Sunday, December 22, 2013

တနသၤာရီတုိင္း အတြက္ မြန္ျပည္နယ္မွေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား


******************************
တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျပည္နယ္မွာ မြန္ျပည္နယ္ျဖစ္ျပီး တနသၤာရီတုိင္းကဲ့သုိ ့ပင္ ျမိဳ ့နယ္ ၁၀ ျမိဳ ့နယ္ ရွိပါသည္။

သုိ ့ေသာ္ ေရးျမိဳ ့မွ လဲြ၍ သံျဖဴဇရပ္မွ အစ က်ိဳက္ထုိျမိဳ႕ ထိ မြန္ျပည္နယ္ ျမိဳ ့နယ္အားလုံး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေကာင္းမြန္ ျပီး တစ္ျမိဳ ့ႏွင့္တစ့္ျမိဳ ့နာရီ ဝက္ အတြင္း အေရာက္သြားႏုိင္သည္

ထုိေႀကာင့္ မြန္ျပည္နယ္၏
ျမိဳ ့မ်ားသည္ ေနာက္က်မက်န္ရစ္ပဲ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့ႀကီးကဲ့သုိ ့ကုန္စည္လည္ပတ္စီးဆင္းမွဳျမန္ဆန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တုိးတက္လာပါေတာ့သည္

တနသၤာရီတုိင္းသည္
ထုိသုိ ့မဟုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျပီး တစ္ျမိဳ ့ႏွင့္ တစ္ျမိဳ ့ သိသာစြာကဲြျပားသြားျပီး ထားဝယ္ ပုေလာ ျမိတ္ ေကာ့ေသာင္း ျမိဳ ့မ်ား စကားအေျပာအဆုိ ေလယူေလသိမ္းက အစ ကဲြျပားခဲ့ပါသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ျမိတ္ ႏွင့္ တနသၤာရီျမိဳ ့သညိ မုိင္ ၅၀ ေက်ာ္ခန္ ့ခရီးကုိ သုံးနာရီ ႀကာျမင့္ျပီး မုိးရာသီျဖစ္ပါက အခ်ိန္ကုိ ခန္ ့မွန္းမရေတာ့ပါ

ထုိ ့ေႀကာင့္ ထားဝယ္ ျမိတ္ ေကာ့ေသာင္း ျမိဳ ့မ်ားမွ လဲြ ၍ က်န္ ၇ ျမိဳ ့နယ္သညိ သိသိသာသာ ေနာက္က်ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ မုတၱမ ကမ္းလြန္းမွ သာဘဝ ဓာတ္ေငြ ့မ်ားထြက္ရွိျပီး ယခု ယင္းတုိ ့၏တာဝန္ရွိ သူမ်ားေကာင္းမွဳေႀကာင့္ သာဘဝ ဓာတ္ေငြျဖင့္ တစ္ယူနစ္ကုိ ၃၅ က်ပ္ႏူန္းျဖင့္ MyanmarLighting Co.,Ltd မွ တာဝန္ယူျပီး မီးေပးေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ ရွိျပီျဖစ္သည္
ထုိ ့အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တုိ ့မွ လွ်ပ္စစ္မီးအတြကိ အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ျပည္နယ္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ျပီး တနသၤာရီ တုိင္းအတြက္ နမူနာယူရမည့္သင္ခန္းစာတစ္ခု
ျဖစ္သည္။

ျမိဳ ့ႏွင့္ေဝးလံေသာ ရြာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက မတရားမလုပ္ရဲပါ
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲ႕ြ ့မ်ားရွိေနျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္

လူမွဳကြန္ယက္
အဖဲြ ့စည္းမ်ားလည္း အခ်ိတ္ဆက္မိမိျဖင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ႀကသည္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံျဖိဳးတုိးတက္လ်က္ရွိသည္

တနသၤာရီတုိင္းသည္ကား ထုိသုိ ့မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ေလးခု တည္းသာ ရွိေသာ တနသၤာရီရုိးမႀကီး ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး ကမ္းရုိးတန္း ႏွင့္ ကြ်န္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ပါဝင္ျပီး ေရလုပ္ငန္း Export တစ္ခုမွ ႏွစ္စဥ္ရေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အထက္မွာရွိသညိ။
ပုလဲေမြးျမဴေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားရွိျပီး ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံးပုလဲ ထြက္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလည္းျဖစ္သည္
ကမၻာကစိတ္ဝင္စားေသာ ဆလုံလူမ်ိဳးလည္းရွိသည္
ကမ္းလြန္းသဘာဝ ဓာတ္ေငြသုိက္မ်ား ႀကီးမားေသာ ရာဘာစုိက္ခင္းႀကီးမ်ား ရွိျပီး ေမာေတာင္ ထီခီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္စခန္း ကုန္လမ္းမွ လည္ေကာင္း ေရလမ္းကုန္သြယ္ေရးကုိ ျမိတ္ ေကာ့ေသာင္းမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ ့ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထုိသုိ ့အရာရာမွာ တစ္ျခားျပည္နယ္တုိင္းမ်ားထက္ တြင္းထြက္သဘာဝ သယံဇာတ ေပၚမ်ားပါ လွ်က္ ယေန ့ထိ အရာရာေနာက္က် ခဲ့ျပီး တစ္ယူနစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လက္ရွိမီးလင္းေရးအဖဲြ ့ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ အဖဲြ ့မ်ား
ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ မုိက္ဇတ္သြင္းသည့္ အုပ္စုမ်ား အားအဆုံးသတ္ရန္ မိမိတုိ ့ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံးေသာ မြန္ျပည္နယ္ကုိ ေလ့ေလာသင္ယူသင့္ပါသည္။

တာဝန္ရွိသူတုိ ့ျဖင့္
တစ္ယူနစ္ ၆၀၀ က်ပ္ ၏ နိဂုံးျဖစ္ေသာ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ ၏ နိဒါန္း အစပ်ိဳးရန္ ခက္မည္မထင္ပါ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိတုိ ့တနသၤာရီတုိင္းသည္ သယံဇာတ တြင္းထြက္ သာဘဝ ဓာတ္ေငြ ့မ်ားလည္းရွိျပီး အျခားျပည္နယ္တုိင္းမ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေနေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

No comments: