Friday, February 21, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္သူႏုုိင္ငံေရးကုုိ ေဆြးေႏြးေရးသားတယ္ ဆုုိေသာ္လည္း မိမိအေနနဲ႔ကေတာ့ ဗုုဒၶဓမၼရွဳေထာင့္မွလည္းပဲ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုုိ စဥ္းစားသုုံးသပ္ပါတယ္။ ဗုုဒၶဓမၼဆုုိတာ ဗုုဒၶက ေရာ္ရမ္းမွန္းဆၿပီး အထင္အျမင္ကုုိ ေဟာၾကားထားျခင္းမဟုုတ္သလုုိ ဗုုဒၶရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီး ေဟာၾကားထားမႈလည္း မဟုုတ္ပါ။ သဘာဝအရွိတရားကုုိ ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ထုုိးထြင္းသိျမင္ၿပီး ေဟာၾကားထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုုဒၶေဟာၾကားထားခဲ့တဲ့ ဓမၼဆုုိတာ ဗုုဒၶပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ဗုုဒၶမပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ေလာကမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အမွန္တရားပါ။ ဗုုဒၶဓမၼဟာ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္သူနဲ႔သာ သက္ဆုုိင္တာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဗုုဒၶဓမၼဟာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ဘာသာတစ္ခုုဆုုိတဲ့ ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းထဲမွာ တည္ေနတာလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။

ဓမၼကုုိ နားလည္သူျဖစ္ေစ ဓမၼကုုိ နားမလည္သူျဖစ္ေစ မည္သူအတြက္မဆုုိ ဓမၼဟာ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတုုိင္းသာ သြားပါတယ္။ တရားဓမၼဆုုိတာ မ်က္ႏွာမလုုိက္ပါ။

ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုုိ ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆုုိးက်ိဳးေတြ၊ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုုိ လုုိက္နာမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုုိ ဗုုဒၶကုုိယ္ေတာ္တုုိင္လည္း တြန္းလွန္ဖယ္ရွား ဟန္႔တား၍ မရႏုုိင္ပါ။

ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုုိ ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆုုိးက်ိဳးေတြကုုိ ဘယ္တန္ခုုိးရွင္မွလည္း မကာကြယ္ႏုုိင္သလုုိ ဘယ္ယၾတာနဲ႔မွွွ်လည္း မတားဆီးေပးႏုုိင္ပါ။

လူနွစ္သိန္းနီးပါး အသက္ဆုုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ္မုုန္တုုိင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူလူထုုႀကီးကုုိ အကူအညီေပးဖုုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေရာက္လာၾကသူတုုိင္းဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး မဟုုတ္ၾကသလုုိ ဗုုဒၶဘာသာဝင္လည္း မဟုုတ္ၾကပါဘူး။

ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ အကူအညီေပးဖုုိ႔ ေရာက္လာၾကတဲ့ အလွဴရွင္ေတြကုုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္သူေတြ၊ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေပးပုုိ႔လာၾကတဲ့ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြကုုိ ၾကားမွ ခုုိးယူေရာင္းစား အလြဲသုုံးစားလုုပ္ၾကသူေတြဟာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီပဲယင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေရႊဝါေရာင္ ၈၈ စသည္စသည္ အေရးအခင္းအားလုုံးမွာ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖက္မႈေတြကုုိ ကုုိယ္တုုိင္က်ဴးလြန္သူေတြ အမိန္႔ေပးသူေတြအားလုုံးဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရင္း အသက္ေပးသြားခဲ့သူ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ (၉) ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ဟာ မူဆလင္ပါ။

ဓမၼပဒ၊ မိလိႏၵပဥွာ၊ ဝိသုုဒၶိမဂၢ စသည့္ ဗုုဒၶဓမၼ က်မ္းစာေပါင္းမ်ားစြာကုုိ အဂၤလိပ္ဘာသာသုုိ႔ ျပန္ဆုုိေရးသားခဲ့သူ စာေပပညာရွင္ ပါေမာကၡ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ပါ။

ဗုုဒၶျဖစ္လာခဲ့တဲ့ သိဒၶတၱေဂါတမသည္ပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မဟုုတ္ပါ။ လူအမ်ား အေခၚအေဝၚနဲ႔သာ ေခၚေဝၚသုုံးႏႈန္း ရမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ သိဒၶတၱေဂါတမဟာ ကုုလားလူမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကုုိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ရာမွာ သူ႔ရဲ႕ မ်ိဳးရုုိးနဲ႔ သူယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာတစ္ခုုတည္းကုုိ ၾကည့္လုုိ႔ မရပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားသာ ပဓာန ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မွာ အဖက္ဖက္မွာ ယုုိယြင္းက်ဆင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား ဦးေဆာင္ထုုိက္သူ သမၼတကုုိ သူ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္း သူ႔ရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာ သူ႔ရဲ႕ ရုုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ သူ႔ရဲ႕ ကုုိယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ အနစ္အနာခံမႈ စံနဲ႔သာ တုုိင္းတာပါတယ္။ ထုုိစံနဲ႔ ျပည့္စုုံသူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွတစ္ပါး အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုုိမွ် မျမင္ပါ။

မိမိဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ အျပင္မွာ တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးသလုုိ NLD မွ မည္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔မွ်လည္း မခင္မင္ပါ။ သုုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကုုိ ဓမၼအသိနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး နားလည္သိျမင္ထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သာ တုုိင္းျပည္ကုုိ ဦးေဆာင္ခြင့္ မရခဲ့ပါက ျမန္မာျပည္အတြက္ အတုုိ္င္းအတာႀကီးမားေသာ နစ္နာဆုုံးရွဳံးမႈတစ္ခုု ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ဆုုုိတာကုုိ ေလးနက္ခုုိင္မာစြာ ေျပာလုုိပါတယ္။

အရွင္စႏိၵမာ | အလင္းမ်က္၀န္း
ေဆာင္းပါး က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလင္းမ်က္၀န္းမီဒီယာသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမလ္ teol.media@gmail.com

No comments: