Saturday, March 29, 2014

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အ ေျခခံဥပ ေဒ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ (၄၃၆) အျမန္ဆံုး ျပင္ ဆင္ ေပးရန္ ၿမိတ္ လူထုမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အ ေျခခံဥပ ေဒ အခန္း(၁၂)
ပုဒ္မ (၄၃၆) အျမန္ဆံုး ျပင္ ဆင္ ေပးရန္ ၿမိတ္
လူထုမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနစဥ္။
29 . 3 .2014 (8:00)AM

No comments: