Tuesday, February 4, 2014

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦး၏ လူမဆန္သည့္ ၾကံစီမႈအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတိုင္ၾကား

ဟာဂ်ဴလီ ကသာ posted >>
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦး၏ လူမဆန္သည့္ ၾကံစီမႈအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတိုင္ၾကား...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
*******************************
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးမွ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီး မျမသႏၱာေထြးအေပၚ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပတုိင္ၾကားစာအား ေဖာ္ျပျခင္း။
ယခုစာသည္ ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပရန္က်န္ေသာ တရား၀င္စာ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေနျပည္ေတာ္။ ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ အေၾကာင္းအရာ ။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရား
ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ ရာထူးအရွိန္အ၀ါ ၊ အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳရ်္ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ကာ ကို္ယ္ထိလက္ေရာက္ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ေပးပါရန္ တင္ျပတုိင္ၾကားျခင္း။ ရုိေသေလးစားစြာ ဂါရ၀တရားေရွ႕ထားရ်္ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္ -
၁။ ကၽြန္မ ေဒၚျမသႏၱာေထြးသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ-၂ ၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ကၽြန္မသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးအား
ရာထူးအရွိန္အ၀ါ ၊ အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳရ်္ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္း အတြက္ အေရးယူေပးပါရန္ (၅-၁၂-၂၀၁၃) ရက္စြဲပါစာျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ထံ
တင္ျပတုိင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ပူးတြဲ (၁) (ပူးတြဲ (၁)မွ(၆)အထိ ကၽြန္ေတာ့္ပုိ႔စ္တြင္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။) ၃။ ဦးသန္းဦးကိုယ္တုိင္ ကၽြန္မအေပၚ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကုိ
၀န္ခံထားေသာ အသံဖုိင္အား ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သုိ႔ ကၽြန္မ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ပူးတြဲ (၂) ၄။ ကၽြန္မကဲ့သုိ႔ အလားသ႑ာန္တူ ကိစၥရပ္မ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီး (၂)ဦးမွလည္း ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦး၏ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္
ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲ့ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ သက္ေသအျဖစ္ အခုိင္အမာ ထြက္ဆုိခဲ့ပါသည္။ ပူးတြဲ (၃) ၅။ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦး၏လက္ေအာက္တြင္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ
၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီး(၂)ဦးမွလည္း ဦးသန္းဦးတြင္ ရာထူးၾသဇာအရွိန္အ၀ါကုိ အသံုးျပဳရ်္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ ၊ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ အက်င့္
စရိုက္မ်ားရွိေၾကာင္း ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သုိ႔ ေထာက္ခံထြက္ဆုိခဲ့ပါသည္။ ၆။ ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ အမႈတြဲအား စစ္ေဆးၾကားနာၿပီး အထက္အဆင့္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အထက္အဆင့္မွ ထမင္းရည္ပူလွ်ာလႊဲ ဆုိသလုိ မိမိတုိ႔
စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈတြဲအား ဒကၡိဏခရိုင္ ဥပေဒရံုးသို႔ ေပးပုိ႔အၾကံျပဳခ်က္ရယူ ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသ/ေထာက္ခံထြက္ဆုိသည့္သက္ေသမရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ အမွား/အမွန္ ဆံုးျဖတ္ရန္ မသင့္ေသာအမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရားရံုးသုိ႔ ဦးတုိက္
ေလွ်ာက္ထားရ်္ တရားႏုိင္မွသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းအရ အေရးယူေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (ပူးတြဲ-၄) ၇။ မ်က္ျမင္သက္ေသမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္သာ ကာယိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ကုိယ္ထိ
လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈေပၚေပါက္ရျခင္းမွာ သဘာ၀အရင္းခံအေၾကာင္းတရား ျဖစ္ပါလ်က္ ၀န္ထမ္းေကာင္း ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္း ၊ မိခင္ေကာင္း ၊ အမ်ိဳးသမီးေကာင္း၊ မိေကာင္းဖခင္သမီးတစ္ဦး၏ ဘ၀အေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ
ကၽြန္မသည္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခိုက္ေစလုိသည့္အတြက္ အဘၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တစ္ဦးတည္းကသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၊ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသျဖင့္
(၃-၁-၂၀၁၄) ရက္ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ (ပူးတြဲ-၅) ၈။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦးအား အေဆာက္အအံုဌာန မွ ေရသန္႔ဌာနသုိ႔ ေျပာင္းလဲကုိုင္တြယ္ေစသည့္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မအား လည္း အင္ဂ်င္နီယာဌာန
(အေဆာက္အအံု) မွ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာနသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစလုိက္ပါသည္။ (ပူးတြဲ-၆) ၉။ က်္သည္မွာ ကာယကံရွင္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္မႈေပးရ်္ ဦးသန္းဦးအား လက္တြဲေခၚယူ ခဲ့သည္ကုိ မေက်နပ္ပါသျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးသန္းဦး၏
ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားျခင္း ႏွင့္ ရာထူးအရွိန္အ၀ါ ၊ အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳရ်္ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္ ကုိယ္ခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း အေပၚ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးပါရန္
ေအာက္ပါအတုိင္း ထပ္မံ တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္ - (က) ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရ်္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈ ၊ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္
ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ လက္တြဲ ေခၚယူရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လက္တြဲေခၚယူူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သကဲ့သုိ႔ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိလည္း ငဲ့ကြက္မႈမရွိဘဲ လက္တြဲျဖဳတ္ ကာ ပန္းတုိင္အေရာက္
ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိသည္ကုိ ျပည္သူမ်ားအားလံုး သိရွိနားလည္ထားၾကပါသည္။ (ခ) ကၽြန္မသည္ ဟိရိၾသတၱပအရွက္တရားကုိ ငဲ့ကြက္ရ်္ ဖံုးကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက မိမိ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲမႈ ၊ ေမြးဖြားခဲ့သည့္သမီးငယ္ေလး၏ ေရွ႕ေရး
ဘ၀ မခုိင္လံုမႈ စသည့္ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ အေရးဒုကၡမ်ားကုိ မလြဲ မေသြ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဂ) ကၽြန္မသည္ သန္း(၆၀)ေသာ ျပည္သူမ်ားအနက္ မိေကာင္းဖခင္ သမီးတစ္ဦး အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ၀န္ထမ္းေကာင္း
တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ မိခင္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ရပ္တည္ ေနထုိင္သြားမည့္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၊ ကၽြန္မ၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ပတ္သက္ရ်္လည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ၊
အထက္အရာရွိမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံထြက္ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ပါရ်္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦး၏ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ ရာထူးအရွိန္အ၀ါ ၊ အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားျပဳရ်္ သားသမီးခ်င္းသဖြယ္
ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးပါရန္ ဦးသန္းဦး၏ ၀န္ခံခ်က္အသံဖုိင္ ၊ ဘ၀တူအမ်ိဳးသမီး (၄)ဦးအနက္ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားသည့္
အမ်ိဳးသမီး (၂)ဦး၏ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ပါရွိေသာ အမႈတြဲအား တင္ျပအပ္ပါသည္။ ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္ ျမသႏၱာေထြး အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ-၂ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
မိတၱဴကုိ -
၁။ သူရဦးေရႊမန္း၊ နာယက ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ဥကၠဌ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္။
၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ဥကၠဌ ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ။
၃။ ဦးစုိးေမာင္ ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ သမၼတရံုးအမွတ္(၂) ၊ ေနျပည္ေတာ္။
၄။ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး။
၅။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန။
၆။ ဦး၀င္းျမ ၊ ဥကၠဌ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္။
၇။ ေဒၚျမျမ ၊ ဥကၠဌ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ။
၈။ ဥကၠဌ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊ေနျပည္ေတာ္။
၉။ ဥကၠဌ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း။
၁၀။ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္။
၁၁။ ကုိယ္ေရးလက္ခံ
အထက္ပါစာအရ ကၽြန္ေတာ္တရားမွ်တမႈရွာေဖြရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအားထားရာဥေသွ်ာင္ရံုးျဖစ္ေသာ သမၼတရံုးထက္အဆင့္ျမင့္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မရွိေတာ့ပါ။
အမွန္အတုိင္းဆုိရလွ်င္ ယခုအမႈကိစၥအား ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရံုးတြင္းတြင္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြရရွိႏိုင္မည္ဟု ယခင္ကတည္းက ထင္မထားခဲ့ပါ။
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အထက္အဆင့္အသိုင္းအ၀ုိင္း၏ ၄င္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္မွ ၀န္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ား
(အထူးသျဖင့္ အေဆာက္အအံုဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ား)သိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိပါသည္။ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပရ်္မရေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲျခင္းမျပဳပါ။
ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲခဲ့ပါက ကုိယ့္ေသတြင္းကုိယ္တူးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသြားမေတာ္တစ္လွမ္းျဖစ္မည္ကုိ သိရွိပါေသာေၾကာင့္ မိမိအမႈကိစၥကုိသာ ေဇာင္းေပးရ်္ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းဦးကုိ ဘာေၾကာင့္အေရးမယူရသနည္းဆုိေသာအေျဖကုိ သိခ်င္ပါလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းတြင္ (အထူးသျဖင့္ အေဆာက္အအံုဌာနအတြင္းတြင္) စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။
အေၾကာက္တရားဆုိသည့္အခ်က္ကုိဖယ္လုိက္လွ်င္ လူတုိင္းအလြယ္တကူေျဖႏုိင္ေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေပၚလြင္ေစခ်င္ သည္မွာ က်္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမဆုိ လက္မခံႏုိင္သည့္
ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားသူကုိ မည္သူမ်ားက ကာကြယ္ေပးေနပါသနည္း ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ေပၚလြင္ေစခ်င္ပါသျဖင့္ က်္မွ်အထိ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ရံုးတြင္းကိစၥ ၊ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားကုိ သည္းခံစိတ္အျပည့္ျဖင့္
အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု က်္အမႈကိစၥသည္ ကၽြန္ေတာ္ထင္ထားသည့္အတုိင္း သမၼတရံုးအထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သမၼတရံုးမွ မွ်တစြာ စစ္ေဆးေပးမည္ဟု လည္းယံုၾကည္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခုျဖစ္စဥ္ကုိ ေခါင္းေအးေအးထားရ်္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်္အမႈကုိ သမၼတရံုးမွ ထပ္မံပလပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေဆာင္ရြက္စရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
က်္အမႈသည္ သာမန္ ကုိယ္ေရးကိုိယ္တာကိစၥအတြက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အမႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အုပ္စုဖြဲ႕ အႏုိင္က်င့္ ေသာင္းက်န္းေနေသာ ရာထူးအာဏာရွိ အုပ္စုတစ္စုအား ၊ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးမွ နစ္နာခဲ့သူအားလံုးအတြက္ ၊
နစ္နာေနဆဲ သူမ်ားအတြက္ ၊ ထပ္မံနစ္နာရဦးမည့္သူမ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ ၀င္ေနေသာ တုိက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း .........
ေက်ာ္သီဟ B.E (Chemical) သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသုိလ္ (အုပ္စုဖြဲ႕ ၊ အႏုိင္က်င့္ ၊
ေသာင္းက်န္းေနေသာ ရာထူးအာဏာရွိ အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး)

No comments: