Monday, December 23, 2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) သမိုင္း ........ အပိုင္း(၃)တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ကနဦးဖြဲ႔စည္း စုဖြဲ႔မႈ

ဗမာ့ေရတပ္မေတာ္၏ ကနဦးပင္မေရတပ္စခန္းမွာ သံလွ်က္စြန္းရွိ ရတနာပုံ ေရတပ္စခန္းျဖစ္သည္။ ရတနာပုံ ေရတပ္စခန္းကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေတြ ေရတပ္စခန္း၊ ပုသိမ္ ေရတပ္စခန္း ၊ေမာ္လၿမိဳင္ ေရတပ္စခန္း၊ မႏၲေလး ေရတပ္စခန္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မႏၱေလးေရတပ္စခန္းကုိ ၁၉၅၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။၁၉၅၆ ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ ဗမာ့ေရတပ္မေတာ္တြင္ အင္အားအေတာ္အတန္ ျပည့္စုံလာၿပီး အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္မ်ားမွာလည္း ပင္လယ္ျပင္အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးပညာမ်ား၌ အထုိက္အေလ်ာက္ အရည္အခ်င္းတုိးတက္လာၿပီျဖစ္ရာ ေရတပ္ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ဧရာ၀တီ ေရတပ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ ေရတပ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္ နွင့္ တနသၤာရီ ေရတပ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ) ဖြဲ႔စည္းပုံအင္အားကုိ အရာရွိ (၂၃၀)ဦး၊ စစ္သည္ (၅၈၄)ဦး ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အေထာက္အကူျပဳတပ္မ်ားအျဖစ္ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ ေရတပ္ တုိင္းတာေရးတပ္၊ ေရငုပ္ႏွင့္ဆယ္ယူေရးတပ္ဖြဲ႔၊ အမွတ္(၁) တပ္ထိန္းတပ္ခြဲ(ေရ)၊ ေရတပ္ေဆးရုံ၊ ဆင္မလုိက္ သေဘၤာက်င္းတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ျပင္ကုိ စုိးမုိးထားႏုိင္ေရးအတြက္ ေရတပ္စခန္းမ်ားကို ကုိကုိးကၽြန္း၊ ဇာဒက္ၾကီးကၽြန္း၊ မလိကၽြန္းတုိ႔၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ေရတပ္တပ္ရင္းမ်ား

တပ္မေတာ္(ေရ)ရွိ အရာရွိႏွင့္စစ္သည္မ်ားအား ေျခလ်င္တပ္ဆုိင္ရာဘာသာမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေစၿပီး ေရတပ္တပ္ရင္းမ်ားတြင္ အလွည္႔က်ေစလႊတ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံတြင္အေရးႀကဳံက မိမိတုိ႔၏ေရတပ္ဆုိင္ရာ မူလတာ၀န္မ်ားကုိသာမက နိုင္ငံေတာ္မွေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားကုိပါ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကေစရန္ အမွတ္(၁)ေရတပ္တပ္ရင္းအား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၿမိတ္ခရုိင္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၂)ေရတပ္တပ္ရင္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သံလ်က္စြန္း၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအတြင္း ခုတ္ေမာင္းသြားလာလ်က္ရွိေသာ ျပည္သူပုိင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးေရယာဥ္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကုိ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ေရတပ္တပ္ရင္းမ်ားအား ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ျမစ္တြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားနွင့္စစ္ေရယာဥ္မ်ား

တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚစစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္ မုိးဟိန္းစစ္ဆင္ေရး၊ ေထာ္ပုိင္စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ အထူးပင္ထင္ရွားခဲ့သည္။ေရႊလင္းယုန္ အဆင့္(၄)နွင့္ မုိးဟိန္းအဆင့္(၂) စစ္ဆင္ေရးသည္ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးမွကြပ္ကဲၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၉)ရင္း၊ တပ္မေတာ္(ေရ)စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုနွစ္ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔မွ ႀသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔အထိ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ သိလႅာတစ္၀ုိက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ကြပ္ကဲ၍ စစ္ေရယာဥ္-န၀ရက္၊ စစ္ေရယာဥ္-အင္းမ၊ ျမစ္တြင္းတုိက္ေရယာဥ္(၃၀၂)၊ ျမစ္တြင္း တုိက္ေရယာဥ္(၃၀၆)၊ ျမစ္ေရယာဥ္-စိႏာၱ၊ စဗန္း၊ ဆင္မင္းတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး အခ်က္အျခာက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပိတ္ဆုိ႔၍ ထိေရာက္ေသာပစ္ကူမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ထုိစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအမ်ားအျပားကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ နိွမ္နင္းေရးကာလတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေသာင္းက်န္းမႈနွိမ္နင္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးကာ ေရယာဥ္မ်ား အလ်င္အျမန္တိုးခ်ဲ႕ ျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ႏွင့္ကမ္းရုိးတန္းသြား စစ္ေရယာဥ္အင္အားထက္ ျမစ္တြင္းတုိက္ေရယာဥ္ အင္အားအေရအတြက္က ပုိမုိမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။

စစ္ေရယာဥ္မ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းတည္ေဆာက္နိုင္မႈ

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္မႈ နွိမ္နင္းေရးလုိအပ္ခ်က္အရ Landing Craft Gun (၄)စီး၊ ေတာ္ပီဒုိေရယာဥ္ (၅)စီး၊ တုိင္းတာေရးေရယာဥ္(၈၀၇)၊ စစ္ေရယာဥ္-ရန္မ်ဳိးေအာင္၊ ျမစ္တြင္းတုိက္ေရယာဥ္ (၁၀)စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္တုိက္ေရယာဥ္ (၆)စီးတုိ႔အား ၀ယ္ယူအားျဖည့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ေတာ္ပီဒုိေရယာဥ္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရတပ္မ်ား၌ ပထမဦးဆုံး စတင္ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၀ ၿပည့္နွစ္တြင္ Motor Gun Boat (၁၀)စီးအတြက္ စက္မၾကီးမ်ားအား အေမရိကန္ိုင္ငံမွ၀ယ္ယူ၍ ၿမန္မာၿပည္တြင္ သစ္သားကိုယ္ထည္ၿဖင္႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၿပည္တြင္း၌ ျမစ္တြင္းတိုက္ေရယာဥ္ န၀ရတ္နွင့္နဂါးေၾကး တို႔ကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀ ၿပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ေရယာဥ္-ၿပည္ေတာ္ေအး၊ စစ္ေရယာဥ္-ရန္တိုင္းေအာင္၊ တိုင္းတာေရးေရယာဥ္-သုေတသီ၊စစ္ေရယာဥ္-ရန္ၾကီးေအာင္၊ေတာ္ပီတိုမိခင္ေရယာဥ္ စစ္ေရယာဥ္-ရန္လံုးေအာင္၊ ပင္လယ္သြားကမ္းထိုးေရယာဥ္ (၆၀၃)တို႔အား တပ္မေတာ္(ေရ)အတြက္ ၀ယ္ယူအင္အားၿဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ၿပည္ပမွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူ၍ အင္အားတိုးခ်ဲ႕သကဲ့သို႔ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေရတပ္သေဘာၤက်င္းမွလည္း ၿပည္တြင္းေရယာဥ္ငယ္္မ်ား တည္ေဆာက္၍ အင္အားၿဖည့္ တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆက္လက္သံုးစြဲရန္ မသင့္ေတာ္ေသာစစ္ေရယာဥ္မ်ားကိုလည္း တပ္ေတာ္၀င္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အတြင္းပိုင္းေရၿပင္မ်ားတြင္ တိုက္ကင္းလွည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ ၁၉၈၀ ၿပည့္လြန္နွစ္မ်ားအတြင္း တိုက္ေရယာဥ္ (၆)စီး၊ ကမ္းေၿခေစာင့္တိုက္ေရယာဥ္ (၃)စီး၊ စစ္ေရယာဥ္-အင္းေတာ္၊ အင္းယား၊ အင္းမ၊စစ္ေရယာဥ္-ၿပည္ေတာ္ေအး တို႔အား ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၂ နွစ္တြင္ စစ္ေရယာဥ္-ရန္မ်ိဳးေအာင္အား တပ္ေတာ္၀င္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။တစ္ဘက္တြင္လည္း ကမ္းေၿခေစာင့္တိုက္ေရယာဥ္ (၄)စီး ၊ တိုက္ေရယာဥ္ (၄)စီးႏွင့္ ပင္လယ္သြားကမ္းထိုးေရယာဥ္(၆၀၅)တို႔အား ၿပည္တြင္း၌ တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေရေႀကာင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္နိုင္ရန္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ေက်ာ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရယာဥ္ (၁၀)စီးနွင့္ ၁၉၉၅ ခုနွစ္ဝန္းက်င္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒံုးပ်ံတင္စစ္ေရယာဥ္ (၆)စီးအား ျပည္ပမွ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ထို႔အတူ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ကို ျပည္တြင္း၌ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ျပီး အေရအတြက္မ်ားစြာ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္းတြင္းအားကို အေၿခခံ၍ တပ္မေတာ္(ေရ)တြင္အသံုးၿပဳမည့္ စစ္ေရယာဥ္အသစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿပည္တြင္း၌သာတည္ေဆာက္ရန္၊ ပင္လယ္ၿပင္သြား ကုန္တင္ေရယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ပံုစံမ်ားေရးဆြဲတည္ေဆာက္ရန္နွင့္ တပ္မေတာ္နွင့္ ၿပင္ပဌာနမ်ားမွေရယာဥ္မ်ားကို လြန္းတင္ၿပင္ဆင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖင့္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ေရတပ္သေဘာၤက်င္းဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးက႑မ်ားကို ဆန္းသစ္ေစနိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၾကာရွည္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ ေရတပ္၏တုိက္စြမ္းအားျဖစ္ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားမွာ အရြယ္အစားႀကီးမားရန္ လုိအပ္သည့္အေလ်ာက္ စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိင္းျပည္၏ ေရေျမသဘာဝႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး မိမိထမ္းေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္မည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ျပည္တြင္း၌သာ နိုင္ငံသားပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အစဥ္တစုိက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ စစ္ေရယာဥ္ငယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ပင္လယ္သြားကမ္းထိုးေရယာဥ္မ်ား၊ Light Frigate မ်ား ျပည္တြင္း၌ပင္ တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ရရွိလာေသာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ (၁ဝ၈)မီတာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ႀကီးမ်ားကုိ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး၍ တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ယခင္က စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ျပည္ပမွဝယ္ယူခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့သည္မွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိဘာသာ တည္ေဆာက္ႏုိင္၍ ျပည္ပမွဝယ္ယူရမႈေလ်ာ့နည္းလာကာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြကုန္က်မႈ မ်ားစြာသက္သာခဲ့ပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ “အင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေရး” ဟူေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခတ္မီစစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္လက္နက္စနစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သုိ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အနာဂတ္ တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အၿမဲတမ္းဆန္းသစ္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေရတပ္ဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ/နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ ေရတပ္ဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ားအား မ်က္ျခည္မျပတ္ သိရွိနားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေလ့က်င့္ေစျခင္းသာမက ျပည္တြင္း /ျပည္ပ ဘာသာရပ္အလုိက္ အထူးကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားသုိ႔လည္း ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ေစလ်က္ ရွိပါသည္။

သံေရးတမန္ေရး

တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ Naval Diplomacy အရ နိုင္ငံတကာေရတပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္သြယ္ ဆက္ဆံလ်က္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ ရိွပါသည္။ထို႔ေႀကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရတပ္မ်ားနွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရံုမက အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြ ေရတပ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရင္းႏီွးစြာ ဆက္ဆံမႈမ်ား စတင္နိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္(ေရ) အႀကီးအကဲမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ) ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျပန္အလွန္ခရီးစဥ္မ်ား၊တပ္မေတာ္(ေရ) စစ္ေရယာဥ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ်ားသည္ နွစ္ႏုိင္ငံေရတပ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)သုိ႔ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ စင္ကာပူ၊ထိုင္း၊ ပါကစၥတန္၊ ဂ်ပန္၊ ရုရွားနိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား Ship Visit လာေရာက္ခဲ့သလို တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကလည္း အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမ်ားသို႔ Ship Visit သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ စုဖြဲ႔ျပင္ဆင္မႈ

နိုင္ငံ၏ တုိးတက္မႈအေပါင္းလကၡဏာမ်ား ပီျပင္လာသည္နွင့္အမွ် ေရျမင့္လ်င္ ၾကာတင့္သည့္ပမာ တပ္မေတာ္(ေရ)က႑သည္လည္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ပံ့ပိုးမႈနွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)အရာရွိ / စစ္သည္မ်ား၏ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားေႀကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ေဒသတြင္းတြင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေရတပ္တစ္ခုအဆင့္သုိ႔ တစ္စတစ္စ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ေအးကာလတြင္ ကမ္း႐ုိးတန္းကင္းလွည့္ေရး၊ ေမွာင္ခုိ ပိတ္ပင္တားဆီးေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ပင္လယ္ျပင္ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရနံ၊သတၱဳ၊ငါး၊ပုစြန္ႏွင့္ ေရသယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္မႈ တားဆီးနွိမ္နင္းေရး၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဏၰဝါသိပၸံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္တာဝန္မ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျပင္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ထိေရာက္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရနံတြင္းမ်ား၊ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားအား ကမ္းေျခမွ ေရမုိင္(၂ဝဝ)ေဝးသည့္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရွာေဖြစူးစမ္း ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရိွရာ ျဖစ္နိုင္ေခ်အလြန္မ်ားျပားေနျခင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး အနာဂတ္ေရေႀကာင္းစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားလာသျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္အား စိုးမုိးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္(ေရ)အတြက္ အေရးႀကီးတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ၿပင္အား အၾကားအလပ္မရွိ လက္ယွက္ထိုး ကာကြယ္နိုင္ရန္ တပ္မေတာ္(ေရ)သည္ ၁၉၉၀ ၿပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဓည၀တီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ ပမၼ၀တီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ ေမာရ၀တီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ တနသာၤရီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ဟူ၍ ဌာနခ်ဳပ္ (၅)ခု တိုးခ်ဲ႕ေၿပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အဓိကအင္အားစုမ်ားၿဖစ္ေသာ ဗ်ဴဟာစစ္ေရယာဥ္စုကိုလည္း မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္ အခင္းအက်င္းအၿဖစ္ အသြားထက္သည့္ ဓားသံုးလက္ပမာ ဗ်ဴဟာစစ္ေရယာဥ္စု (၃)ခုၿဖင့္ ၿပင္ဆင္စုဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ စစ္ဆင္ေရးပိုင္းတြင္ ၿမစ္တြင္းပိုင္းမွ ပင္လယ္ပိုင္းသို႔ဦးစားေပးလ်က္ ကမ္းရိုးတန္းကာကြယ္ေရးမွသည္ ပိုင္နက္ပင္လယ္ စီးပြားေရးဇုန္အထိ ပင္လယ္ၿပင္ပိုင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသို႔ ဦိးတည္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

( ဒီဇင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၆၆)နွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို ေဖာ္ျပပါသည္။)

Myanmar Navy

No comments: