Tuesday, February 4, 2014

ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္

 
 
ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ လင္းသန္႔| February 4, 2014 | ဧရာဝတီ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈ, ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ, သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္) ယခုႏွစ္ အတြင္း အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရင္း သေဘာထား ကြဲလာမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ၿပီး လူအုပ္စုဖြဲ႕၍ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လွ်ဳိ႕၀ွက္ညႊန္ၾကားခ်က္ တရပ္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၄ တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈ၊ ဆူပူမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တႏုိင္ငံလုံးသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ရွိၿပီး ဇန္န၀ါရီလမွ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ အာဆီယံဥကၠ႒ တာ၀န္ကုိ ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေသာ အစည္းအေ၀းေပါင္း ၃၀၀ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျဖရွင္းမရႏုိင္ပါက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပသုိ႔ ကူးစက္ေရာက္ရွိၿပီး လူအုပ္စုဖြဲ႕၍ ေတာင္းဆုိမႈ၊ ဆူပူမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု အစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ လူအုပ္စုျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အက်ပ္ကုိင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ကိစၥမ်ားေပၚ ေပါက္လာပါက အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အခ်ိန္တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာထား ရွိသူမ်ားက နယ္ေျမ အသီးသီးသို႔ ကြင္းဆင္း စည္း႐ံုးၿပီး ဆူပူ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေနရာ အသီးသီးတြင္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ကို အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတက သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာထားရွိသူမ်ားက စည္းရုံးေနသည္ဟုဆိုရာတြင္ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားျခင္းမျပဳေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမုိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခု လပုိင္းမ်ား အတြင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာ နယ္လွည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ လတ္တေလာ ႏုိင္ငံတ၀န္း လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရရွိေရး အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဒီမုိကေရစီ မဆန္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ဆင္ဘဲ မူလအတုိင္း ထားရွိေရး လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္စိန္မွန္ အားကစားကြင္းတြင္ ျမန္မာကြန္ရက္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုပါ သမၼတ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ မျပင္ဆင္ဘဲ မူလအတုိင္း ထားရွိေရး ေထာက္ခံသည့္ လူထု ေဟာေျပာပြဲ တခု လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေႏွာင္းပုိင္းက စတင္ခဲ့သည့္ အစုိးရ ႏႈတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္လာၿပီး ယခုအခ်ိန္ အထိ အနည္းဆံုး လူ ၁ဝ ဦး ေသဆံုးကာ လူေပါင္း ၅၇၇ ဦး မက ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ပေရာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ကို ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္း ခြင့္ျပဳ မည့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ မစၥ ယင္လတ္ အစုိးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဖြ႔ထုိင္း ပါတီက လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းက အစျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ယင္လတ္ အစုိးရက ပါလီမန္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ အစုိးရထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိင္းေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ အထိ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္း အစုိးရ လုိလားသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ား အၾကား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံ ဒီမုိကရက္ ပါတီက အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို သပိတ္ေမွာက္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုး သြားသည့္တုိင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံေရး အေျခေနမွာ ဆက္လက္ တင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အလားတူ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ ယမန္ႏွစ္က ႏုိင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ဒကၠာ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ အတြင္း ေက်ာင္းသား တဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဆႏၵျပမႈ ျဖစ္စဥ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ပါ၀င္ ေရာေထြး လာခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္၌ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အာဏာရ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္စ္ဟာစီနာ အစုိးရ အဖြဲ႔ကုိ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး၊ အစုိးရ အဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္း ေပးေရး ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ အစုိးရ တရပ္ကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးေရး တုိ႔ကုိ အတိုက္အခံ ပါတီက ဦးေဆာင္ ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို သင္ခန္းစာ ယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႔ကာ ကြင္း ဆင္း ၍ အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိ နားလည္ေစရန္ ႏွင့္ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments: