Saturday, March 1, 2014

နာဂ အမ်ဳိးသားေရး သမိုင္းအက်ဥ္း

နာဂ အမ်ဳိးသားေရး သမိုင္းအက်ဥ္း
အထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္သမိုင္းအရဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာဂ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္
ေရွးပေဝသဏီကပင္ ေမဆိုပိုေတးမီးယားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုမွ ခရစ္ေတာ္မေပၚခင္
ထြက္လာ၍ မြန္ဂိုလီးယားကုန္းျပင္ျမင့္ တိဘက္ တရုတ္ျပည္ စသည္တို႔တြင္ ေနထိုင္လာခဲ့ျပီး
ေတာေတာင္အထပ္ထပ္ ျမစ္ေရအသြယ္သြယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ယခုလက္ရွိ နာဂနယ္ေျမသို႔ေရာက္ ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊
ဤနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကနဦးရွိ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို တိုက္ထုတ္၍
ေနလာခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ မည္သူမွ်မရွိေသာ၊ မည္သူမွ် မပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမအား လာေရာက္ေနထိုင္ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ဤသို႔ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီၿပီး ေနလာခဲ့ေသာ သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ နာဂလူမ်ိဳးတို႔သည္ အျခားနိုင္ငံ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္ ဟူ၍သမိုင္းမရွိခဲ့ေပ၊ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ျဖင့္ေသာ္၎၊ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖင့္ေသာ္၎အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးလာခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ တနုိင္ငံလုံးကိုတၿပိဳင္တည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရ ဟူ၍လည္းမရွိခဲ့ပါ၊
သို႔ရာတြင္ ေက်းရြာ တိုင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရြာသူႀကီးမ်ားကသာအုပ္ခ်ဳပ္လာ ခဲ့သည္၊ ထိုေက်းရြာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္သည္ အင္မတန္ျမွင့္မားေသာဒီမိုကေရစီ (pure democracy) စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ တဦးတေယာက္၏အခြင့္အေရးကို အလြန္ေလးစားၾကသည္။ ဥပမာ-ေတာတြင္း တေနရာ တြင္တန္ဖိုးရွိေသာအရာတခုခုကို မိမိအရင္ေတြ႔ရွိေၾကာင္း တဦးတေယာက္က အမွတ္အသားျပဳထားပါကမည္သူမွ် ထိုအမွတ္အသားကို ဖယ္ရွားၿပီး အမွတ္အသားအသစ္ ျပဳလုပ္၍ မိမိပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းမျပဳ လုပ္ၾက။ လိမ္လည္မႈႏွင့္ ခိုး ရွားမႈႏွင့္ခိုးမႈဟူ၍ရွားသည္။ ရြာသားမ်ား အားလံုးက ရြာသူႀကီးအား
နာခံၾကျပီး ရပ္ေရးရြာေရး ကိစၥမ်ား ကိုရြာသူႀကီးႏွင့္အတူ ရြာလူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္
ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာဂတိုင္းျပည္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းရြာနယ္ေျမသည္ ရြာသူ
ရြာသားအားလုံးက ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္ ေတာင္ယာခုတ္ရန္ ေျမကြက္အား ဝယ္ရန္ေသာ္၎၊
ေတာင္းရန္ေသာ္၎၊မလိုအပ္ေပ၊ မိမိႀကိဳက္ရာေနရာတြင္ ေတာရုိင္းကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ေတာင္ယာလုပ္စားၾကသည္၊ ထိုသို႔ တစ္ႏွစ္လုပ္စားသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ေျမကြက္သည္ ထိုသူ၏သားစဥ္ေျမးဆက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမကြက္ ကိုယ္ပိုင္ ေျမကြက္ျဖစ္လာသည္၊ထိုေျမကြက္အား ရြာကမပိုင္ေတာ့ေခ်၊ ထိုေျမကြက္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ်လည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလိုေပ၊ ထို႔ေၾကာင့္ နာဂတိုင္းျပည္တြင္။ ေျမသည္ အစိုးရပိုင္မဟုတ္။ ရပ္ရြာပိုင္
(ဝါ) ကိုယ္ပိုင္ေျမျဖစ္သည္၊ ဤသည္ကား နာဂလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ အျခားနိုင္ငံသားမ်ားထက္ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးကို ခံစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ တျခားကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမသည္အစိုးရပိုင္ျဖစ္သျဖင့္ ေျမယာအတြက္ လူတိုင္းက ေျမခြန္က္ိုအစိုးရအား ေပးေဆာင္ရသည္၊ ထို႔ျပင္ နာဂလူမ်ိဳးတို႔သည္ မည္သည့္လူမ်ိဳးတ႔ို၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ မရွိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနလာခဲ့ၾကသည္။ ျပင္ပကမၻာႏွင့္လည္း ထိေတြ႔
ဆက္သြယ္ျခင္းလံုးဝမရွိခဲ့ပါ၊
ေအဒီ (AD)၁၃ ရာစု ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂၂၈ အခ်ိန္တြင္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံဘက္မွ
တက္လာေသာ Ahom King ေခၚ ရွမ္းႀကီးအဖြဲ႔သည္ နာဂေတာင္တန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္
လာခဲ့သည္၊ဤသည္ကား အျခားတိုင္းတပါး လူမ်ိဳးမ်ားသည္ နာဂတိုင္းျပည္သို႔ ပထမဦးဆံုးေရာက္ရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ထို Ahom King အဖြဲ႔သည္ ယခု အာသန္ျပည္နယ္ေျမျပန္႔တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္၊ ထို Ahom King အဖြဲ ့ နာဂေတာင္တန္းကိုျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ နာဂႏွင့္ Ahom King မ်ားအၾကား မၾကာခဏတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ Ahom King ၏လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Ahom King တပါးသည္ နာဂအမ်ဳိးသမီးတဦးကိုလက္ထပ္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္စည္းအတိအက်သတ္မွတ္ကာ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေနထိုင္လာ ခဲ့ၾကသည္။
ေအဒီ (AD) ၁၇ ရာစုမွစ၍ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္
ၿပီး ကိုလိုနီျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ နာဂနယ္ေျမသို႔
အဂၤလိပ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ထိုအဂၤလိပ္ လူမ်ဳိး
မ်ားႏွင့္လည္း မၾကာခဏ စစ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ဤသို႔ မိမိတိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္ မဆုတ္မနစ္ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားအား တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၄ဂ)ႏွစ္ တိုင္ၾကာခဲ့သည္၊ ေနာက္ဆုံး စစ္ပြဲမွာ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္တြင္ ခြန္ႏူးမားေက်းရြာ၌ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနရန္ ကမ္းလွမ္းလာသျဖင့္ ၁၈၈ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ (Verbal agreement)
သေဘာတူခဲ့သည္၊ အဂၤလိပ္တို႔က နာဂေတာင္တန္းတြင္ စစ္အေျခခံစခန္း
(Military Base) ထားရန္ ေတာင္းဆိုလာသျဖင့္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္
အေႏွာက္အယွက္မျပဳပါက စစ္အေျခခံစခန္း ထားႏိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ၊ အဂၤလိပ္တို႔မွစာအေရးအသားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း။ နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလက္မခံသျဖင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္သာ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္အဂၤလိပ္တို႔၏ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းတြင္လည္း မည္သည့္နာဂလူမ်ဳိးႏွင့္မွ စာခ်ဳပ္စာတမ္း(Treaty) မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးထားသည္ကို သူတို႔၏ မွတ္တမ္းစာ (Aitchsa Treaties, engagement and Sanads) တြင္ ေတြ႔ရသည္၊ ဤသို႔ျဖင့္ နာဂလူမ်ဳိးတို႔သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ ႏွင့္ မိမိ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆံုးရံႈးလႊဲအပ္ခဲ့သည့္အညံ့ခံစာခ်ဳပ္ မရွိခဲ့ေပ။
သို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရသည္ နာဂေတာင္တန္းတြင္ သူတို႔၏ စစ္အေျခ
စိုက္စခန္းခ်သည္မွ၍ သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား (Administration)ကို စတင္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၈၈ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အထိ နာဂနယ္ေျမ ေလးပံုတစ္ပံုကိုအဂၤလိပ္တို႔က (၆၇) ခုႏွစ္လုံးလံုး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ က်န္ေသာနယ္ေျမ ေလးပုံသုံးပုံ (ဗမာျပည္ရွိ နာဂနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္) အား မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမ (Un-adminstered Area) (ဝါ) လြတ္လပ္ေသာ နာဂ (Free Nag) ဟူ၍ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

(၁) နာဂႏိုင္ငံေရးစတင္လာပံု

၁၉၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္
စစ္အတြင္းတြင္ လုပ္အားေပးရန္ နာဂလူမ်ဳိး ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အား ဥေရာပတိုက္သို႔
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာ
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ တိုင္းတပါးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ နာဂမ်ားသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊
လူမႈေရးတို႔ကို ျမင္လာသျဖင့္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားတြင္လည္း ေနာင္ေရးအတြက္ ေျပာပိုင္ခြင့္ ရွိေသာအဖြဲ႔အစည္းတခု ဖြဲ႔စည္းရန္လိုေၾကာင္း သိလာၾကရသျဖင့္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂကလပ္(Naga Club) ကို ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ဆီမြန္ (simon) အမွဴးျပဳေသာ British Statutory Commission (or) ဆီမြန္ ေကာ္မီရွင္သည္ နာဂလန္း ကိုဟီးမားၿမိဳ႕(Kohima)သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရွင္သည္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူတို႔၏ေနာင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ သေဘာထားရွိသည္ကို ေလ့လာရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ “နာဂကလပ္”အမည္ျဖင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္(Memorandum) ေရးၿပီး တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုစာတမ္းသည္ နာဂသမိုင္းတြင္ပထမဦးဆံုး အေရးအသားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ စာျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေရးခဲ့သည္မွာ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကုလားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေသြးသားအားျဖင့္ေသာ္၎၊ စာေပစကားႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈေသာ္၎၊ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ဓေလ့စရုိက္မ်ားအပါအဝင္ လူမႈေရးရာ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ေသာ္၎ လံုးဝ ကြာျခားသည္။ ထို႔ျပင္ေရွးပေဝသဏီမွစ၍ ကုလားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟ မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ နာဂေတာင္တန္းအား အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာ စီမံကိန္းတြင္ မပါဝင္ေစဘဲ။ထိုစီမံကိန္း၏ အျပင္ဘက္တြင္ ထားေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိးမ်ားသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရးေပးၿပီး မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားပါက နာဂႏိုင္ငံအား အိႏၵိယ
လူမ်ဳိးမ်ား၏ လက္ေအာက္သို႔ ေပးမသြားရန္။ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဘိုးဘြားလက္ထက္ အစဥ္အဆက္ကတည္းက လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း မိမိဖာသာမိမိတို႔လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ရပ္တည္ သြားလိုေၾကာင္း ေရးသားတင္သြင္းခဲ့သည္။ဆီမြန္ေကာ္မီရွင္သည္ ထိုနာဂကလပ္၏ စာတမ္းကို ၿဗိတိသွ်လြတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ အိႏၵိယအက္ဥပေဒအရ နာဂေတာင္တန္းအား အိႏၵိယျပည္မတြင္မပါဝင္ေစဘဲ ျခြင္းခ်န္နယ္ေျမ (Naga Hills Excluded Area) ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

(၂) ဒုတိယကမႀာစစ္ ေနာက္ပိုင္း နာဂႏိုင္ငံေရး၊
ဒုတိယကမၻာစစ္ အစပိုင္းတြင္ နာဂလူမ်ဳိးတို႔သည္ ဂ်ပန္မ်ားအား အကူအညီေပးခဲ့
သည္။ သို႔ရာတြင္ နာဂမ်ား အေပၚ ဂ်ပန္မ်ားက ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ ဆက္ဆံလာေသာအခါ မဟာမိတ္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ထိုသို႔ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ားမွာဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ပါလာေသာ အိႏၵိယစစ္သားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ မၿပီးမွီ နာဂေတာင္တန္းတြင္ေနာက္ဆံုးၿဗိတိသွ် ခရုိင္ဝန္မင္းႀကီး
သည္ Sir Pawsay ျဖစ္သည္။ ထိုခရုိင္ဝန္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ (Naga Hills District Tribal Council-NHDTC) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို သို႔ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- အာသန္ျပည္နယ္အတြင္း နာဂေတာင္တန္းသည္ အထူးခရုိင္(Autonomous District) အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္ၿပီးစ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔တြင္ ထို NHDTC အစည္းအေဝး က်င္းပရန္
ေဝၚခါး (Wakha) ၿမိဳ႕တြင္ နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ား စုရုံးလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔စုရုံး
တက္ေရာက္ လာခဲ့ၾကေသာ နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ NHDTC အစား“နာဂအမ်ဳိးသား ေကာင္စီ-နအက (Naga Nation Council-NNC)” ကို ဖြဲ႔စည္း၍နာဂႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိန္းရန္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ နာဂအမ်ဳိးသားေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီး ေကာ္မရွင္
(British Cabinet Commission) သည္ အိႏၵိယၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီသို႔
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအခါ နအက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၉)
ရက္ေန႔တြင္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ေရးၿပီး ထိုဝန္ႀကီးေကာ္မရွင္ကို ေပးခဲ့သည္။ ထိုစာတြင္
ေရးခဲ့သည့္ အဓိကအခ်က္မွာ “နာဂ၏ ေနာင္ေရးသည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ အၾကြင္းမဲ့
အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ မခ်ည္ေႏွာင္ရာ၊ မေဆြးေႏြး မတိုင္ပင္ဘဲ မည္သည့္ တင္ျပခ်က္ကိုမွ လက္ခံမည္မဟုတ္္” (The Naga future would not be bound by the arbitrary decision of the British Government. And any recommendation without consultation would not be accepted.)
ဟု ေရးသားခဲ့သည္၊
ထို႔ျပင္ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚ ျပသည့္အတိုင္း ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ Sir.Robert Reid ႏွင့္ Sir. Rijinald Coupland တို႔သည္ မြန္ဂိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ နာဂလူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိၾကေသာ ေတာင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ဗမာျပည္ဘက္တြင္ ျခြင္းခ်န္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ကရင္နီ စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးအား ၿဗိတိသွ် ဦးေသွ်ာင္ ကိုလိုနီ (British Crown Colony) အျဖစ္ဆက္လက္၍ ထားရွိရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္အား Cpupland Plan ဟုေခၚတြင္ ခဲ့သည္။အစီအစဥ္သည္ မြန္ဂိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား အိႏိၵယႏွင့္ဗမာႏုိင္ငံတို႔တြင္ မပါဝင္ေစပဲ သီးသန္႔ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ထိုေကာပ္ပလန္ စီမံခ်က္ကိုလည္း နာဂအမ်ဳိးသားေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလက္မခံပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ နာဂေခါင္းေဆာင္ ဦးဖီဇိုသည္ Manipur, Assam, Maghalaya, Mizuramစသည့္နယ္ေျမမ်ားသို႔ လွည့္လည္၍ မိမိဖာသာလြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဦးဖီဇို၏အၾကံေပးခ်က္ကို လက္မခံပဲ အိႏိၵယျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ ေပါင္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။တဘက္တြင္လည္း ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းတို႔က ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေဖေဖၚရီလတြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္ပလန္
စီမံခ်က္သည္ အဖက္ဖက္မွ ပယ္ခ်လ်က္သားျဖစ္ခဲ့သည္။
ထိုမွ်မက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇-၂၈) ရက္မ်ားတြင္လည္း နအကေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီ (Sir.Clement Attlee)ႏွင့္ Lord Simon, House of Lordd (၁၉၂၉-ခုႏွစ္တြင္လာခဲ့ေသာ ဆီမြန္
ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးမ်ား) ထံသို႔ ထပ္မံ၍ Memorandum ေရးၿပီး ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္
ေပးခဲ့ေသာစာတမ္း မိတၱဴေကာ္ပီႏွင့္ အတူတြဲကာ ေပးခဲ့သည္။ ထိုစာတြင္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားအားအိႏၵိယႏိုင္ငံ.ႏိုင္ငံေရး ပင္လယ္ထဲသို႔ ပစ္မသြားရန္ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက အိႏၵိယႏိုင္ငံအားလြတ္လပ္ေရးေပး၍ ျပန္သြားေသာအခါ နာဂမ်ားအား မိမိဖာသာ ဘိုးဘြားစဥ္ ဆက္ကအစလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္လာသည့္ အတိုင္း ေနႏိုင္ရန္ ခ်န္ထားခဲ့ပါရန္ ပန္ၾကားခဲ့ျပန္သည္။
အိႏၵိယတိုက္ငယ္ (Indian Sub-continent) တြင္ ရွိၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားက
အိႏၵိယ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္ရန္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
နာဂလူမ်ဳိးမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မျပဳခဲ့ပါ၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နာဂလန္းသို႔ ေစလြတ္ကာ ေမလ(၁၉) ရက္ေန႔မွစ၍ သံုးရက္တိုင္ နာဂအမ်ဳိးသားေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္၊၊ ထိုအခါ အိႏၵိယအစိုးရက နာဂအမ်ဳိးသားမ်ားကို အိႏၵိယျပည္ေထာင္စုတြင္ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း အိႏၵိယအစိုးရ အေနျဖင့္ အထူးျပည္နယ္ (Autonomous State)သတ္မွတ္ၿပီး နာဂမ်ားကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုစည္ရုံးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း နအက-ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လံုးဝ လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္၊၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္မလာခင္ နာဂႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္၊၊
ထို႔ေနာက္တြင္ နအက ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈ ရရွိရန္အတြက္ အိႏၵိယ
အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ (Indian National Congress)သည္ နာဂလန္းသို႔
အာသန္ျပည္နယ္ဘုရင္ခံ(Governor-Arkbar Ali Hydari) ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ဇြန္လတြင္ ေစလြတ္၍ ထိုလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ အခ်က္(၉) ခ်က္ပါ (9-Point Agreement)စာခ်ဳပ္ကို နာဂအမ်ဳိးသားေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေစခဲ့သည္၊၊ဤစာခ်ဴပ္ကုိ ဆယ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ (Ten year agreement) ဟုလည္း ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ နအက-အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး-အပါအဝင္ေျမေပၚေျမေအာက္-သယံဇာတ အားလံုးအေပၚ အာဏာေပးခဲ့ၿပီး။ ၎စာခ်ဳပ္ သက္တမ္း(၁ဝ)ႏွစ္ ျပည့္ပါက နာဂလူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ထိုစာခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုးရန္ ေသာ္၎ သို႔မဟုတ္နာဂလူမ်ဴိးမ်ား၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ အိႏၵိယ အစုိးရႏွင့္ အျခားစာခ်ဴပ္ အသစ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ေသာ္၎ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု အသိအလင္း ေရးသားခဲ့သည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ထိုစာခ်ဳပ္အရ ဆယ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ နာဂႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္မည္ဟု ေျပာလာေသာအခါ အိႏၵိယအစုိးရက ထုိစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္မေဖၚေတာ့ဘဲ သူတို႔ဖာသာ တစ္ဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့သည္၊၊ ထိုစာခ်ဳပ္ တရားမဝင္ေတာ့
ေၾကာင္းကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အာသန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က နာဂကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တရားဝင္ေျပာခဲ့သည္၊၊ ထို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခ်က္ (၉)ခ်က္ပါစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေတာင္းဆိုလာေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့သည္။
အထက္ပါစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ပင္ အာသန္ျပည္နယ္
ဘုရင္ခံ Akbar Hydari က နာဂမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္မွာ နာဂမ်ားအေနျဖင့္
အိႏၵိယျပည္ေထာင္စုထဲ ပါဝင္ရန္ ျငင္းၿမဲျငင္းေနပါက အိႏၵိယအေနျဖင့္ အင္အားသံုး၍
နာဂတိုင္းျပည္ကို သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္္းေျခာက္ခဲ့သည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ နအက-ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဦးဖီဇို (Phizo) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေစလြတ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီႀကီးကို နယူးေဒလီတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုကာ နာဂအေရးကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္၊၊ နာဂလူမ်ဳိးသည္ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း။ နာဂနယ္ေျမကို အိႏၵိယက မပိုင္ေၾကာင္း။ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ သဂုတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ မိမိဖာသာ မိမိလြတ္လပ္ေရးေၾကျငာမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံအား တုိက္ခိုက္လာတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အျမဲတမ္း ခုခံတိုက္ခဲ့သည့္အတုိင္း အိႏၵိ ယႏိုင္ငံက ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ႏိုင္ငံအား တုိက္ခုိက္လာပါက တေယာက္တည္းက်န္သည္အထိ မိမိႏိုင္ငံကုိ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မဟတၱမဂႏၵီႀကီးအားအသိအလင္း ေျပာခဲ့သည္၊၊ ထိုအခါ မဟတၱ မဂႏၵီႀကီးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ မေနခ်င္၍ ၿဗိတိသွ်မ်ားအခု ျပန္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူနာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း အိႏၵိယ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ မေနလိုပါက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏အျပင္ဘက္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေရးေၾကညာရန္သဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ ေစာင့္ေနရန္ မလို ေၾကာင္း ယေန႔ပင္ ေၾကညာႏိုင္ေၾကာင္း
ေျပာခဲ့သည္၊၊ အိႏၵိယ အေနျဖင့္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ျပဳကာ အိႏၵိယ
ျပည္ေထာင္စုထဲသို႔ သြတ္သြင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း နာဂမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ
တိုင္းျပည္အျဖစ္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္၊” ထိုအခါ နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ားမွအာသန္ျပည္နယ္ ဘုရင္ခံက အင္အားသံုးၿပီး နာဂမ်ားအား အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္း သြတ္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ျပန္ေျပာျပရာ မဟတၱမဂႏၵိႀကီးက “အိႏၵိယအေနျဖင့္ဤသို႔ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း အကယ္၍ အိႏၵိယသည္ ထိုသို႔ အင္အားသံုးမည္ ဆိုပါကနာဂတစ္ေယာက္ကိုမွ် မသတ္မွီ က်ေနာ့္အား အရင္ပစ္သတ္ပါ”ဟု မိမိသည္ အိႏၵိယအစိုးရအားေျပာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္၊၊ ထိုသို႔အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ယူၿပီး နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္သဂုတ္လ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မြန္ဂို မ်ိဳးႏြယ္စုထဲတြင္
နာဂလူမ်ိဳး တမ်ဳိးတည္းကသာ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာျဖစ္ခဲ့သည္၊၊ ထိုေၾကျငာစာတမ္းကိုကုလသမဂၢသို႔၎၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား၎ ခ်က္ခ်င္း သံႀကိဳးရုိက္ ေပးပို႔ခဲ့ည္၊၊ ထို႔ျပင္ၿဗိတိသွ်-အိႏၵိယ အစိုးရအားလည္း တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္၊၊ ေနာက္တစ္ေန႔သဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရး ေပးေၾကာင္း
ေၾကျငာခဲ့သည္၊၊
တဖန္ ယခုလက္ရွိ အိႏၵိယျပည္နယ္အားလံုးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကို
လက္ခံေၾကာင္း ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္၊၊ထိုအခါ၌လည္း နာဂမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ ကို လက္မခံေၾကာင္း ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ နာဂအမ်ိဳးသားေကာင္စီမွ တင္ၾကိဳေၾကျငာခဲ့သည္၊၊ ထိုေၾကျငာခ်က္ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢသို႔၎ နယူးေဒလီ ၿမိဳ ့ေတာ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ
သံရုံးအားလံုးသို႔၄င္း ေပးပို႔ခဲ့သည၊္၊ ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ရက္အားအိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုေန႔ (Republic Day) အျဖစ္ သတ္မွတ္လာခဲ့သည္၊၊
ထို ့ေနာက္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားသည္
လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္ လက္မပံုစံေပး (Plebiscite) ဆႏၵခံယူပြဲ
က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နအက ဥကဌ ဦးဖီဇိုက အိႏၵိယအစိုးရ သမၼတအား တရားဝင္
အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္၊၊ ထိုဆႏၵခံယူပြဲသို႔ အိႏၵိယအစိုးရက ေလ့လာသူမ်ား ေစလြတ္ေပးပါရန္လည္း ပန္ၾကားခဲ့သည္၊၊ ထိုသို႔ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ နာဂအမ်ဳိးသား ေကာင္စီမွ ဦးေဆာင္၍ ထိုဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္၊၊
ထုိဆႏၵခံယူပြဲတြင္ နာဂလူမ်ဳိး ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းက နာဂလူမ်ဳိးသည္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ
အျဖစ္သာ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မပံုစံေပး၍ ဆိုင္းထိုး ခဲ့ၾကသည္၊၊ ထိုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ နာဂျပည္သူလူထုက နာဂအမ်ဳိးသားေရးတြင္ ေျပာပိုင္ ဆိုပိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္(Mandate) ကို လည္း နာဂအမ်ိဳးသားေကာင္စီအား တညီတညြတ္တည္း ေပးခဲ့သည္၊၊
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပထမ ဦးဆံုးေသာ
အေထြေထြ မဲေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္၊၊ နာဂႏိုင္ငံသည္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိပ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ နာဂႏိုင္ငံတြင္ မဲပံုးလာေထာင္ခဲ့သည္၊၊ သို႔ေသာ္ နာဂ လူမ်ဳိးတို႔သည္အိႏၵိယလူမ်ဳိးမဟုတ္။ နာဂႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမဟုတ္ဟူ၍ နာဂလူမ်ဳိးအားလံုးက တညီတညြတ္တည္းျဖင့္ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကိုပယ္ခ်ခဲ့သည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိ။ မဲတျပားမွမရရွိဘဲ မဲပံုးမ်ားကို အလြတ္ျပန္ သယ္ေဆာင္ သြားခဲ့ရသည္၊၊ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္႔ က်င္းပေသာအခါ နာဂ ႏိုင္ငံတြင္ မဲပံုးေထာင္ရန္ကိစၥကိုပင္ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စိတ္မကူး ဝံ့ခဲ့ၾကေတာ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး နာဂမ်ားအား မဲထည့္ခိုင္းေစခဲ့သည္မွစ၍နာဂႏိုင္ငံတြင္
အိႏၵိယအစိုးရ၏ မဲေရြးေကာက္ပြဲ စတင္ လာခဲ့သည္၊၊
၁၉၅၂ ခု ႏွစ္ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန ့တြင္ ဦးဖီဇို အမႉးျပဳေသာ နာဂကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယျမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီတြင္ အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေနရူး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္၊၊
ထိုအခါ ဦးေနရူးက သူ႔စားပြဲကို လက္သီးျဖင့္ ထုျပီး “ေကာင္းကင္ၿပိဳက်ပါေစ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာကြဲသြားပါေစ၊ ေသြးျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီး နီရဲသြားပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ဂရုမစိုက္ဘူး။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူဘဲလာလာ ကၽြန္ေတာ္ဂရုမစိုက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္နာဂေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္လပ္ေရး ေပးမွာမဟုတ္ဘူး”ဟူ၍ ႀကိမ္းေမာင္း ေအာ္ဟစ္
ေျပာဆိုခဲ့သည္၊၊ ထိုအခါ နာဂေခါင္းေဆာင္ ဦးဖီဇိုက ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ဦးေနရူးအား အသိေပးေျပာခဲ့သည္မွာ။ “ဦးေနရူး ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာဂေတြက အိႏၵိယဆီက လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းေနတာမဟုတ္ဘူး။ အိႏၵိယကလည္း နာဂေတြကိုဘာမွ ေပးစရာမရွိဘူး။ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ လာရျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေရးအတြက္လာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ဦးေနရူး၏ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုမႈကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမ႔ြစြာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္၊၊ ထိုအခါ ဦးေနရူးက အယွက္ရျပီး နာဂေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ထျပန္ေသာ
အခါ သူကိုယ္တိုင္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္၊၊ အိႏိၵယလူမ်ိဳးတို႔၏ ထံုးစံမွာ မိမိထက္အဆင့္အတန္းနိမ့္သည္ဟု ထင္ရသူမ်ား ထျပန္ေသာအခါ ထိုသို႔ထ၍ တံခါးဖြင့္ေပး ျခင္းမရွိပါ၊၊

(၃) အိႏိၵယ က်ဴးေက်ာ္လာမႈ

၁၉၅၃ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃ဝ)ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရူး (Nehru)
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု တို႔သည္ နာဂလန္းကိုဟီးမားၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္၊၊ ထိုေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးအား နာဂလန္း၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္စာတမ္းတင္သြင္းရန္ နာဂေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ နာဂလူမ်ဳိး တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္၊၊ သို႔ရာတြင္ အစည္းေဝးစသည့္ အခ်ိန္႔ အိႏၵိယႏိုင္တငံ အာသန္ျပည္နယ္ ခရုိင္ဝန္က နာဂမ်ားအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္
Interview ေတြ႔ဆံုျခင္းကို၎ Memorandum စာတမ္းေပးသြင္းျခင္းကို၎ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာ

No comments: