Monday, January 13, 2014

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ပိတ္ဆို ့ဆႏၵျပပဲြစတင္

ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ပိတ္ဆို ့ဆႏၵျပပဲြစတင္ (13/1/2014)

ထိုင္းအိမ္ေစာင့္အစိုးျဖစ္တဲ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယင့္လတ္ခ္ ခ်င္န၀ပ္ ႏွဳတ္ထြက္ျပီး ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပဖို ့ေတာင္း ဆို ဆႏၵေနသူေတြ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့က အဓိက လမ္းဆံု လမ္းခြ ၇ ေနရာကို ပိတ္ဆို ့ျပီးဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။
ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့တြင္းပိုင္းမွာ ေစ်းဆိုင္အေတာ္မ်ားမ်ားပိတ္ထားၾကျပီး လူအသြားအလာလည္းအေတာ္နည္းသြားလို ့ကားအသြားအလာက မရိွသေလာက္ပါပဲ။
ျမိဳ ့တြင္းလမ္းမေတြ ဆႏၵသူေတြ အစုအဖဲြ ့လိုက္သြားလာေနတာ ေတြ ့ရပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ လမ္းပိတ္ဆို ့ဆႏၵျပမယ့္ ေနရာ 7 ေနရာကေတာ့ .......
1. ကဲ်န္ ့၀ပ္ထနာ့ လမ္း၊ အစိုးရစုေပါင္းရံုး ၀င္ထြက္လမ္း
2. လတ္ဖေရာင့္လမ္းစံု၊ (ဒြန္ေမာင္းေလဆိပ္ကေန ျမိဳ ့တြင္းပိုင္းကိုလာတဲ့လမ္းျဖစ္တဲ့ ၀ိဖါး၀တီးလမ္း-ဖဟြန္ယိုးထင္၊ လတ္ဖေရာင့္ လမ္းစံုလမ္းခြျဖစ္ပါတယ္။ က်တူက်တ္ဆန္းေဒးမားကဲတ္အနီး)
3. အႏုစာ၀ရီးခ်ဳိင္းစေမာရဖုန္း (သူရဲေကာင္းေက်ာက္တိုင္) victory monument လမ္းစံု
4. ပထုမ္း၀မ္း (မားဘြန္းခေရာင္း (အမ္ဘီေခ) ကုန္တိုက္ လမ္းစံု - က်ဴလာေလာင္ေကာင္းတကၠသိုလ္အနီး)
5. လုမ္ဖိနီး (လံုမဏီပန္းျခံ-စီလုမ္းလမ္းထိပ္ လမ္းစံု)
6. ရတ္ခ်္ပစံု (စယမ္ပါရေကာန္ ကုန္တိုက္၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား၊ စဲန္တရယ္ေ၀ါလ္ကုန္တိုက္ လမ္းစံု)
7. အစို ခ္ (စူခုမ္၀စ္-အစိုခ္လမ္းစံု)
ဆႏၵျပသူေတြကိုဦးေဆာင္ေနတာက ဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ ဘူးသူ ဒီမိုကရက္ပါတီဒုတိ ယ ဥကၠဌေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ စူေထ့ပ္ ထူယတ္ခ္စူဘမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳ ဆႏၵျပပဲြေတြေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယင့္လတ္ခ္ ခ်င္န၀ပ္အစိုးရက ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဖ်က္ျပီး အိမ္ေစာင့္အစိုးရအေနနဲ ့ 2014 ေဖေဖၚ၀ါရီလ 2ရက္ေန ့မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ဖို ့ေၾကညာထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီးတက္လာတဲ့ အစိုးရဟာ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳေတြကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျဖရွင္းျပီး ေရြးေကာက္ပဲြ အသစ္ျပန္လုပ္ရမယ္လို ့ေၾကညာထားပါတယ္။
အစိုးရရဲ ့အစီအစဥ္ကို ဆႏၵျပသူေတြက လက္မခံပဲ ပယ္ခ်ထားပါတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလ 2 ရက္ေန ့ေရြးေကာက္ပဲြကို ရက္အကန္ ့အသတ္မရိွေရြ ့ဆိုင္းထားရမယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယင့္လတ္ခ္ ခ်င္န၀ပ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကေန လံုး၀ႏွဳတ္ထြက္ရမယ္။ အမ်ားျပည္သူကိုယ္စားလွယ္ေတြေရြးခ်ယ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အရင္ေျဖရွင္းရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳေတြေျဖရွင္းျပီမွ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ရမယ္လို ့ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳေတြကို အရင္ေျဖရွင္းဖို ့ကို အဖိစစ္ ေ၀့တ္ခ်ားခ်ီ၀ါ့ ဥကၠဌအျဖစ္ဦးေဆာင္တဲ့ အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္ပါတီက လည္းေတာင္းဆိုထားျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ 2 ရက္ေန ့ေရြးေကာက္ပဲြကို ဒီမိုကရက္ပါတီက မ၀င္ပဲ သပိတ္ေမွာက္ထားတယ္။
လက္ရိွအေျခအေနအရ ေဖေဖၚ၀ါရီလ 2 ရက္ေန ့ေရြးေကာက္ပဲြ ျပီးရင္ အစိုးရသစ္ေပၚထြက္လာဖို ့ကလည္း မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရိွေနတယ္။
မဲဆႏၵနယ္ေျမ 28 ေနရာမွာ အေရြးခံမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမရိွ လို ့ေရြးေကာက္ပဲြမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ထပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ 22 ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတည္း ၀င္အေရြးခံတဲ့အတြက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ 20 ရာခိုင္ႏွဳန္းရဲ ့ဆႏၵမဲကိုရမွလႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရိွဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ 500 ရိွျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ 95 ရာခိုင္ႏွဳန္းမရိွရင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ခြင့္မရိွဘူး။ လက္ရိွအေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီးမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 95 ရာခိုင္ႏွဳန္းမရိွႏိုင္ဘူးျဖစ္ေန တယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြကို ေနာက္ထပ္ 3 လေနာက္ဆုတ္ျပီးေမလ 4 ရက္ေန ့မွာျပဳလုပ္ဖို ့ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယင့္လတ္ခ္ ခ်င္န၀ပ္ကို အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။
အစိုးရအေနနဲ ့ေရြးေကာက္ပဲြ ရက္ေရြ ့ဆိုင္းဖို ့ဥပေဒမရိွဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရိွဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အတိအလင္းေဖၚျပထားတာက လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းျပီးေနာက္ 45 ရက္ထက္မေစာ ရက္60 ထက္ေနာက္မက်ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ ့က ေရြးေကာက္ပဲြရက္ေရြ ့ဖို ့လုပ္ပိုင္မရိွဘူးလို ့ျငင္းေနပါတယ္။
လက္ရိွထိုင္းႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳမွာထိုင္းစစ္တပ္အေနနဲ ့ၾကားေနရပ္ တည္ေနတုန္း ျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳေတြမျဖစ္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပး သြားမယ္၊ အာသိမ္းဖို ့အစီအစဥ္မရိွ ဘူးလို ့ထိုင္းစစ္တပ္မွာၾသဇာအရိွဆံုး ျဖစ္တဲ့ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ပရာ့ယြတ္ က်န္းအိုးခ်ားက ေျပာပါတယ္။
ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ထဲကို တင့္ကားေတြ သယ္ယူလာတဲ့အတြက္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမလားဆိုျပီး ေ၀ဖန္မွဳေတြရိွေနေပမယ့္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့အေျခစိုက္ အမွတ္ 1 တိုင္းနွစ္ပတ္လည္ေန ့စစ္ေရးျပအခန္းအနားအတြက္ တင့္ကားေတြသယ္ယူလာတာျဖစ္တယ္လို ့ စစ္တပ္က ေျပာပါတယ္။
လူမွဳအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာလည္း ယင့္လတ္ခ္ ခ်င္န၀ပ္ အစိုးရကို ေထာက္ခံသူေတြနဲ ့ ဆန္ ့က်င္သူေတြအျဖစ္ ႏွစ္ပိုင္းကဲြေနတယ္။
လက္ရိွထိုင္းႏိုင္ငံေရးတင္းမာမွဳေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ ဘယ္သူေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွေသးတာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြကို ျဖစ္လာမွာကို အမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။
အခုေနာက္ဆံုးဆႏၵျပပဲြျဖစ္လာတဲ့ 2 လေက်ာ္ကာလအတြင္း ေသဆံုးသူ 8 ဦးရိွျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာသူ 500 နီးပါရိွသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

No comments: