Friday, February 21, 2014

" ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာမ်ား "

 
 
" ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာမ်ား "
================================
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူ႕သမုိင္းတြင္ မႀကံဳစဖူး မ်ားျပားလွေသာ အေရ အတြက္ရိွသည့္ ေရကာတာမ်ားကို တည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းေရ ကာတာမ်ားႏွင့္ အ တူ ေပ ၚေပါက္လာ ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားသည္ အျခားစက္႐ုံမ်ားကဲ့သုိ႔ ေလထုကို မထိ ခိုက္ မညစ္ညမ္းေစႏုိင္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔က ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းေရ ကာ တာ မ်ားသည္ တ႐ုတ္အပါအဝင္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ျမစ္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ ေရစီးေရ လာႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကိုမူ သိသာစြာ ထိ ခိုက္ေစလ်က္ရိွသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားမွ ဓာတ္ အား ၁၂ဝဝဝဝ မဂၢါဝပ္ထုတ္ရန္ ရည္မွန္းလုုပ္ေဆာင္ေနရာ အမ်ားစုကုိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားျဖင့္ ရယူမည္ ျဖစ္သည္။ ေရကာတာမ်ားသည္ စိတ္ခ် ရသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္၊ ေရ စီးေရလာကို လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သ ျဖင့္ လူေနမႈဘဝကို တုိးျမင့္ေစႏုိင္သည္ ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ဆုိေနသည္။

သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကမူ ႏုိင္ငံ့စီးပြား တုိးတက္ ေစရန္ ေရကာတာမ်ားကို အလြန္အကြၽံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ မိစၧာတုိ႔ႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ေ နျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ မိစၧာတုိ႔ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ လွ်င္ ေရတုိတြင္ အက်ဳိးအခ်ဳိ႕ ရ ေကာင္းရႏုိင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ပ်က္စီးရသကဲ့သို႔ ေရကာတာမ်ား အလြန္အကြၽံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝတရားကုိ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ ကာ ေရရွည္တြင္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ေပၚလာမည္သာ ျဖစ္သည္။

ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ငလ်င္ လႈပ္ႏိုင္သည္၊ ေရကာတာေနာက္ရိွ ဆည္ေရမ်က္ႏွာျပင္ တက္လိုက္ က် လိုက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ခံေျမလႊာ မ်ားတြင္ ဒဏ္ အား ေပၚလာကာ ငလ်င္ လႈပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မင္း ျမစ္ေပၚရိွ ဇီပင္းပူ ေရကာတာေၾကာင့္ ယင္းေရကာတာႏွင့္ တစ္မုိင္မွ်ပင္ မေဝး ေသာ ေျမ လႊာျပတ္ေရြ႕ တြင္ ဒဏ္ျဖစ္ကာ ငလ်င္လႈပ္ႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ငလ်င္ ပညာရွင္တုိ႔က ေရကာတာ စမေဆာက္ မီက ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ အဆုိပါ သတိေပးခ်က္ကို လ်စ္ လ်ဴ႐ႈကာ ဇီပင္းပူေရကာတာကို ဆက္ လက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရအျပည့္သိုေလွာင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရကာတာႏွင့္ သံုးမိုင္ မွ်သာ ကြာေသာ အရပ္တြင္ ၇ ဒသမ ၉ ျပင္းအားရိွ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီး လူ ၈ဝဝဝဝ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ဆုိေသာ အခ်က္မွာ အျပည့္အဝ မွန္ကန္မႈ မရိွ ေပ။ ေရကာတာႀကီး ေပၚလာ၍ ေရ ေအာက္နစ္ျမဳပ္သြားေသာ သစ္ပင္ႀကီး ငယ္တုိ႔ ေရေအာက္တြင္ ေသဆုံးပုပ္သိုး သြားရာမွ ထြက္လာေသာ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိဒ္ႏွင့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕တုိ႔ သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ တစ္ဆင့္ ေလထု ထဲ ဝင္ေရာက္ၿပီး ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈကို ပိုမိုဆုိးရြားေစႏုိင္သည္။ ဆည္ထဲမွ ေရ ေဖာက္ထုတ္၍ ေရမ်က္ႏွာျပင္ က်ဆင္း လာေသာအခါ ေဆြးျမည့္ပုပ္သိုးေန ေသာ သစ္ပင္မ်ားသည္ ေလထုႏွင့္ထိ ေတြ႕ကာ ဓာတ္ျပဳၾက၍ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ မ်ား ပိုထြက္လာျပန္သည္။ သမပိုင္းေဒ သ ပ်မ္းမွ်အရြယ္ ေရကာတာတစ္ခု၏ ေနာက္ရိွ ဆည္ထဲ မွ ယင္းနည္းျဖင့္ ထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၏ ပမာဏ သည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စက္႐ုံတစ္႐ုံမွ ထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ၏ သံုးပံု တစ္ပံုမွ သံုးပံုႏွစ္ပံုအထိ ရိွသည္။ အပူ ပိုင္းေဒသ ဆည္မ်ားမွ ယင္းထက္ ပို ထြက္သည္။

မဟာေရကာတာႀကီးမ်ား၏ ေရ လႊမ္းမုိးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းသည္ အျငင္း ပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ေရကာတာ တုိ႔သည္ မိုးမ်ားခ်ိန္ ေရစီးမ်ားခ်ိန္တြင္ ေရပို္မ်ားကို သိုေ လွာင္ထားၿပီး ေျခာက္ ေသြ႕ရာသီေရာက္၍ ေရနည္းခ်ိန္တြင္ ေရလႊတ္ခ်ရာ ျမစ္မ်ား၏ သဘာဝေရစီး ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ပင္ ျဖစ္ သည္။ ေရကာ တာ မ်ားေၾကာင့္ ေရလႊမ္း မုိးျခင္း မျဖစ္ေတာ့သည္မွာ ေကာင္းက်ဳိး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရလႊမ္းေနက် ေျမျပင္မ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ ရႊံ႕ၫြန္ ေဒသမ်ား သည္ ေရ အလႊမ္း မခံရေတာ့ ၍ ေျခာက္ေသြ႕မာက်စ္သြားကာ ေရစုပ္ ယူႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ဆံုးသြား သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရိွ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းသံုးသြယ္ မဟာေရကာတာႀကီး ၿပီးစီးခ်ိန္မွစ၍ ယန္စီျမစ္ေရ လႊမ္းေနက်ျဖစ္ေသာ ဟူနန္နယ္ရိွ ေဒါင္တင္းကန္၊ ဂ်ီယင္းစီ နယ္ရိွ ပိုယန္းကန္တုိ႔သည္ သိသာစြာ ေရနည္းက်ဳံ႕ဝင္သြားခဲ့ၿပီး ေရကန္ငယ္ အမ်ား အျပား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ေရလႊမ္း ေသာအခါ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းသံုးသြယ္ မဟာေရ ကာတာႀကီး၏ ေရျပင္သိသာစြာ ျမင့္ တက္လာခဲ့ကာ စိုးရိမ္ေ ရမွတ္ထက္ ၁ဝ မီတာခန္႔မွ် ပို၍ ေရကာတာေနာက္တြင္ ေရမ်ား စုမိသြားခဲ့သည္။

ေရကာတာ မက်ဳိးေပါက္ေစရန္ ေရပိုမ်ားကုိလႊတ္ခ်လိုက္ရာ ေရကာ တာ ေအာက္ပိုင္းရိွ ေျမျပင္မ်ားသည္ ေရႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မရိွသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ ၍ မာက်စ္ေနၿပီး ခါတုိင္းကဲ့သို႔ ေရမစုပ္ ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ေရအႀကီးအက်ယ္ လႊမ္း၍ လူ ၁ဝဝဝ နီးပါး ေသဆံုးကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၆ ဘီလ်ံဖိုးမွ် အပ်က္အစီး မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ျမစ္ေ ရနည္းေတာ့မည္ ျဖစ္လာ ေသာအခါ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ မႈ ေလ်ာ့က်မသြားရန္ ေရကာတာေနာက္ တြင္ ေရပိုရိွေနဖို႔ အားထုတ္ၾက သည္။ ေရ ကိုပို၍ ေလွာင္ၾက သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွ ဧၿပီလအတြင္း မုိး နည္း၍ ေရကာတာေနာက္တြင္ ေရပို ေလွာင္ထားရာ ယန္စီျမစ္ ေအာက္ပိုင္း တြင္ ေလွ၊ သေဘၤာမ်ား သြားမရ ျဖစ္ ကုန္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျမစ္ဝါျမစ္ အထက္ပိုင္းတြင္ ေရကာတာႀကီးမ်ား စီရရီရိွေနၾကရာ ယင္းေရကာတာႀကီး မ်ားက ေရလႊတ္မခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွား ပါးမႈဒဏ္ကို ဆုိး ရြားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရ သည္။

တ႐ုတ္၊ ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရိွ ျမစ္ႀကီးအမ်ားအျပား၌ စီး ေနေသာ ေရမ်ားတြင္ တိဘက္ကုန္းျမင့္ ေရခဲျပင္မွ ေႏြအခါအရည္ေပ်ာ္၍ စီးက် လာေသာ ေရမ်ားက အဓိကျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေရခဲျမစ္ မ်ား ခါတုိင္းထက္ပို၍ အရည္ေပ်ာ္ေန ၾကရာ ေနာက္ဆံုးေပ်ာ္စရာ ေရခဲျပင္ႏွင့္ ေရခဲျမစ္မ်ား မရိွေတာ့လွ်င္ ယင္းေရခဲ ျမစ္တုိ႔မွ ေရျဖင့္စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ အမ်ားအျပား ေရခန္းကုန္ၾကမည့္ အေရးမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ေရေလ်ာ့နည္း ခန္းေျခာက္လွ်င္ ယင္း ျမစ္ မ်ားေ ပၚရိွ ေရကာတာမ်ား၏ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏုိင္မႈသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ေရညစ္ ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ေရကာတာ မ်ားသည္ ျမစ္ေရစီးကို တားဆီးထားျခင္း ေၾကာင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အၾကြင္းအက်န္ မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ဓာတု ဓာတ္ေဆးမ်ား၊ လူတို႔၏ မိလႅာမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ ပိတ္ဆုိ႔သိုေလွာင္ ထားေသာ အညစ္အေၾကးကန္ႀကီး ျဖစ္ ေနတတ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ခ်ဳိင့္ ဝွမ္းသံုး သြယ္ ေရကာ တာ ၏ ေနာက္ရိွ အမိႈက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးျပင္ႀကီးသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅ဝဝဝဝ မွ် က်ယ္ ဝန္းေနခဲ့သည့္ အျပင္ ေရျပင္ေပၚမွ အမိႈက္မ်ားေပၚတြင္ လူလမ္းေလွ်ာက္၍ ရေလာက္ေအာင္ ထူထဲသိပ္သည္းေနခဲ့ သည္။ ေရကာတာေနာက္ရိွ အညစ္ အေၾကးမ်ားသည္ ေရျပင္ကိုသာ ညစ္ ညမ္းေစသည္မဟုတ္၊ ေျမေအာက္သို႔ စိမ့္ဝင္ ကာ ေျမေအာက္ေရမ်ားကိုလည္း ညစ္ညမ္းေစသည္။

ေရကာတာမ်ားသည္ ေရစီးတြင္ ပါလာေသာ ႏံုးမ်ားကိုလည္း တားဆီး သည္။ ကာလၾကာေသာ္ ေရကာ တာ ေနာက္ တြင္ ႏုန္းမ်ား ျပည့္ လာကာ ေရ သို ေလွာင္ ပမာဏေ လ်ာ့နည္းလာၿပီး ထုတ္ယူႏုိင္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပမာ ဏလည္း နည္းလာသည္။ ႏုန္းမ်ား သည္ ေရကာတာကို လြန္၍ မစီးႏုိင္ သျဖင့္ ျမစ္ေ ၾကပိုင္း ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေ ဒသမ်ား ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ႏုန္းမရိွ ေတာ့၍ ဆားငန္ေရဝင္ရန္ လြယ္လာ သည္။ ဆားဓာတ္ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးသည္။

ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္း က်ဳိးမ်ားစြာ ရသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ယင္းတုိ႔ကုိ အားကိုးေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ေရကာတာ အေရအတြက္ မ်ား လြန္းလာေသာအခါ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ဆုိးက်ဳိးက ရသည့္ေကာင္းက်ဳိးထက္ သာလြန္သြားသျဖင့္ ထိုသို႔ မျဖစ္ရန္ စီ စဥ္အားထုတ္သင့္သည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခါ တ႐ုတ္တုိ႔ သည္ မိမိႏုိင္ငံတြင္း၌သာမက မဲေခါင္ ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာ ၂၆ ခုကို လည္းေကာင္း၊ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရ ကာတာ ၁၃ ခုအထိကိုလည္းေ ကာင္း ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ အဆုိပါ ျမစ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌သာ အစ အဆံုး စီးေသာ ျမစ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ျမန္ မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္ နမ္တုိ႔ သုိ႔ပါ ျဖတ္စီးသျဖင့္ ေရ ကာတာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆုိး က်ဳိးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း၌သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါ ေပၚေပါက္ ခံစားၾကရမည့္ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ေနသည္။

ေက်ာ္ဦး
===========================
Credit To>Popular Myanmar www.facebook.com/myanmarinternetnews1.

No comments: