခံခ်က္အမွန္တကယ္ ေပးႏိုင္ျခင္းရွိမရွိအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မစတင္ႏိုင္ေသးျခင္း။ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ား(ကခ်င္၊ ရွမ္းေဒသမ်ား) ကလည္း လက္ရွိအစိုးရ၏ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား က်ဆင္းေစခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ျပင္ပ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ား၊ လူထုသေဘာထားဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို တစစ ေျဖေလ်ာ့ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပံုစံ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလာသည့္ အေျခအေနေပးမႈေနာက္တြင္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာခံစားခဲ့ ၾကရသည့္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔နီးစပ္ရာ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ထားသည့္ ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္း မႈမ်ား၊ ေဒသခံ လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားမပါသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ားကား တေန႔တျခား အရွိန္ျမင့္တက္လာမႈကိုကား တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိသလို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားလည္း မျမင္ေတြ႔ရေသးပါ။ ျပည္သူလူထု၏ မူလအေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ကင္းမဲ့ေနသလို အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၎တို႔ နီးစပ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သေဘာထားကသာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ ေနေပရာ လူထု အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ား ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္သည္။ အေျခခံ ေအာက္ေျခ လူမ်ားစုႀကီးျဖစ္သည့္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးထက္ လူနည္းစု အခ်ိဳ႔အတြက္ သာျဖစ္ေနေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရေျပာဆိုေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ လံုး၀ မရွိၾကေသးပါ။
အျခားတဖက္တြင္လည္း အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖြဲ.စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး- စသည့္ ႏိုင္ငံေရးစကားလံုးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သလို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးထားခဲ့သည္။
၂။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ က ၂၀၁၀ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ စီအာပီပီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက လိုက္နာခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာခ်က္၊ ကေလးေၾကညာခ်က္(၂၁ရာစုပင္လံု)၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ အတူတကြ ရပ္ခံ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းတို႔အား ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းေ၀း ေခၚယူဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ လြတ္ေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအား အသိေပးခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ဧျပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၂ ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရာ ၄၁ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
• ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊
• ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္
• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ သံုးရပ္ကို ကိုင္စြဲရင္း လြတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားခဲ့သည္။
တဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံတရပ္ကို ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ျပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္၊ စုဖြဲ႔မႈအသစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ အႏိုင္ရပါတီ၊ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္ သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ရရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္မ်ားၾကား၊ ဗဟိုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ၾကား၊ ပါတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပါတီတြင္း စည္း႐ံုးေရးမႈအေျခအေန ေလ်ာ့လ်ဲေနမႈကို ထိမ္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ေနရျပီး ပါတီ၀င္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူထု စည္း႐ံုးေရး၊ အတတ္ပညာတည္ေဆာက္ေရးစသည့္ ပါတီတြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကြန္ယက္မ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ေအာက္ေျခလူထုအတြက္ အေျခခံလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သလို ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ CRPP အပါအ၀င္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တနည္းအားျဖင့္ မဟာမိတ္စုဖြဲ႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ယခင္ကထက္ အလွမ္းေ၀းလာေန သည္ဆိုသည့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား အေပၚ အျမန္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္က ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့သည့္ ၂၁ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား နည္းပါးလာ သလို၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုအေနျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမို နီးစပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။
လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ဘဲ တရားမ်ွတသည့္ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္ႏိုင္ဟု တရား၀င္ ေျပာဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လစ္လ်ဴလ်ဳခံခဲ့ပါကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လြတ္ေတာ္တြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မိမိတို႔ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္သလို ျဖစ္ေနကာ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။
၃။ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ား
(က) ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (ယူအန္ေအ)
ႏိုင္ေငြသိမ္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး စသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ စုစည္းထားသည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုု အေျခခံဥပေဒတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ေရး၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ျဖစ္ေပၚေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ စုစည္း ရပ္ခံ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾက သည္။
သို.ေသာ္ ၂၀၁၀ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ-
- ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး၊
- ဖက္ဒရယ္ေရး၊
တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔အတြက္ အင္အားစုအားလံုးပါ၀င္သည့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို အဓိက ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
(ခ) လြတ္ေတာ္တြင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးထက္ လက္ရွိရရွိေနေသာ အေျခအေနကို အခြင့္အလမ္း တရပ္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပီဳင္ခဲ့ၾကသလို တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၅ ပါတီစုေပါင္း၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္စုဖြဲ႔မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
(ဂ) လြတ္ေတာ္ျပင္ပ အျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား
၂၀၀၇ သံဃာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မတိုင္ခင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူမ်ား အားလံုးနီးပါး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းမ်ားစုစည္း၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လူထုအသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူထုအတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားအား ဥပေဒအရ အေထာက္အကူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ သမား၊ လယ္သမားေရးရာမ်ား အား၀င္ေရာက္ ျဖန္ေျဖသည့္ ကိစၥ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။
၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားေနာက္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆိုမႈမ်ိဳး မရွိေသးပါ။
တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေၾကျငာခ်က္စာတမ္းပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သံုးရပ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို အျခားေသာႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ စုစည္းမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ လက္ေတြ႔ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသလို ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းတြင္ ၆၂၊ ၇၄ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းမ်ားမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိက အင္အားတခုအျဖစ္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရး ပါတီတခုသို႔၀င္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မၾကာမွီ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိေနသည္။
၆၂၊ ၇၄ မ်ိဳးဆက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္၊ ဗကသ၊ တကသ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းလာသလို ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တကၱသိုလ္သမဂၢမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး အပါအ၀င္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း၊ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ျပည္သူလူထု လယ္သိမ္း။ ေျမသိမ္းတိုက္ပြဲမ်ား၊ အလုပ္သမားတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူထုႏွင့္အတူ ၀န္းရံ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူလူထုမွာ မိမိတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စုစည္း ဦးေဆာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရသျဖင့္ အစိုးရအေပၚသာမက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားထားမႈမ်ား နည္းပါးလာေနသည္ကို အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ေနသည္။
၄။ နယ္စပ္အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္ေပါင္းစုမ်ား
၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ နယ္စပ္အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ.ခ်င္း သီးျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပိဳကြဲသြားခဲ့ျပီး မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ စုစည္းမႈကိုလည္း ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္မႈ အားနည္းလာခဲ့သည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေဒါက္တာစိန္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားညြန္႔ ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) ကို တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ တခ်ိန္က လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၏ အထင္ကရ တပ္ေပါင္းစုတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (NCUB) သည္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာကာ အလုပ္အဖြဲ႔ ေကာ္မတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မွာလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရသည္။
တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ NDF, DAB, FDB တပ္ေပါင္းစုမ်ားမွာလည္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအေပၚ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈ ကြဲလြဲလာမႈမ်ား၏ ေနာက္တြင္ စုစည္းညီညြတ္မႈ အားနည္းလာခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စုစည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ေပၚေပါက္လာကာ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္အညီ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ အနာဂါတ္ ျပည္ေထာင္စု စုဖြဲ႔ေရး၊ တပ္မေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ားကို စုေပါင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္း လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ UNFC သည္ ယေန႔ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး တပ္ေပါင္းစု တခု အျဖစ္ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။
၅။ သီးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား
၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ စ၍ ၉၆၉၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးဘာသာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ စသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာ အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအရ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲ ပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားရမည္ ဆိုေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးစံတခုျဖစ္သည့္ တဦးခ်င္း လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္မႈကို မထိခိုက္ေရးအား အေလးထား ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ရခိုင္အေရးအခင္း၊ မိတၴီလာ အေရးအခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး အေျခအေနအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္အျပန္အလွန္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ မႈမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးထြန္းကားမႈလိုအပ္ေနေသးသည္။
၆။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား
(က) ႏိုင္ငံေရး အေျဖရွာခြင့္ မရခဲ့သည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး
ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရ ယံုသာမက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ (HBGF) မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အၾကပ္ကိုင္ခံခဲ့ၾကရသည္။ အင္အားႀကီး အဖြဲ႔စည္းမ်ား UWSA, KIO, SSAN, NDAA (မိုင္းလား) ႏွင့္ NMSP (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ) တို႔အေနျဖင့္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ဧျပီ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားတင္ျပလာသည့္ မလိုက္နာပါက မတရားအသင္းေၾကျငာျခင္း၊ အပစ္ရပ္ထားမႈကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း စသည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို လံုး၀ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ- ကလလတ၊ ရလလဖ၊ ကယန္းျပည္သစ္၊ DKBA) မွာ ဖိအားေပးအၾကပ္ကိုင္မႈမ်ားေအာက္တြင္ တပ္ဖြဲ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရျပီး မိမိတို႔၏ မူလ ႏိုင္ငံေရးစုစည္းမႈမ်ားကို ပံုစံသစ္အျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းေနရသည့္ အေနအထားေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရတက္လာျပီး အဆင့္ ၂ ဆင့္ပါ ၅ ခ်က္ ၈ ခ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ခဲ့ကာ အဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔က ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ေဒသ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၂ခုမွ စတင္ခဲ့သည့္ အစိုးရ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတိုးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ KIO၊ TNLA ၊ ရွမ္း (ေျမာက္) တို႔ႏွင့္ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရကာ ယေန႔တိုင္ ေျပလည္မႈမရရွိေသးပါ။
(ခ) တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရး
အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခြင့္ အမခံခ်က္မရွိေသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ မည္သို႔မ်ွ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းသင္ခန္းစာ ထုတ္ယူၾကရေတာ့မည္။ တဦးေကာင္း၊ တဖြဲ႔ေကာင္း ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္သလို မိမိတို႔ ဘ၀တူ အင္အားစုမ်ား၏ စုစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္မည္ကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုေပါင္း၍ ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္၊ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ရက္ ကရင္ျပည္နယ္ ေလာခီးလာတို႔တြင္ တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ အနာဂါတ္တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအေပၚ တျပိဳင္နက္ ၫႇိႏႈိင္းအေျဖရွာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းဆဲျဖစ္သည္။
အျခားတဖက္တြင္လည္း UNFC ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစု၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အျပန္အလွန္ ၀န္းရံ ပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ ေနၾကရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းသည့္နည္းအစား စားပြဲ၀ိုင္းေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး နည္းအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးျဖင့္ အစားထိုးရန္ ခိုင္မာသည့္ အမာခံခ်က္ရရွိေရးမွာ လက္ရွိအစိုးရေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။
၇။ လူထုအေျခအေန
(က) အခြင့္ေရးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေထြေထြအၾကပ္အတည္း
အေျခခံ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခခံ အက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကားတြင္ ဘ၀ရွင္သန္ ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရသလို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမေနယာ သိမ္းပိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း တဖက္မွတိုက္ပြဲ၀င္ေနရသည္။ မိမိတို႔၏အေျခခံရပိုင္ခြင့္ (အသက္ရွင္ပိုင္ခြင့္၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္)မ်ား ဆံုး႐ႈံးေနရသည္။
ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းေျမသိမ္းရာတြင္-
o ျမိဳ႕ျပမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရး၊
o စက္မႈဇံု၊
o တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားတိုးခ်ဲ႕တည္ေတာက္ေရး (တပ္ေျမအျဖစ္သိမ္းဆည္းျခင္း)၊
o ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊
o စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေျမေနရာ ခ်ထားျခင္း
စသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔နီးစပ္ရာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးခံ သိမ္းဆည္း ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းေျမသိမ္းမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးကို ေျပလည္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ဘဲ လူထုဆႏၵသေဘာထားေပၚ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုသည့္ အစိုးရ၏ ေျပာဆိုခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း (မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္း) အပူပိုင္းဇုန္ သတ္မွတ္ဧရိယာ ၁၆ ခုရွိ အိမ္ေထာင္စု ၂၆ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနျပီး ၁၈ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္ေၾကာင္း WFP ကမၲာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းေလ့လာေရးစာတမ္းကေဖာ္ျပထားေပရာ အေျခခံလူထု၏ လူမႈဘ၀အေျခအေနမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးအေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနေပသည္။
o အေျခခံ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေရး (လစာ ဖူလံုေရး)၊
o လယ္သိမ္းေျမသိမ္းခံမ်ား၏ မိမိ မူလပိုင္ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး-
လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀မွာ ဥပေဒ၏ အကာကြယ္ေပးမႈ မရရွိသည့္အျပင္ အားကိုးရာမဲ့ေနရာမွ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ ၀င္ေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။
(ခ) စုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ (GDP)၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ
၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ စုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ ဂ်ီဒီပီ ၇ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္မႈရွိကာ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ တြင္ ၇ ဒႆမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္.မွန္းေၾကာင္း ကမၲာ့ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ. (IMF) ၏ ၂၀၁၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
သို.ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈသည္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းတြင္ ၂၃၂၃ ဒႆမ ၇ ဘီလီယံ က်ပ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔လိုအပ္ေနသည့္ဘတ္ဂ်က္အား ေငြေၾကးရိုက္ထုတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနဆဲျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ GDP တိုးတက္မႈုရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ (Money Supply) တိုးႏႈန္းမညီမွ်ျခင္း ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္လာ ခဲ့ရျပန္သည္။
စားသံုးသူေစ်ႏႈန္းကို အေျခခံ တြက္ခ်က္မႈအရ
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒႆမ ၈ %
၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒႆမ ၈၅ % ႏွင့္
၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ပထမ ၆ လ တြင္ ၅ ဒႆမ % ေငြေၾကးေဖာင္းပြလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္ေနသလို အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာမ်ားမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနဆိုက္ေရာက္ လာႏိုင္သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္မွ စ၍ အေမရိကန္၊ EU, UK စသျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား နီးကပ္လာမႈႏွင့္ အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းလာခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသိုး ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုပ္ႏွင့္ အျပိဳင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ အထူးအခြန္ သက္သာခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး သံုးႏိုင္ငံမွာ တ႐ုပ္၊ ထိုင္း ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔ ျဖစ္ကာ UK ႏိုင္ငံမွာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈက႑တြင္ စြမ္းအင္၊ ေရနံ ႏွင့္ သဘာဓာတ္ေငြ႔ က႑တို႔တြင္သာ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ အေျခခံ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးထက္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၏အက်ိဳးသာ ျဖစ္ေနေသးသည္။
(ဂ) ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ား
၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဥပေဒၾကမ္းအရ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၁၇ ဒႆမ ၇ % ျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးလ်ာထား သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး မွာ ၃ ဒႆမ ၉ % သာ လ်ာထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ အတြက္ က်န္းမာေရး အတြက္ ၂၇၀,၄၆၆ သန္း (က်ပ္) ႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ၂၆၈,၄၀၆ သန္း (က်ပ္) ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
UNICEF ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၆ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးတြင္ ၇၈ % ႏွင့္ ပညာေရးတြင္ ၃၀% အသီးသီး ဘ႑ာေငြ တိုးျမႇင့္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္ကုန္ (GDP)၏ ၂ % ေအာက္သာ ရွိသည္။ လူထု က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္က GDP ၏ ၀ ဒႆမ ၈ % အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ႏွင့္ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ GDP ၏ ၁ ဒႆမ ၇ % အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယ အနည္းဆံုး ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။
(ဃ) မျပီးျပတ္ေသးသည့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု၊ လက္ပန္းေတာင္း ႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ား
• လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ % (အခမဲ့)
• ေအးရွားေ၀ါ ကုမၸဏီ ၅ % (လက္ငင္းေငြ)
• CPI (China Power Investment Cooperation) ၈၀ % ျဖင့္ -
ဧရာ၀တီ ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း ၇ ခု - ျမစ္ဆံု၊ ခ်ီေဖြ၊ ၀ူေဆာက္၊ ဖီေဆာ၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ယဲ့နန္၊ လာဆာ ႏွင့္အတူ ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ လုပ္ငန္းသံုး ေရးအားလ်ွပ္စစ္စက္ရံုတခု တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္ႀကီးျဖစ္သည္။ နအဖ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲျခင္းျဖစ္ျပီး ေငြေၾကးပမာဏ၊ စီမံခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားလံုး လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဆဲျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစံု၏ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းေ၀းတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ၎သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေခတၱယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကျငာထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးညီညြတ္မႈတခုကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီ လႈပ္ရွားမႈကား အျပီးအျပတ္ ျငိမ္းေအးသြားျခင္းမဟုတ္ေသးပါ။ အစဥ္သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည့္ လုပ္ငန္းတခုအျဖစ္သာမက ထာ၀စဥ္ထိမ္းသိမ္းရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ထိမ္းသိမ္းမႈအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ေနေသးသည္။
၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ အျပီးတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့၊ ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ကာ ၀န္းႀကီးဌာန ၃၄ ခုရွိသည့္အနက္ ၀န္ႀကီးဌာန ၈ ခုသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ျပီး က်ပ္ ၂,၃၅၆ ဘီလီယံရွိ စီမံကိန္း ၅၀၃ ခု ကို ခ်ျပခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈ လ်ာထားခ်က္၏ ၁၇ ဒႆမ ၇ % သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေဆြေႏြးျခင္းမျပဳအပ္ ဟူေသာ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ နာယကက သတိေပး တားျမစ္ခဲ့ျပန္သည္။
ဤသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ လူထုဆႏၵသေဘာထားမပါေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္မဲ့လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအပိုင္းမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ေပျပီ။
၈။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
အေမရိကန္၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈ မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။
ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟယ္လရီ၊ သမတ အိုဘားမား အပါအ၀င္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို သတိထား ႀကိဳဆိုခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ကို အျငိမ္းခ်မ္းဆံုး နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကူညီမ်ား ေပးႏိုင္ေရး၊ လူမႈအေျခခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေရး၊ ဒုကၡသည္မ်ားကူညီေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သလို လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
တဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဘက္မွ ႏွစ္ရွည္ၾကားခံခဲ့သည့္ တ႐ုပ္၊ အာစီယံ၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမ်ား ဘက္မွလည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနာက္တြင္ ယခင္ရရွိခဲ့သည့္ ဆက္ဆံေရး ကို ထိမ္းသိမ္းရန္လိုအပ္သလို မိမိ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈတခုတည္းကို မၾကည့္ဘဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကိုပါ အေလးထားစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာျပီ ျဖစ္သည္။
မိမိ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအေျခေနကို အဓိကထား အေျခခံစဥ္းစားျပီး သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေလ့ရွိရာ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္ အားလံုးႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး ေပၚလစီကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အာစီယံေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တ႐ုပ္ၾသဇာ လြမ္းမိုးမႈကို ထိမ္းသိမ္းလိုရာမွ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေရး အပါအ၀င္ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးစေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
၉။ တစံုလံုးဆိုင္ရာ ျခံဳငံုသံုးသတ္ခ်က္
(က) ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနအရ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အင္အားစုမ်ားသာမက လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစကားေျပာဆိုမႈေဘာင္အတြင္းတြင္ တဦးႏွင့္တဦး သတိထား ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနရသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အလံုးစံု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးဆိုသည့္နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမွ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ အေျဖရွာေဖြရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ကို အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။
(ခ) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၊ စီးပြားေရးအာဏာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီ၊ လြတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ စစ္တပ္တို႔ၾကား မတူညီသည့္တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိ သမတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ နအဖ၏ လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ျခင္း၊ အစိုးရသစ္တရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီဘ၀မွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ သမိုင္းျဖစ္သည္။
(ဂ) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္ေတာ္တြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားတြင္ လူထုနစ္နာခ်က္မ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေရး။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္ တခုျခင္း၊ တပိုဒ္ျခင္း ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းကို မေျဖရွင္းႏိုင္သလို လြတ္ေတာ္တြင္းပါ၀င္ေနၾကေသာ အဓိက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေနသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္ စစ္တပ္သေဘာထား မပါဘဲ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္မကဒတ၏ ညီလာခံအဆက္ဆက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ လမ္းျပေျမပုံ ၇ ခ်က္အား အဆင့္တိုင္းတြင္ တိုက္ဖ်က္ေရး မူသေဘာထားႏွင့္အညီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအသစ္ေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေ၀ါဟာရျပသနာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံလိုအပ္ေနသည့္ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအာမခံခ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံေပၚေပါက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။
(ဃ) ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္တခုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္ေရးရပိုင္ခြင့္လႈပ္ရွားမႈ။ လူထု ဆႏၵသေဘာထားမပါသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး။ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း မ်ားအားေက်ာ္လြားရန္ လူထုကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စုစည္း၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။
(င) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းသည္ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျဖရွာသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ သို.ေသာ္ အင္အားသံုး၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်င္ သို႔မဟုတ္ လမ္းျပ ေျမပံု ၇ ဆင့္အတိုင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲသို႔ အတင္းအၾကပ္ ၀င္ေရာက္ခိုင္းလ်င္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကား အားလံုးအတြက္ အဆိုးဘက္သို႔ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။ ထို.ျပင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးလား သို႔မဟုတ္ ေခ်ာ့ျမဴေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရးလား ဆိုသည္ကို သတိရွိရွိ ျဖတ္သန္း ရင္း မိမိတို႔ အဖြဲ.စည္းအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း ရရွိထားသည့္ စုစည္း ညီညြတ္မႈမ်ားကို မထိခိုက္ေအာင္ အစဥ္ ထိမ္းသိမ္းထားရန္လိုသည္။
(စ) ႏိုင္ငံေရး ေၾကြးေက်ာ္သံ အလွည့္အေျပာင္း
မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ.စည္းမ်ား ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကိုင္စြဲခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ အသိမွတ္ျပဳ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည့္ ေနရာတြင္ -
- ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ တိုက္ဖ်က္ေရး။
- တတိုင္းျပည္လံုးအပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊
- အင္အားစုအားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ ( ၂၁ ရာစု ပင္လံု)
စသည့္ ေၾကြးေက်ာ္သံမ်ားက ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး ကိုင္စြဲလာခဲ့ရျပန္သည္။
ထို႔ျပင္ လြတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရး ဆိုသည့္ ႐ုန္းကန္မႈပံုစံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္းရွိႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြင္းတြင္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားတူညီသည့္ အင္အားစုမ်ားရွိႏိုင္ သကဲသို႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။
ယေန႔ သက္ဆိုင္ရာအင္အားစုမ်ားပါ၀င္သည့္ (အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု) ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကိုျဖတ္သန္းရင္း အနာဂါတ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တခု ခ်မွတ္ႏိုင္ မွသာလ်င္ အားလံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။
၁၀။ မိမိအေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္
(က) တစံုလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ဘက္ေပါင္းစံုအၾကပ္တည္းၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ရင္း အဖြဲ႔အစည္း ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တဖက္တြင္လည္း အဖြဲ႔အစည္းတြင္း က်ဆင္းခဲ့သည့္ စည္း႐ံုးေရး၊ သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၊ သံတမန္ေရး၊ တပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေနသည္။ အခက္ အခဲမ်ားၾကားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့ၾကေသာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရး၊ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥမ်ား အား ပံ့ပိုးကူညီသည့္ အစီစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ရန္လိုအပ္လာသည္။
(ခ) လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္း နိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာထဲ ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား။ အင္အားစုမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံခြင့္ ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။
(ဂ) အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသလို စည္း႐ံုးေရး အ၀န္းအ၀ိုင္း ျဖန္႔က်က္စုစည္းရာတြင္ သတိႀကီးႀကီးထားလုပ္ ေဆာင္ ျဖတ္သန္းၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
(ဃ) အဖြဲ႔အစည္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈ၊ ျဖတ္သန္းမႈတို႔အေပၚ တန္ဖိုးထား အသိမွတ္ျပဳမႈမ်ားရွိသလို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအၾကား ဆက္စပ္အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံခဲ့ရသည္။
(င) လက္ရွိ ျဖတ္သန္းေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ နည္းပရိယာယ္ ရွိရွိ၊ စနစ္တက် ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရင္း- တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရွိျဖင့္ ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္။
(စ) ၂၅ ႏွစ္တာ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးၾကမ္းတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားထဲမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာ အျဖစ္အေျခခံ၍ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သံဓိ႒ာန္ရွိရွိ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မဟာမိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စုဖြဲ႔မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၇) ရက္

No comments: