Thursday, December 26, 2013

ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း မွ အင္တာဗ်ဴး-ခင္မမမ်ိဳး

ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း မွ အင္တာဗ်ဴး-

(၁) ယခုလက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းမွာ ဘာေတြအေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္ခဲ့

ၿပီးေတာ့ ဘာေတြက စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ က်န္ေနေသးလဲဆုိတာ အရင္ဆံုး သံုးသပ္ေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေျဖ။  ။ ယခုလက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မွဳ (political liberalization) ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ Political Liberalization ဆိုတာ အာဏာရွင္တို႕ဘက္မွ လူမွဳလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို စတင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ease of repression) လုပ္ျခင္းမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ စိန္ေခၚမွဳေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ political liberalization ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ civil society အဖြဲ႕ အမ်ားစုကို အာဏာရွင္တို႕က ၾကိဳတင္ဖြဲ႕စည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ civil society အားေကာင္းလာေစရန္ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားမွ ထိုးေဖာက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိျပီး၊ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အာဏာရွင္တို႕နဲ႕ ၾကိဳးကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လာမယ့္ အေျခအေနရွိမရွိကို အကဲျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပီး ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာတြင္ international legitimacy ရေစရန္ ၾကိဳးပမ္းထားေသာ ၾကိဳးကိုင္အစိုးရမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္မွဳကို ထိခိုက္လာႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆပါက public space ကို ျပန္လည္ကန္႕သတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါက civil soceity ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွဳျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယစိန္ေခၚခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖံ႕ြ ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမွဳကို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္“
patrimonialism” ဆိုေသာ သေဘာတရားက လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။“patrimonialism” ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလုပ္အတူ တြဲလုပ္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို သူတို႕ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းမွ မိသားစု၀င္မ်ားနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သစၥာရွိသူဟု ယူဆထားသူ မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားမွာ အရည္အေသြးက အဓိကမက်ပဲ မည္သူ႕သားသမီး၊ မည္သူ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ဆိုတာက အေရးပါလာပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္သူမ်ားကသာ မ်ားျပီး၊ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားဥာဏ္ျဖင့္ သတိေပးႏိုင္သူမ်ားက အနီးတြင္ မရွိတဲ့အခါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ငါတေကာ ေကာကာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပၚထြက္လာတတ္ပါတယ္။တတိယစိန္ေခၚမွဳကေတာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ political liberalization လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ economic liberalization ကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အသြင္ေျပာင္းကာလ စီးပြားေရး အေျခအေနကို မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ Transition-induced contraction ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ထုတ္လုပ္မွဳႏွဳန္း က်ဆင္းျခင္းကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ထားႏိုင္မည့္ မူမ်ား ခ်ရျပီး၊ supplier-buyer relationship ကို ဖရိုမရဲ မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။အသြင္ကူးကာလ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမွာ အေရးၾကီးေသာ ဧရိယာ သံုးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ liberalization of internal markets, liberalization of external markets, privatization and restructuring စသည္တို႕မွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အသြင္ကူးကာလ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ shock therapy ႏွင့္ gradual reform strategy တို႕အနက္ အခ်ိန္ကာလနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွဳကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။

(၂) လာမယ့္ ၂၀၁၄ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ အစိုးရအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

ေျဖ။   ။ အစိုးရအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမွဳကေတာ့ ေရႊသမင္ဘယ္ကထြက္၊ မင္းၾကီးတာကထြက္ ဆိုသလို ယခင္အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က အေမြေပးခဲ့တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳျပႆ
နာေတြ၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းထားမွဳျပႆနာေတြ၊ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဖ်က္ဆီးထားမွဳ ျပႆနာေတြ၊ စစ္မွန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲထားမွဳ အားနည္းခဲ့ျခင္း ျပႆနာေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာေတြ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း တပ္မေတာ္သားေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ထည့္သြင္းထားခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြ စတဲ့ အေမြဆိုး စိန္ေခၚမွဳပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးတၾကီးေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။- NLD နဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေရးအင္အာစုျဖစ္တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္စိန္ေခၚမႈေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ဒီခ်ဳပ္နဲ႕ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမွဳေတြကေတာ့ ကြဲျပားမွဳေတြကို ျခားနားမွဳျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုးလွံဳ႕ေဆာ္ခံရျပီး အင္အားစုမ်ား ျဖိဳခြဲခံရျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေရးရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရျခင္း၊ လူထုနဲ႕ အင္အားစုမ်ားအၾကား အထင္အျမင္လြဲႏိုင္ေစေသာ သတင္းစကားမ်ား ျဖန္႕ေ၀ခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဘာင္မ်ား တဘက္သတ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျပီး နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ပါ၀င္လာေစရန္ သိမ္းသြင္းခံရျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။-

 (၃) အႀကီးဆံုးအတုိက္အခံအင္အားစုျဖစ္
ေနတဲ့ NLD ကလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မယ္လို႔ ေျပာေနတာကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိခရီးေရာက္ႏုိင္ပါသလဲ

ေျဖ။   ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႕အေရးမွာ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အုတ္ျမစ္တခုရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႕ မကိုက္ညီဘူးဆိုတာကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးသာမက စစ္တပ္ကပါ သိရွိျပီး၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုပူးေပါင္းပါ၀င္လာမယ္ဆိုရင္ ခရီးအေတာ္ေပါက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။-

(၄)  လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးကလည္း သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေပၚေပၚတင္တင္ေျပာထားၾကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵေတြကေရာ လက္ေတြ႕မွာ တစ္ထပ္တည္းက်ႏုိင္ပါ့မလား။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ ပထမႏိုင္ငံေရးက ပါတီႏိုင္ငံေရး (ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းမွဳ) ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယႏိုင္ငံေရးကေတာ့ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး (အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းကလဲ ပါတီတရပ္ရဲ႕ အၾကီးအကဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလဲ ပါတီတရပ္ရဲ႕ အၾကီးအကဲျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီမ်ားရဲ႕ အၾကီးအကဲမ်ားအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုက ေရြးခ်ယ္ရင္ အစိုးရအၾကီးအကဲအေနနဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္လို႕ ေပၚေပၚတင္တင္ေျပာထားၾကျခင္းဟာ ဆႏၵမဟုတ္ပဲ၊ ေျပာကို ေျပာရမယ့္ တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ပါတယ္။ အျခားပါတီမ်ားမွ အၾကီးအကဲမ်ားကလဲ ေပၚေပၚတင္တင္ ထပ္ေျပာၾကဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါက ပါတီအၾကီးအကဲတိုင္းရဲ႕ တာ၀န္ပါ။ လက္ေတြ႕နဲ႕ တထပ္တည္းက်ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာကေတာ့ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမွဳရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚထြက္လာျခင္း၊ လူထုမွ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ မဲလိမ္မဲခိုးမွဳႏွင့္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္း ဆိုတာေတြေပၚမွာ မူတည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။-

 (၅) သူတုိ႔ထဲကတစ္ေယာက္ေယာက္သမၼတျဖစ္
သြားရင္ေရာ ႏုိင္ငံေတာ္က တကယ္ပဲ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို အဆင္ေျပေျပေရာက္သြားႏိုင္ပါသလား

ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ဖို႕က ဒီမိုကေရစီ စံႏွဳန္းစံထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ စစ္တပ္ကို အရပ္သားမွ ထိန္းခ်ဳပ္အမိန္႕ေပးႏိုင္ျခင္း (Democratic Civilian Control)၊ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမွဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စတာေတြအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ -

 (၆) ၂၀၁၄ မွာ အာဆီယံဥကၠဌ လည္းလုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအေျခအေနက ႏုိင္ငံအတြက္ ဘာေတြရလာႏုိင္ပါသလဲ။ ဘယ္ဟာေတြကိုသတိထားဖို႔ လိုပါမလဲ။

အာဆီယံနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးရာ ကိစၥေတြကို ထိေရာက္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိထားဖို႕ကေတာ့ အာဆီယံဆိုတာ ျမန္မာျပည္တခုတည္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နားမလည္ပဲ လက္နက္နဲ႕ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ နားမလည္ပဲ စိတ္ထဲေတြ႕ကရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ပညာေရးမူ၀ါဒေတြကို နားမလည္ပဲ စမ္းသပ္ပညာေရး စနစ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္း ဆိုတာကို သည္းခံျခင္းတရား ျမင့္မားတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကသာ လက္ခံေပးေနၾကေပမယ့္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္ခံုကေတာ့ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တိုင္းျပည္ဂုဏ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ရင္ေတာင္ မက်ဆင္းသြားေအာင္ အထူးဂရုျပဳဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။-

 (၇) ယခင္အစုိးရလက္ထပ္ကတည္းက သေဘာထားတင္းမာတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြလည္း အခုထိအားေကာင္းေနတုန္း၊ အစိုးရသစ္ကိုလည္း အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေ
နတယ္လို႔ အခ်ိဳ႕ကလည္း သံုးသပ္တာေတြရွိေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အေနအထားကေရာ စုိးရိမ္စရာဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ

။ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမွဳ
တိုင္းမွာ သေဘာထားတင္းမာသူနဲ႕ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူေတြ ေပၚထြက္လာစျမဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္က သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမွဳေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတာလား၊ သေဘာထားတင္းမာသူေတြကပဲ ေနာက္ကြယ္က ဆက္လက္ၾကိဳးကိုင္ထားျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေလ်ာ့လာေအာင္ မ်က္လွည့္ျပျခင္းလားဆိုတာ လက္ရွိအစိုးရသစ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အမွန္တကယ္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမွဳေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတာဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ျပီး၊ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားဘက္မွ အားေလ်ာ့လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၈)  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး အရိွန္ျပန္ရလာတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ေတြကိုေရာ အစိုးရအေနနဲ႔ ထိန္းႏုိင္ပါ့မလား။  “ေနာက္ကြယ္မွ အင္အားစုမ်ား” ရွိေနတယ္လုိ႔လည္း သမၼတရဲ႕ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အႀကံေပးတစ္ဦးကလည္းေျပာထားေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕စုိးရိမ္စရာအေနအထားကို
လည္း သံုးသပ္ေပးပါဦး။

ပဋိပကၡတိုင္းမွာ ျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိသလို၊ ၾကီးထြားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အင္အားစုမ်ားလဲ ရွိတတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အၾကံေပးေျပာထားတဲ့ ေနာက္ကြယ္မွ အင္အားစုမ်ား ဆိုတာက ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာ တိက်ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေနအထားကို သံုးသပ္ေပးဖို႕ ခဲယဥ္းပါတယ္။-

(၉)  ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုသြားဖို႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္က ဘယ္လိုက႑မွာရွိေနၿပီး ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးေနသလဲဆုိတာေလး
လည္း ေဒၚခင္မမမ်ိဳးရဲ႕အျမင္ကို သိပါရေစ။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို သြားရမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အခန္းက႑က အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီက႑မွာ တပ္မေတာ္က ရွိေနျပီး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္က ဒီလို အခန္းက႑မွာ မဟုတ္ပဲ ပါတီႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ေနရာျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလဲ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အရပ္သား ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးရဲ႕ အမိန္႕ေပးမွဳေအာက္မွာ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲက မရွိေနပဲ၊ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲက ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးကို ျပန္ခန္႕ထားတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ အခန္းက႑ထဲလဲ ပါ၀င္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါက အာဏာရွင္ ပီႏိုေခ်းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ပံုဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနနဲ႕ ဒီလိုပံုဖ်က္ထားမွဳဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အဟန္႕အတားျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိျမင္ဖို႕ အလြန္ပဲ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီလိုသိျမင္လာျပီး၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အခန္းက႑မွာ ျပန္ရွိသြားမယ္ဆိုရင္ တပ္နဲ႕ျပည္သူ ျမဲၾကည္ျဖဴျပီး၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။-

(၁၀)  ေလာေလာဆယ္မွာ အရင္က စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေျမးေတြလည္း အျပင္ျပန္ေရာက္လာၿပီ။ သူတုိ႔နဲ႔ အေနနီးခဲ့တဲ့ ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲနဲ႔ ေနာက္လုိက္အခ်ိဳ႕လည္း အျပင္မွာရွိေနၿပီဆုိေတာ့ သူတို႔ကေရာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲမွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ပါလာႏုိင္ပါသလဲ။

 ဦးခင္ညြန္႔ကေတာ့ သူႏုိင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ သူ႔အင္တာဗ်ဴးစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွ
ာေတာ့ တရား၀င္ေျပာသြားတယ္။ပထမလူေတြကေတာ့ တရား၀င္မေျပာၾကေသးတဲ့အတြက္ ခန္႕မွန္းဖို႕ ခက္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ထဲမွာ လွမ္းလာမယ့္ ေျခလွမ္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ ဦးခင္ညြန္႕က တရား၀င္ေျပာသြားတာကိုေတာ့ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။-

 (၁၁) ခ႐ိုနီလို႔ အမ်ားကေျပာေနၾကတဲ့ အရင္စစ္အစိုးရေခတ္မွာ တဟုန္ထိုးႀကီးပြားလာခဲ့တဲ့သူေတြ
ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေရာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါမလဲခင္ဗ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀မွဳက ၈၀-၂၀ သ႑ာန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္နဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မွဳရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းက ခရိုနီေတြ၊ အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ နဲ႕ အျငိမ္းစားအရာရွိမ်ား လက္ထဲမွာပါ။ ဒီလူေတြက ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ ရွိေနပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကေတာ့ ၈၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ လက္ထဲမွာပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုတာက စီးပြားေရး တန္းတူညီမွ်မွဳ (economic equality) ေပၚမွာလဲ မူတည္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၈၀-၂၀ သ႑ာန္ဟာ စီးပြားေရး တန္းတူညီမွ်မွဳ မရွိျခင္း (economic inequality) ျဖစ္ေစျပီး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတဲ့ သက္ေရာက္မွဳ ထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၂)  ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္သြားႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုအခန္းက႑ေတြကေန ပါသင့္တယ္၊ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ပါသင့္တယ္ဆိ
ုတာလည္း ေျပာေပးပါဦး

။ႏိုင္ငံသားတေယာက္ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ vision ကို သိျမင္နားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို နားလည္ျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ႏိုင္စြမ္း ရွိရပါမယ္။ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြား ယွဥ္တြဲလာ တဲ့အခါမွာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးလိုတဲ့ civic virtue  ရွိရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ civic virtue ဆိုတာမွာ Civic dispositions            (ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ထြန္းကားရွင္သန္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ႏိုင္ငံသားအျမင္၊ အေလ့အထႏွင့္ စိတ္ထားမ်ား ရွိျခင္း) နဲ႕ Civic commitments (ဒီမိ္ုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပးအာရံုစိုက္မွဳ)  ဆိုတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ဒီမိုကေရတစ္ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ မူ၀ါဒေရးရာေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္စရာ မလိုဘူး ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးရာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး reasonable civic judgement ကို လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေျခခံ ဗဟုသုတနဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုေတာ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ civic virtue ရွိလာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုလဲ နားလည္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးကို အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ိဳး

No comments: