Thursday, March 6, 2014

ခရိုင္မီးယား ေရာဂါ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာေလမည္
ခရိုင္မီးယား ေရာဂါ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာေလမည္

ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာမွ လူမွဳ႕ အသိုင္း၀ိုင္းတခုလံုး ေျပာေနၾကေသာ အေၾကာင္းမွာ ရုရွားတပ္မ်ား အဓမၼ၀င္ေရာက္လာေသာ ယူကရိန္းတိုင္းျပည္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ရုရွားတပ္မ်ား ယူကရိန္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ျပည္နယ္တခုျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ ခရိုင္မီးယားသို႔ အလံုးအရင္းျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွာ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ အာ ထိပါး ဖဲ႕ေခ်ြမွဳတခုျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရမွ ေလလံုးၾကီးမ်ားျဖင္႔ ပင္႔ေပးေနေလသည္။

လက္ရိွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား သိသာရန္ စာေရးသူ ေထာက္ျပရေသာ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ ၀ ေဒသႏွင္႔ တထပ္တည္းနည္းပါးမ်ွ တူေနေသာ အေျခေနျဖစ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမွာ ယူကရိန္းလက္ရိွနိဳင္ငံသည္ တခ်ိန္က ရုရွားေခၚ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္တခုျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ Declaration of State Sovereignty of Ukraine ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္ခ်ာပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရ ေဒသအျဖစ္ ယူကရိန္းမွ ရုရွားက ခြဲထြက္ရန္ ပထမဆံုး ေၾကျငာႏိုင္ခဲ႔ေလသည္။ တထပ္တည္းဆိုရေသာ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ တရုတ္ျပည္နယ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ၀ ေဒသအား အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ ေဒသအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ႔ေသာ အေနထားႏွင္႔ ထပ္တူနီးပါးမ်ွ ဆင္တူေနေလသည္။

သို႔ေသာ္ ယူကရိန္းမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Act of Independence လြတ္လပ္ေရး ဆိုင္ရားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းျခင္း ဥပဒ အား အသက္၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကျပီး ရုွရွားႏိုင္ငံေရး အတြင္းပိုင္း ေရွးရိုးစြဲ၀ါဒီမ်ား၏ အာဏာသိမ္းရန္ ရုရွားသမၼတ မီေခးလ္ ေဂါဘာေခ်ာပ္႕အား ၾကံစည္ၾကိဳးပမ္းၾကေသာ အရွဳပ္ေထြးကာလမွာပင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာပင္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္ျခာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ခရိုင္မီးယား ေဒသတြင္းမွ အနည္းငယ္ ကန္႔ကြက္သည္မွလြဲ၍ ၉၀ ရာႏုံန္းေက်ာ္ျဖင္႔ လကရိွ ယူကရိန္းလက္ရိွႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္ခ်ာ ပိုင္ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္႔ ပထမဆံုး ယူကရိန္း သမၼတ Leonid Kravchuk to serve as the first President of the country လီအိုနက္ ကရာေခ်႕က ကုလသမဂၢ တြင္ အတည္ျပဳခံရျပီး ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္သို႔ ခြဲထြက္ေရာက္ရိွခဲ႔ေလ၏။

ယေန႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းခန္႔၇ိွျပီး အဆိုပါလူဦးေရ၏ ၁၇ ရာႏုံန္းမွာ ရုရွား လူမ်ိဳးစု ရုရွားစကားေျပာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယေန႔ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၀ ခန္႔ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရိွ ကိုယ္ပိုင္ ၀ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိက်အရ ၀ လူမ်ိဳးမ်ား ၅ သိန္းမ်ွေလာက္ရိွေသာေၾကာင္႔ လက္ရိွတိုင္းျပည္၏ (ျမန္မာျပည္) ၏ ၁၀ ရာႏုန္းမ်ွ လူဦးေရျဖစ္ရျပီး ၄င္း ၀ ေဒသ၏ လူဦးေရ ၉၆ ရာႏုံန္းမွာ တရုတ္ဘာသာစကားႏွင္႔ တရုတ္ စာေပးမ်ား သင္ၾကားေရးဖတ္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေဖၚျပထားေလသည္။

လက္ရိွ ယူကရိန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အေရးခင္းမွာ ရက္ေပါင္း ၄၀ မ်ွအၾကာ အျပင္းထန္ လူထုမွ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ႕ရေသာ အေျခေနတြင္း ရုရွားအစိုးရမွ ေနာက္ကြယ္တြင္ ၾကိဳးကိုင္ ေမာင္းႏွင္ ထိန္းေက်ာင္းေနေသာ သမၼတ ယာႏူကိုဗစ္ခ်္က ယူကရိန္အက်ိဳးစီးပြါးေတြထက္ ရုရွားအက်ိဳးစီးပြါးကို ဦးစားေပးလြန္ေနတာေၾကာင္႔ ယူကရိန္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ ဥေရာပ သမ၈ၢ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းႏိုင္ဖို႔ေရာ ေနတိုး စစ္မဟာမိတ္ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ကိုေရာ ေနာက္ေႏွးေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျပီး ရုရွား ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖင္႔ တတိုင္းတျပည္လံုးအား ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ေနတာေၾကာင္႔လို႔ ေဖၚျပၾကပါတယ္။

သို႔တင္မက သမၼတ ယာႏူကိုဗစ္ခ်္က ယူကရိန္းအစိုးရရဲ႔ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္တဲ႕ ေငြေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၅) ဘီလီယံေက်ာ္ကို ရုရွား အစိုးရပိုင္ ဘဏ္ေတြထဲမွာ လြဲေျပာင္းထည္႔သြင္းထားေၾကာင္းကို လက္ရိွ ယူကရိန္း အစိုးရသစ္၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရာဆန္ယြတ္က အတိလင္းထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျပီး တရားစြဲဆိုထားခဲ႔ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ တိုင္းျပည္မွ ရစရာရိွ၍ ရရိွလာေသာ ႏိုင္ငံျခားအေၾကြးျမီ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၃၇ ဘီလီယံကိုလဲ ရုွရားရုပ္ေသး အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႕ ထြက္ေျပးသြားေသာ သမၼတ ယာႏူကိုဗစ္ခ်္က တပါတည္း ယူသြားေၾကာင္း သက္ေသခံထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလဲ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ႏွင္႔ ၄င္းမိသားစုအျပင္ အဆင္႔ျမင္႔ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစုမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကးအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ အဖိုးၾကီးမားေသာ တြင္းထြက္ ေက်ာက္ျမက္ရတနာမ်ားကို တရုတ္ျပည္မွာ အဓိက အပ္ႏွံထားၾကတယ္ဆိုတာနဲ႔ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ကိုပင္ ဆင္တူလြန္းလွပါတယ္။

ရုရွားရဲ႔ ရုပ္ေသးေလးျဖစ္ခဲ႔ေသာ ယူကရိန္း သမၼတ ယာႏူကိုဗစ္ခ်္က ၄င္း အာဏာမစြန္႔လႊတ္ေရးအတြက္ ရုရွားလက္ေျဖာင္႔စႏိုက္ဘာသမားမ်ားကိုေခၚယူျပီး ဆႏၵျပေနၾကတဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို အမွည္႔ေၾကြ ပစ္ခတ္ ေခ်ြခ်ခဲ႔တဲ႔ လူဦးေရမွာ (၅၀၀) ေက်ာ္မ်ွေလာက္ ရိွေနပါတယ္လို႔ ယေန႔တက္လာတဲ႔ ယူကရိန္း အစိုးရရဲ႔ ယာယီ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳေတြက သက္ေသခံထားၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ အခ်ိဳ႔ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားကို ေခ်မွဳန္းဖို႔ရာမွာလည္း ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္က တရုတ္ျပည္မွ လက္နက္ခဲယမ္း ယာဥ္ ပစၥည္း ကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳ ေနခဲ႔ၾကတာတင္မက ၀ ေဒသမွ ၀ လက္နက္ကိုင္ အင္းအားမ်ားကိုပါေခၚယူျပီး ရွမ္းျပည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕စည္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ ေခ်မွဳန္းရာမွာ အသံုးျပဳခဲ႔ၾကပံုမ်ားႏွင္႔ ထပ္တူနီးပါးမ်ွ တူေနျပန္ပါတယ္။

မနက္ျဖန္တြင္ ဆက္လက္၍ နိဂံုး ဒုတိယပိုင္းအား လက္ရိွ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ၀ တပ္မေတာ္တို႔၏ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားႏွင္႔အတူ တင္ဆက္ ႏိုင္ယွဥ္ တင္ျပေပးပါမည္

ဆက္လက္ ေစာင္႔ေမ်ွာ္ ဖတ္ရွဳ႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments: