Thursday, March 6, 2014

ခရိုင္မီးယား ေရာဂါ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာေလမည္

 
 
ခရိုင္မီးယား ေရာဂါ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာေလမည္
နိဂံုးပိုင္း

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

တပ္မေတာ္ အၾကီးကဲမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ယခု (ဦးခင္ညြန္႕)မွ ၀ ေဒသ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ေသာ ေၾကာင္႔ ယေန႔တိုင္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာက် ႏွစ္သက္ေနလ်က္ ရိွေနသည္႔အျပင္ ဦးခင္ညြန္႔ထံသို႔ ပံုမွန္ ၀င္ထြက္လ်က္၇ိွေနသည္ကို စာေရးသူ သိရသည္။

တခ်ိန္က အာဏာသိမ္းခဲ႔ေသာ န၀တ(ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕) ျပီးေနာက္ နအဖ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး အဖြဲ႕) တို႔မွ ၄င္းတို႔ အေနျဖင္႔ အျပစ္မဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ရဟန္း တို႔ေပၚ ၾကဴးလြန္ထားေသာ ရာဇ၀တ္မွဳေျမာက္သည္႔ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မွဳတို႔အား ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ ၀င္ေရာက္ပတ္သက္လာလ်ွင္..တရုတ္ျပည္အစိုးရ၏ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရးအေထာက္ပ႔ံမ်ား လြယ္လင္႔တကူ ရယူႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ယခင္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင္႔တင္မက တရုတ္ ျမန္မာ နယ္ျခား ၀န္းက်င္မွ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင္႔ တဖက္လွည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခဲ႔ျပီး တရုတ္ျပည္ၾကီးနွင္႔ ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖါက္ႏိုင္ရန္ ၀ ေဒသတခုလံုးအား ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပထားေပးထားျပီး အေႏွာက္ယွက္ မရိွေအာင္ ယာယီ ေခ်ြးသိပ္ခဲ႔ရာမွ ယေန႔ ၀ တို႔၏ ျပင္ဆင္မွဳသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆံုးသတ္သြားေသာ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွဳ ေနာက္ပိုင္း ၾကီးမားေသာ တရုတ္ျပည္မွ က်ားကန္ အေထာက္ပံေပးထားသည္ အဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္ေနေလသည္။

လက္ရိွ ယေန႔ ၀ ေဒသ၏ စစ္အင္အားမွာ တေျဖးေျဖးႏွင္႔ ၾကီးသထက္ ၾကီးလာေနေလျပီ…လက္ရိွအေျခေနမွာပင္ ၀ တပ္မေတာ္၏ စြမ္အင္အျပည္႔ လက္နက္အျပည္႔စံုျဖင္႔ အဆင္သင္႔ရိွေနေသာ အင္အားမွာ ေလးေသာင္း ငါးေထာင္မ်ွ ရိွသည္ဟု အေမရိကန္ စိအိုင္ေအမွ တင္သြင္ထားေသာ အစီ၇င္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားေလသည္။

၀ေဒသ တြင္းရိွ ေနထိုင္ေနေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္ တကယ္႕လက္ေတြ႕မွာ ၀ေဒသမွတ္ထုတ္ေပးထားေသာ ၀ လူမ်ိဳးေရး၇ာ မွတ္ပံုတင္ ႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု လူမ်ိဳးတခုအျဖစ္ လက္ရိွတည္၇ိွေနေသာ အေျခေနမွာ ၀ ေဒသ တခုလံုး၏ ၅၇ ရာႏုံန္း ခန္႔၇ိွသည္ဟု သိရ၏။

၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမွ လက္ရိွ စစ္အင္အား ေလးေသာင္း ငါးေထာင္အျပင္ ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင္႔ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအရံတပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း ရိွေသးသည္ဟု သိရျပန္သည္။ အဆိုပါ အရံတပ္ဖြဲ႕ ဆိုေသာ ျပည္သူ႕စစ္ ႏွင္႔ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအင္းအားမွာ တစ္ေသာင္း၀န္းက်င္မ်ွ ရိွေၾကာင္း ၀ ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေရးေထာက္လွမ္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာ နဆက မွ ေနာက္ဆံုး ၄င္းတို႔ ဌာန ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳခင္ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားေလသည္။
၀ ေဒသတေလ်ာက္တြင္ လံဳျခံဳေရးႏွင္႔ ခံစစ္စခန္းေပါင္း ၂၄၈ ခုအား ေခတ္မွီ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားသည္႔အျပင္ ၀ ေဒသ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အရာ၇ိွမ်ား၏ ၈၀ ရာႏုံန္းမွာ တရုတ္ျပည္မွ တရုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္မွ အသြင္ေျပာင္းလာသူမ်ားပါ၀င္ျပီး တရုတ္ျပည္ဘက္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ..လက္ရိွ ၀ေဒသ ဗဟိုႏွင္႔ (၃) မိုင္မ်ွေလာက္ ေ၀းေသာ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ လာေရာက္ပို႔ခ်ေပးေနေသာ အရာ၇ိွ အရာခံ စစ္ဗိုလ္ေလာင္းတကၠသိုလ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းတခု အခိုင္မာ ၇ိွေနေလသည္။
ထို႔အျပင္ ၀ ေဒသ တြင္ တရုတ္ျပည္မွ လာေရာက္သင္ၾကားေပးေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားထိပင္ရိွေနျပီး ထိုအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္သြားသူမ်ား၏ ၅၀ ရာႏုန္းေက်ာ္မွာ တရုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ၀င္သြားကာ တရုတ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသို႕ အလုပ္လုပ္ရင္း ေက်ာင္းဆက္လက္ တက္ေ၇ာက္သင္ယူေနၾကေလ၏။

ထိုထက္ ပိုထူးျခားေသာ သတင္းတပုဒ္မွာ ၀ ေဒသမွ ထူးခ်ြန္ေသာ သူမ်ား ၁၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သည္ တရုတ္ျပည္ ဘရင္က်င္းျမိဳ႔ထိသို႔ပင္ သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင္႔ အဆင္ျမင္႔နည္းပညာမ်ားအပါ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကျပီး ၀ ေဒသ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) တေန႕တခ်ိန္တြင္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ ဒီမိုခရက္တစ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္၇န္ လံုးပမ္း အားစိုက္ေနေၾကာင္း India Time သတင္းစာၾကီးတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားေလသည္။
လက္ရိွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၇ိွေနေသာ အစိုးရသည္ ၀ ေဒသတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင္႕ ရိွေသာ ဥပေဒ အာဏာအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ လံုးလံုးမ်ွ ရ၇ိွ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရိွေသာ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ား တရားရံုးမ်ား ကိုပင္ ထားရိွခြင္႔ ဆံုးရွဳံးေန၇ျပီး ၀ ေဒသဘက္မွ တင္ျပလာသည္႔ အခ်ိဳ႔ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားကိုပါ ထပ္ေဆာင္းေပးေနရသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ မွ အၾကီးတန္း၀န္ထမ္းတဦးက စာေရးသူအားေျပာျပေလသည္။

လက္ရိွျမန္မာ႔တပ္မေတာ္မွ အင္စတီးက်ဴးရွင္း ေခၚ တပ္မေတာ္ မဏၰိဳင္တခုလံုးတြင္ ဌာနခြဲေပါင္း ( ၂၆) ခု၇ိွသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါဌာနခြဲမ်ားတြင္ လိုအပ္သမ်ွ အရာအားလံုးတို႔၏ (၈၀)ရာႏုံန္းမ်ွေသာ အရာအားလံုးတို႔အတြက္ တရုတ္ျပည္အစိုးရကို အဓိက အားကိုးအားထားျပဳေနရေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနေလသည္။ လက္ရိွတပ္မေတာ္မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီ၏ ဖက္ဆပ္ လုပ္ကိုင္မွဳဆိုင္ရာ ကုမၼဏီလုပ္ငန္းေပါင္း အမ်ိဳးစားခြဲ (၃၆) ခုသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ၆၈ ရာႏုံန္းထိ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနျပည္ တရုတ္ျပည္မကို တိုက္ရိုက္ အမွီသဟဲျပဳကာ တိုင္းျပည္စီးပြါးေရးအား လက္၀ါးၾကီး အုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔၇ိွရသည္။

ယေန႔တပ္မေတာ္၏ တိုင္းျပည္အေပၚ စီမံကိုင္တြယ္ေနေသာ အေျခေနမ်ားအား အေသးစိတ္ ေလ႕လာၾကည္႔မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ႏွင္႔ ေတာင္ဘက္ေဒသတို႔တြင္ရိွေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းျခင္း အေပ်ာ႔ဆြဲျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ို္င္းမ်ား တည္ခင္းျခင္းျဖင္႔ တဖက္ကို ျငိမ္သက္ေအာင္ လုပ္ေနေစကာမူ ၀ ေဒသအား ၀ိုင္းပတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ျမန္မာၿပည္၏ အေရွ႔ေျမာက္ေဒသ ပိုင္းတြင္ ရိွေသာ တိုင္းရင္းသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား နာရီမလပ္ ေနစဥ္ စစ္ခင္းျခင္း အင္အားသံုးသတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္နွင္႔ ကယာျပည္နယ္အထက္ပိုင္းတို႔မွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တက္လာျပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းစစ္ေျပး ဒုကၡသယ္ တသိန္း သံုးေသာင္းမ်ွ ၇ိွေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကူညီေထာက္ပံေရးအဖြဲ႔မွ ေလ႕လာေကာက္ယူ ေစာင္႔ၾကည္႕ေနေသာ မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖၚျပထား၏။

သို႔ေသာ္ ယေန႕ ျမန္မာ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ အပါ၀င္ အျခားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေတာ္သင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနလာျပီး မၾကာေသာ ကာလတခုတြင္ ကုလသမ၈ၢ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္ဆင္ေနျခင္းမွာ တရုတ္တို႔ထံမွ စစ္လက္နက္အေထာက္ပံမ်ားျဖင္႔ ၀ ေဒသမွ ၾကီးမားေသာလက္နက္ကိုင္ အင္အားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ဆိုေသာ အျမင္ျဖင္႔ ၾကိဳးပမ္းေနရကာ ၀ ေဒသမွ တရုတ္တို႔၏ အကာကြယ္ အေထာက္္ပံ႕ျဖင္႔ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ ခြဲထြက္လာမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ေနာက္က်ေသာ ဆင္ၾကံ ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္အစိုးရ၏ ျပင္းထန္ေသာ ဗီဒိုအာဏာက်င္႔သံုးမွဳအား ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာမ်ား အလူးလဲ ခံရဖြယ္ မျမင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သို႔တင္မက ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးေပၚ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခေနတရပ္အရ ႏိုင္ငံသားအားလံုး စစ္မွဳ မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္မွာ သမာရိုးက် ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖင္မႏိုင္ပဲ ပဲဟင္းစားသကဲ႔သို႕ပင္ အာဏာတည္ျမဲေရးႏွင္႔ မိမိ တို႔ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေရးကိုသာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔ေသာ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရရွည္ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တည္တံ႕ ခိုင္ျမဲေရးဟု အေၾကာင္းျပထားေသာ ၄င္းဥပေဒ ၂၀၀၈ ျပဌာန္းထားခ်က္ထဲတြင္ ထည္႔သြင္းရျခင္းျဖစ္ေနျပီး ၀ တို႔ ခြဲထြက္ ကာ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလာပါက ျမန္မာ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိမိတို႔ ၾကီးပြားေရးကိုသာ အာရံုထားခဲ႔ေသာအမွားယြင္းၾကီး တခုအတြက္ ဖာေထးျပင္ဆင္ရန္ လက္ရိွ ဆင္းရဲဒုကၡ ေန႕တဓူ၀ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ား၏ အင္အားကို အသံုးခ်ကာ ၀ ေဒသ ျပန္လည္ ရရိွေရးအတြက္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ စေတးေပးဆပ္ တိုက္ပြဲ၀င္လာၾကရန္ အမ်ိဳးသားေရး အသြင္ မ်ိဳးခ်စ္ မာန္ၾကြမ်ားအျဖင္႔ ၀ါဒမွုဳိင္းတိုက္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ၀ ေဒသအတြက္ တပ္မေတာ္ မွ အသံုးခ်ရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း စာေရးသူ ေတြ႔ရသည္။

အားလံုးကိုျခံဳၾကည္႕ေသာ္ ယေန႔ ၀ ေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္တြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ၀ိုင္းသို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ တိုင္းရင္းသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အသီးသီးတို႔၏ ကိုယ္စား (UNFC) ဟု ေခၚေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီသို႔ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္ ႏိုင္မွဳ မရိွရျခင္းမွာ ၀ တို႔တြင္ စနစ္တခ် တရုတ္ျပည္မွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ လမ္းစဥ္ အခိုင္မာပင္ ရိွေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေပမည္။

ထို႔အျပင္ ေဖၚျပပါ (UNFC) မွေတာင္းဆိုေနေသာ ဖယ္ဒရယ္ တပ္မေတာ္တခု ဖြဲ႔စည္းေရးအား ျမန္မာစစ္ဘက္မွ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရိွသလို ၀ ေဒသ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း ပယ္ခ်ထားေသာ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ တခု ဖြဲ႔စည္းပါက လက္ရိွ တပ္မေတာ္တြင္း ျပန္လည္ စီမံဖြဲ႕စည္းမွဳႏွင္႔ အက်ိဳးျမတ္မ်ားအား ခြဲေ၀ခံစားေပးရမွဳတို႔အား ျမန္မာ႕တပ္မေတာ္ဘက္မွ မလိုလားျခင္းႏွင္႔ ၀ ေဒသ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာျပီး အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ပါက ၄င္းတပ္မေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနရမည္ျဖစ္ျပီး ခြဲထြက္ကာ တိုင္းျပည္တခု ထူေထာင္ရန္ဆိုေသာ အေျခေနတခု ျပက္ျပားသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္၍ ပယ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါသည္။

သို႔ေၾကာင္႔ ယေန႔ ခရိုင္မီးယာျပသနာသည္ လြယ္လြယ္ႏွင္႔ ေျဖရွင္း၍ မရေအာင္ ရုရွားတို႔မွ ၀င္ေရာက္ပတ္သက္ထားသကဲ႔သို႔ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း လြယ္လြယ္ႏွင္႔ ေျဖရွင္းမရေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႕၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ မိုက္မဲ မွားယြင္းမွဳမ်ားအား အပစ္မဲ႔ေသာ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား စေတးခံ အနာခံ၍ အနာဂတ္တြင္ ေျဖရွင္းေပးရစရာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္းပါ………

စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္

စာေရးသူ၏ စာလံုးေပါင္း မွားယြင္းခ်ြတ္ေခ်ာ္မွဳမ်ားသည္ စာေရးသူမွ အသဲသန္လုထားရေသာ အခ်ိန္ကေလးျဖင္႔ ေရးသားတင္ျပေနရေသာေၾကာင္႔ မွားယြင္းမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ေဆာင္းပါး ဖတ္ရွဳ႕ျပီးမွသာလ်င္ အနာဂတ္ေကာင္းအတြက္ ကြန္မန္႔မ်ားေရးေပးၾကပါရန္

No comments: