Friday, February 21, 2014

တဆင့္ တိုးလာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကုိင္မႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ေရး

 
 
တဆင့္ တိုးလာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကုိင္မႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ေရး
မၾကာမီ ကာလအတြင္း၌ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ တားဆီးေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ ၿဖစ္ပြား ခ့ဲပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္ တားဆီးသူမ်ားဟာ သကၤန္း ဝတ္ထားသူေတြ ၿဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္က အစၥလာမ္ဘာသာဝင္/မူဆလင္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ ေဟာေျပာျခင္း မျပဳရဘူးဆိုၿပီး တားျမစ္ၾကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္တို႔ ဆုိတာေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားအတြင္း (ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မိတၱီလာ၊ ဥကၠံတုိက္ႀကီး၊ လားရိႈး၊ ထန္းကုန္း စသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္) ေပၚေပါက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခုတုံးလုပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕မႈမ်ားသည္ လူ႔အသက္ႏွင့္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အစရွိေသာ ႐ုပ္ဝတၱဳမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ၿဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္မွာလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔ အစိုးရဟာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ လက္ပုိက္ ၾကည့္ေန ခဲ့ပါတယ္။

ယခု ေပါင္းတည္ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဟာေျပာပြဲ၊ မ်က္ပါးရပ္ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္တို႔ကိုပါ တဆင့္တိုး ရန္မူ ၿခိမ္းေျခာက္ လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အခြင့္အေရးေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္ၿပီး ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္ ေနသူေတြကို “ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး”တို႔၊ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္”တို႔ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြကို အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္ေျပာဆိုေနတဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ လက္ပုိက္ ၾကည့္ေန ၿပန္ပါတယ္။ မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္ တားဆုိသလို မီးစ၊ မီးပြား၊ အငုတ္၊ အတက္ ထြက္ခါစမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္၊ ဟန္႔တား၊ အေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ အခ်ိန္မီ အေရးယူ ဟန္႔တားရန္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပ်က္ကြက္ေနသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေၿခာက္ ဟန္႔တားေနသူမ်ားနဲ႔ အလိုတူ အလိုပါ သုိ႔မဟုတ္ အားေပး အားေျမွာက္ ၿပဳေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဘာသာ၊ သာသနာဆုိင္ရာ ၿပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္း ၿဖစ္ပါ တယ္။ (နအဖ)စစ္အစုိးရ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”အရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အခန္း(၈) “ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား”အခန္းရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအရဆုိလွ်င္လည္း အပိုဒ္ ၁၈ႏွင့္ ၁၉တို႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ပါ၍ အဆိုပါ ၿပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသကဲ့သုိ႔ ထင္ရွား ေနေသာ္ျငားလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရသည္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါ။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ကိုယ္စီ တာဝန္ရွိေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထု အေျချပဳ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း အားရဖြယ္ရာ မရွိပါ။ လံုေလာက္ျခင္း မရွိပါ။

PEN ျမန္မာအဖြဲ႔က ပထမဆံုးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မွာမူ ဝတ္ေက်တန္းေက်သေဘာ ဆန္လြန္းေနျခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ပို၍ဆိုးဝါးသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤသုိ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္တို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တစံုတရာ ေဝဖန္၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ ေလဟန္၊ ဥေပကၡာျပဳေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ၿပီး အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မီးရိႈ႕မႈမ်ားမွ တဆင့္တက္၍ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားလာေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အားလံုးက ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိေရာက္ေရာက္ တညီတညြတ္တည္း အခ်ိန္မီ ဝုိင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ တားဆီး ၾကရန္ လိုအပ္လွပါတယ္။

BY - ေမာင္ေက်ာ္စြာ ( ေကအိုင္စီ )

No comments: