Monday, March 17, 2014

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္ တိုုင္းျပည္ပ်က္တယ္သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္ တိုုင္းျပည္ပ်က္တယ္
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ငယ္ငယ္တံုုးကေတာ့ သမိုုင္းတိုု႔ ပထဝီတိုု႔
ဆိုုရင္ ဖတ္ရမွာ သိပ္ပ်င္းခဲ့တာပါ။

ပ်င္းတာလဲမေျပာနဲ႔ က်ေနာ္တိုု႔ကိုု သင္ေပးတဲ့
သမိုုင္းက ခုုႏွစ္ေတြကိုုဘဲ မွတ္စရာျဖစ္ေအာင္
လူနာမည္ေတြကိုုဘဲ မွတ္စရာျဖစ္ေအာင္
သင္ေပးခဲ့ၾကတာပါ။

အေရးႀကီးတဲ့ အႏွစ္သာရေတြျဖစ္တဲ့
သမိုုင္းမွာအေရးႀကီးတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕
ခံယူခ်က္ေတြကိုု သင္မေပးႏိုုင္ခဲ့ပါဘူး။
စနစ္တစ္ခုုရဲ႕ အဆိုုးအေကာင္း ဆိုုတာေတြကိုု
တိတိက်က်ထဲထဲဝင္ဝင္ မသင္ခဲ့ရပါဘူး။

ရွစ္တန္းေအာင္ရင္ အမွတ္နဲတဲ့သူေတြကိုု
ဝိဇၨာဘာသာရပ္ကိုု ဆက္လက္သင္ေစၿပီး
အမွတ္မ်ားတဲ့သူေတြကိုု သိပၺံဘာသာရပ္ကိုု
သင္ေစျခင္းျဖင့္ အေရးႀကီးတဲ့ သမိုုင္းဘာသာကိုု
ေတာ္တဲ့သူေတြ မတတ္ေအာင္လုုပ္တာကိုုခံရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးလူေတာ္ေတြကိုု လြတ္ထြက္မသြားေအာင္
လမ္းစဥ္လူငယ္ထဲ ဆြဲသြင္းၿပီး ဆိုုရွယ္လစ္အမည္ခံ
ျမန္မာ့ဆိုုရွယ္လစ္ အမည္တပ္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔
အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဘယ္ေန႔လဲ ဆိုုတာကိုုဘဲ
စာေမးပြဲေတြမွာ ေမးတတ္ၿပီး မလြတ္လပ္ရင္
ဘာျဖစ္တယ္။ မလြတ္လပ္ဘူးဆိုုတာဘာလဲ
ဆိုုတဲ့ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကိုု
နားလည္ေအာင္ မသင္ခဲ့ရပါဘူး။

သမိုုင္းကိုု အလြတ္က်က္ၿပီးစာေမးပြဲေျဖခဲ့ၾကရတာပါ။
ခုုေတာ့ သခၤ်ာ စာစီစာကံုုး ဆိုုတာေတြေတာင္
အလြတ္က်က္ေျဖေနၾကရပါၿပီ။

တကယ္ေတာ့ သမိုုင္းဘာသာရပ္ဟာ အေရးအႀကီးဆံုုးပါ။
သမိုုင္းကိုု လူငယ္ေတြမသိရင္ တိုုင္းျပည္ပ်က္တာပါဘဲ။

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
ကိုုယ္က်ိဳးရွာႏိုုင္ငံေရးသမားလက္ထဲကိုု
တိုုင္းျပည္က်ေရာက္သြားေတာ့တာပါဘဲ။

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
ဆရာဝန္ႀကီးေတြဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္
ျပည္သူလူထုု မက်န္းမာေတာ့ပါဘူး

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
အင္ဂ်င္နီယာႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္
အေဆာက္အဦးေကာင္းနဲ႔ မေနရေတာ့ပါဘူး

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
စည္းပြားေရးသမားေတြဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္
တိုုင္းျပည္ဆင္းရေတာ့တာပါဘဲ

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
ေရွ႕ေနေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္
တရားစီရင္ေရးဟာ အမွန္တရားဖက္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
ကြ်န္ဘဝကိုု ေရာက္ေတာ့တာပါဘဲ

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
အေကာင္းဆံုုးဘာသာတရားရွိေသာ္လည္း
မၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ပါ

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
ကမာၻေက်ာ္္ႏိုုင္ငံေရးသမား ေကာင္းရွိေသာ္လည္း
တိုုင္းျပည္ မလြတ္ေျမာက္ႏိုုင္ပါ

သမိုုင္း နဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးကိုု မသိရင္
တိုုင္းျပည္ပ်က္ေတာ့တာပါဘဲ။

လူ႔ဘဝကတိုုေတာင္းလြန္းလွပါတယ္။
ဘယ္လိုုလုုပ္ရင္အနာဂတ္မွာေကာင္းမယ္
ဆိုုးမယ္ဆိုုတာေတြကိုု ကိုုယ္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕
အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ သခၤန္းစာယူဖိုု႔
ဘဝက အခ်ိန္လံုုေလာက္စြာ မေပးပါဘူး။

က်ေနာ္တိုု႔လူသားေတြဟာ ေမြးတည္းက
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြနဲ႔႔ ေမြးလာၾကတယ္။
ေလာဘ နဲ႔ ေဒါသကိုု ျပင္ဖိုု႔ ေမာဟကိုု အရင္ျပင္ရပါတယ္။
အေရးႀကီးတဲ့ မသိတာကိုု သိေအာင္ လုုပ္ေပးရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူသားေတြအပၚ သစၥာရွိတဲ့သူေတြက
အနာဂတ္ လူနဲ႔လူရဲ႕ပါတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းစားေရးအတြက္
ဘာေတြေကာင္းတယ္ ဘာေတြမေကာင္းဘူး ဆိုုတာေတြကိုု
ေရးသားခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီပညာေတြကိုု လူငယ္ေတြသိေအာင္သင္ေပးဖိုု႔
လြန္စြာ အေရးႀကီးပါတယ္။

ႏိုုင္ငံေရးက အေရးအႀကီးဆံုုးပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီး
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ တစ္ခုုၿပီးတစ္ခုု ဘယ္လိုုတည္ၿမဲေနသလဲဆိုုတာ
မ်ိဳးကိုုေတာ့ တစ္ဘဝလံုုး သခၤန္းစာနဲ႔မွ ရတာမိုု႔
ကိုုယ္ေတြ႕ အသိပညာဗဟုုသုုတရေအာင္ ယူေနဖိုု႔
အခ်ိန္မရၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ
လူရဲ႕သမိုုင္းကိုုသင္ယူဖိုု႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္
၁၅-၁၁-၂၀၁၃

ဥပမာအေနနဲ႔ ေအာက္ပါ စာစုုေလးကိုု တင္ျပပါရေစ
တိုုးတက္မႈ အတုုေတြနဲ႔ ျပည္သူကိုု လွည့္စားေနပံုု
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

တိုုင္းျပည္ဆိုုးဆိုုးရြားရြား ပ်က္စီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ပိုုဆိုုးသြားေအာင္လုုပ္လိုုက္ၿပီး အဆိုုးေတြကိုုျပတယ္
.
ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ပိုုဆိုုးေအာင္လုုပ္တာေတြကိုုေလွ်ာ့ၿပီး
ေကာင္းလာသေယာင္ျဖစ္ေအာင္ ျပသၾကတယ္
.
တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ
အဆိုုးမ်ားတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ အဆိုုးနဲတဲ့အခ်ိန္ဆိုုတာဘဲ
ရွိပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ဆိုုတာ မရွိပါ
.
ဒီလိုုတိုုးတက္မႈအတုုေတြနဲ႔ တိုုးတက္လာသေယာင္
ေျပာဆိုုဂုုဏ္ယူျပသၾကတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္လာတာ
ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ
.
ယခုုေခတ္မွာလဲ ဒီလိုုပါဘဲ။ ဥပမာတစ္ခုုကိုု ျပရရင္
.
ကားပါမစ္ေတြကိုု သိန္း ၁၀၀၀ ေလာက္အရင္ကယူထားေတာ့
ကားပါမစ္ေစ်းက ကားေစ်းထက္ႀကီးေနေတာ့မဝယ္ႏိုုင္ၾကဘူးေပါ့
အဲဒီေတာ့လဲ ကားအစုုတ္ေတြ အရမ္းေပါသြားတယ္။
ေတာ္ေတာ္ႀကီးကိုု ၾကည့္မေကာင္းေအာင္ျဖစ္သြားတယ္။
.
ယခုုအခ်ိန္မွာေတာ့
ပါမစ္ေစ်းကိုု ေလွ်ာ့ေပးလိုုက္တယ္ဆိုုေတာ့ လူေတြကားဝယ္ဖိုု
တတ္ႏိုုင္လာၾကၿပီး ကားေတြဟာ တစ္တိုုင္းျပည္လံုုးမွာ တပါတ္ႏြမ္း
ကားေတြနဲ႔ အေတာ္သစ္သြားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး တိုုးတက္သြားတယ္
လိုု႔ ထင္ရေအာင္လုုပ္ပစ္လိုုက္တာပါ။
.
ကားသစ္ေတြကိုုမသြင္းႏိုုင္မွန္းသိေတာ့ အရင္ရွိၿပီးသားကား
ေတြကိုုေဟာင္းႏိုုင္သေလာက္ ပိုုေဟာင္းေအာင္
အာဏာကိုုသံုုးၿပီး ပါမစ္စနစ္ကိုုျပဳလုုပ္၍ ေစ်းကစားကာ
တပါတ္ႏြမ္းကားေတြကိုု ကားသစ္ထင္ရေအာင္ လုုပ္လိုုက္တာပါ.
.
ဒါေပမဲ့ ဒီမိုုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ
ကုုန္သြယ္ခြင့္ကိုု ခ်ယ္လယ္ပိတ္ပင္ေခါင္းပံုုျဖတ္တဲ့
ပါမစ္စနစ္ကေတာ့ ရွိၿမဲပါဘဲ။
.
ကားပါမစ္စနစ္ကိုု ဖ်က္ပစ္လိုုက္တာေတာ့ မဟုုတ္ပါ။
.
တပါတ္ႏြမ္းကားေလးေတြ ဝယ္ႏိုုင္လာတာဟာ
ကုုမၺဏီေတြ ထူေထာင္လိုု႔ လူေတြပိုုအလုုပ္ရလိုု႔
ကုုန္ေခ်ာပစၥည္းေတြကိုု ျပည္ပကိုုတင္ပိုု႔လိုု႔
တိုုင္းျပည္ဝင္ေငြတိုုးလာၾကလိုု႔
စည္းပြားေရးေခ်ာင္လည္လာလိုု႔ စတာေတြေၾကာင့္
လူေတြကားသစ္ေတြဝယ္စီးႏိုုင္တာမ်ိဳး မဟုုတ္ပါ
.
အာဏာရွင္ေခတ္စနစ္ေအာက္မွာ တိုုးတက္တယ္ဆိုုတာ
အဲဒီလိုု တိုုးတက္မႈ အတုုေတြဘဲ အၿမဲ ျဖစ္ေနတာပါ။
.
စစ္အာဏာရွင္ေခတ္စနစ္မွာ တိုုးတက္တယ္ဆိုုတာဟာ
သံုုညအဆင့္ (Zero Level) ေအာက္မွာဘဲရွိပါတယ္။
သံုုညအဆင့္ထက္သာတဲ့ တိုုးတက္မႈမ်ိဳးမေတြ႕ရပါဘူး
.
ဥပမာ ေျပာရရင္
ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံအစစ္ေတြမွာလိုု တီထြင္မႈေတြ မရွိပါဘူး
အရည္အေသြးမွီတဲ့ ကုုန္ေခ်ာေတြကိုု ေရာင္းမစားႏိုုင္ပါဘူး
.
သဘာဝသယံဇာတ ေရာင္းစားတဲ့ အဆင့္ထက္မပိုုပါဘူး
ကုုန္ေခ်ာပစၥည္းေရာင္းစားႏိုုင္ျခင္မ်ိဳးမွာ ေရွးေဟာင္းထြက္ကုုန္
တိုု႔ကိုုသာ ေတြ႕ရမွာပါ။
.
အမွန္တကယ္ တိုုးတက္လာတာ မဟုုတ္ပဲ
လူေတြရဲ႕ အျမင္မွာ တိုုးတက္လာသေယာင္
ျဖစ္တဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္
တိုုးတက္မႈအတုုလိုု႔ ေခၚဆိုုရမွာပါ။
.
တိုုင္းျပည္ကိုုတိုုးတက္ေအာင္ တီထြင္မႈ
အရည္အေသြး ပိုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ
အရည္အတြက္ ပိုုမိုုမ်ားျပားေသာ
ကုုန္ထုုတ္စြမ္းအား ျမွင္တင္မႈေတြကိုု
မလုုပ္တတ္ေသာ အစိုုးရေတြက
ဒီလိုု လုုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
.
အျခားႏိုုင္ငံေတြမွာ ရွိေနၿပီးသားျဖစ္ေနတဲ့
တိုုးတက္မႈေတြကိုု မိမိအာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္
အာဏာျဖင့္ အတိုုးအေလ်ာ့ကိုု လိုုခ်င္သလိုု ျပဳလုုပ္ၿပီး
ျပည္သူေတြကိုု တိုုးတက္လာၿပီလိုု႔ ျပသတဲ့အခါမွာ
သံုုးၾကတာကိုု ေတြ႕ရပါတယ္
.
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုုင္ခင္မွာ
အဲဒီလိုုတိုုးတက္မႈအတုုေတြ လာေတာ့မယ္ ဆိုုတာ
သူတိုု႔ရဲ႕ စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ေနလာခဲ့ေတာ့
ႀကိဳၿပီး သိေနပါတယ္
.
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ NLD နဲ႔ DASSK ကိုု အလဲထိုုးစရာ
တစ္ခုုခုုနဲ႔ ထိုုးဖိုု႔ႀကိဳးစားလိမ့္ဦးမယ္ ဆိုုတာလဲ သိေနပါတယ္

================================
ဒီလွည့္ကြက္ထဲမွာ မိၿပီးလက္ရွိအစိုုးရကိုု ယံုုၿပီး ေထာက္ခံလိုုက္လိုု႔
အာဏာျပန္ရသြားရင္ ထံုုးစံအတိုုင္း ဖိႏွိပ္မႈေတြ ေခါင္ပံုုျဖတ္မႈေတြက
ေနာက္က လိုုက္လာမွာပါ။ ကားပါမစ္ေစ်းေတြလဲ ျပန္တက္သြားမွာပါ။
.
ယခု အခ်ိန္မွာ ဘာမွမသိေသးတဲ့ ၁၀ ႏွစ္သား
ကေလးေတြဟာ ေနာင္ ၁၀ နွစ္ အႏွစ္ ၂၀ မွာ
လူႀကီးျဖစ္လာၿပီး လူေနမႈစနစ္ကိုုမႀကိဳက္ၾက၍
ဆႏၵျပၾကတဲ့အခါ သူတိုု႔က ေနာက္တစ္ခါ ဒီလိုုဘဲ
ေလွ်ာ့ေပးခါ တိုုးတက္လာသေယာင္လုုပ္ၿပီး
အာဏာကိုု လိမ္ၿပီး ယူၾကဦးမွာပါ။
.
ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရွိတဲ့အခါ
ယခုု အသက္ ၂၀ အသက္ ၃၀ ေလာက္ရွိတဲ့
လူေတြဟာအသက္ ၄၀ အသက္ ၅၀ ေလာက္
ျဖစ္သြားပါၿပီ။
.
က်ေနာ့္ အသက္က ၅၈ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။
က်ေနာ္ငယ္ငယ္တံုုးက က်ေနာ္တိုု႔ မ်ိဳးဆက္ကိုု
လိမ္ခဲ့တဲ့ နည္နဲ႔ ယခုုမ်ိဳးဆက္ကိုု လိမ္ေနတာကိုု
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လက္ပိုုက္ၾကည့္ မေနႏိုုင္ပါ။
.
ဒီသံသရာထဲက ထြက္ႏိုုင္ဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။
.
လူ႔အခြင့္အေရးေတြကိုု ဒီလိုု ပိတ္လိုုက္ဖြင့္လိုုက္ ကစားတဲ့
စနစ္ကိုုဖယ္ရွားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကိုု ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ႏိုုင္တဲ့
အေျခအေနကိုုေရာက္မွာသာ က်ေနာ္တိုု႔လိုုခ်င္တဲ့
လြတ္လပ္ ၿငိမ္းခ်မ္း တိုုးတက္တဲ့ ပါတ္ဝန္းက်င္းကိုု ရမွာပါ

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္
၀၇-၀၆-၂၀၁၃

No comments: