Tuesday, December 24, 2013

ခရစၥမတ္ ဆုေတာင္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ (သုေသသနဌာန)
ခရစၥမတ္ ဆုေတာင္း

မနက္ျဖန္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန ့သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ား အထူးအေလးျမတ္ထားရာ ေယရူ ့ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္သည့္ ေန ့ထူးေန ့ျမတ္ျဖစ္သည္။

ခရစ္စမတ္ေန ့တြင္ ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုးရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာ လူ မႈ ့အသုိက္အ၀န္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ခရစ္ယာန္ဘာာသာ၀င္မ်ားသာမက၊ မျငိမ္းခ်မ္းမတည္ျငိမ္ ေသးသည့္ လူ မႈ ့အသုိက္အ၀န္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ခရစ္ယာဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း မျဖစ္ျဖစ္သည့္ နည္းနွင့္ ေမတၱာမွ်ေ၀ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္နွစ္မ်ားအတြင္းက Rupert Shortt ဧ။္ Christianophobia ၊ Paul Marshall, Nina Shea ႏွင့္ Lela Gilber တို ့ဧ။္ Persecuted တို ့အျပင္John Allen’s ေရးသားေသာ The Global War on Christians အစရွိသည့္ စာအုပ္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းရွိ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံေနရေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မ်ားအေၾကာင္းနွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာလူမႈ အသုိက္အ၀န္းတြင္ေနထုိင္သည့္ ခရစ္ယာဘာသာ၀င္မ်ား သည္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အျခားနုိင္ငံမ်ားရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ့မရွိသည့္လူ ့အဖဲြ ့အစည္းမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသာ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံ ေနရသည္မဟုတ္ေပ။ပါကစၥတန္နွင့္ အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံမ်ားတြင္ Ahmadiyya နွင့္ Shia’ မြတ္စလင္မ်ား နွိပ္ကြပ္ခံေနရပါသည္။ Uighyr မြတ္စလင္မ်ားနွင့္ Tibetan ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ အနွိမ္ခံေနရပါသည္။ အီဂ်စ္နွင့္ အီရန္နုိင္ငံတို ့တြင္ Baha U llah ယံုၾကည္သူမ်ား အနွိပ္စက္ခံေနရပါသည္။ ထုိ ကဲ့သုိ ့ဘာသာေရးအရ ကဲြျပားျခားနားသူမ်ားသာ အက်ဥ္ခံ၊ အပယ္ခံ ဘ၀သို ့ေရာက္ရွိေနသည္ မဟုတ္ေသးပါ။ အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံတြင္ Alexander Aan ဆိုသူသည္ မိမိသည္ ဘာသာမဲ ့တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာမိသည့္ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္နွစ္နွစ္ခဲြက်ခံေနရပါသည္။

ယေန ့ကမၻာ ့နုိင္ငံအသီးသီးရွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဘာသာတရား တစ္ခုမွ ေနာက္ဘာသာတရားတစ္ခုကိုခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ နုိင္ထက္ကလူျပဳက်င့္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ။ ခဲြျခားဆက္ဆံလိုသူ မ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္လုိသူတုိ ့အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာ သာ ျဖစ္သည္။

မိမိနွင့္မတူ လွ်င္ မိမိရန္သူျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆ ထားသူမ်ားသည္ နုိင္ငံအသီးသီး လူ ့အဖဲြ ့အစည္းအသီး သီးတြင္ လူနည္းစုမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိနုိင္ေသာ္လည္း။ ၾကားေန သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းၾကေသာ လူမ်ား စုၾကီးက ဆိတ္ဆိတ္ေနပါလွ်င္ ၊ လူနည္းစု အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္ထလာနုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးေနရာ ေရာက္ေၾကာင္းကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုဒ္ (၁၈) တြင္လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ ယံုၾကည္ခြင့္၊ စုေ၀းပိုင္ခြင့္မ်ားကို အတိအလင္းေဖာ္ျပထားျပီး၊ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အေထာက္အပံ့ေပးေနသည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္၊ ယံုၾကည္ခြင့္ နွင့္စုေ၀းပိုင္ခြင့္မရွိ ဘဲ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိသည္မွာ ျဖစ္လာနုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဟုဆုိရာတြင္ ဘာသာ ေရးအေပၚအယံုအၾကည္မရွိသူမ်ားဧ။္ လြတ္လပ္စြာ မယံုၾကည္ ခြင့္ကို ပါ ေလးစားတန္ဘိုးထားတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို ့ပါေသာေၾကာင့္ နက္ျဖန္ က်ေရာက္မည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အေပါင္းတုိ ့ဧ။္ ေန ့ထူးေန ့ျမတ္ျဖစ္ေသာ ခရစၥမတ္ေန ့ဆုေတာင္းအျဖစ္ က်ေနာ္တုိ ့အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ (သုေတသန ဌာန) က ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံေနရေသာ ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶ၊ အစၥလမ္နွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားအျပင္ ဘာသာတရားမ်ားကို မယံုၾကည္ေသာ သူတုိင္းအတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ခရစၥမတ္ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို ့သပါေၾကာင္း

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ာအပါအ၀င္ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ဘာသာတရားမ်ားအေပၚအယံုအၾကည္မရွိ သူမ်ားလည္း က်ေနာ္တို ့နွင့္အတူ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံေနရေသာမည္သူကို မဆို အဆိုပါဒုကၡမွ ကင္းလြတ္ၾကေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို ့သေပးပါရန္ ခရစၥမတ္ေန ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေလးစားစြာ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။

သုေတသနဌာန
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္

No comments: